Fri­ta­en­ke­re

Weekendavisen - - Opinion -

Tho­mas La­de­gaard For­fat­ter, cand.comm.

Det er be­fri­en­de en­kelt at del­ta­ge i den of­fent­li­ge de­bat i dis­se år. Du skal ba­re va­el­ge, hvem du ik­ke kan li­de. Så gi­ver re­sten sig selv. Li­ge nu bur­de det ik­ke va­e­re van­ske­ligt for en bor­ger­ligt-li­be­ralt indstil­let per­son at ka­ste sig ind i kam­pen for kvin­ders ret­tig­he­der i en #Metoo tid. Men når man er op­pe imod hu­ma­nist-fe­mi­nist fi­gu­ren Kv­in­fo/Gie­se, la­der man hel­le­re va­e­re. Ta­enk hvis man for­sva­re­de kvin­ders ret­tig­he­der som bor­ger­lig? Det

kun­ne nemt bli­ve en gli­de­ba­ne be­fol­ket af ve­ga­ne­re og grøn­ne mi­me­re fra Al­ter­na­ti­vet. Det bur­de hel­ler ik­ke va­e­re sva­ert for cen­trum-ven­stre at an­er­ken­de, at har man ik­ke dansk stats­bor­ger­skab og va­el­ger at be­gå kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, ja så skal man ik­ke va­e­re her i lan­det. Men den går slet ik­ke. Na­e­ste skridt kun­ne nemt va­e­re en mid­dag med Mi­ka­el Jal­ving i Sels­ings sa­lo­ner, hvor Sø­ri­ne un­der­hol­der om kvin­ders mang­len­de ev­ne til at spil­le fod­bold. På den må­de re­du­ce­res el­lers kom­pli­ce­re­de spørgs­mål til no­get, du kan smi­de en emo­ji ef­ter. Men det gør os ik­ke klo­ge­re, og det tvin­ger be­ga­ve­de men­ne­sker til at ind­ta­ge helt fjol­le­de De­ad­li­ne-syns­punk­ter, for­di man nø­digt vil bli­ve as­so­ci­e­ret med de an­dre. Vi står el­lers over for en ra­ek­ke kom­pli­ce­re­de spørgs­mål i en hy­per­kom­pleks vir­ke­lig­hed. Skyl­des pro­ble­mer­ne med in­te­gra­tio­nen i det dan­ske sam­fund f.eks. de nye dan­ske­res re­li­gion og kul­tur? El­ler hand­ler det om so­ci­a­le for­hold? Det er no­gen­lun­de sand­syn­ligt, at vi skal have beg­ge for­kla­rings­mo­del­ler i brug for at for­stå vir­ke­lig­he­den. Men det kra­e­ver, at vi skal have he­le to tan­ker in­de i ho­ve­d­et. Og det ba­e­rer den be­ta­end­te ri­si­ko med sig, at den an­den si­de må­ske har et par po­in­ter. Det går ik­ke. Så er det nem­me­re at tra­ek­ke ska­be­lo­n­ag­ti­ge syns­punk­ter om den plad­der­hu­ma­ni­sti­ske ven­stre­fløj el­ler den na­tio­nalt-ti­de­hverv­ske høj­re­fløj op fra de møla­ed­te lom­mer. Men man be­hø­ver ik­ke at be­na­eg­te, at kli­ma­for­an­drin­ger­ne er men­ne­ske­skab­te, ba­re for­di to med­lem­mer af Auken­fa­mi­li­en har va­e­ret mil­jø­mi­ni­stre. Og man be­hø­ver ik­ke af­vi­se al­le ana­ly­ser fra CEPOS, ba­re for­di man får ud­s­let over or­det »skat­te­let­tel­ser«. Vi sav­ner ae­g­te fri­ta­en­ke­re, der kan sa­et­te sig ud over fjol­le­de ska­be­lo­ner og va­e­re i stand til at ta­ck­le fle­re mod­sa­t­ret­te­de syns­punk­ter på én og sam­me tid. Fri­ta­en­ke­re der in­si­ste­rer på at va­e­re sig selv, og som ik­ke har in­ter­es­se i at til­hø­re et spe­ci­fikt hold. Det kra­e­ver imid­ler­tid op­rig­tig nys­ger­rig­hed, og den er en sja­el­den va­lu­ta i en doven ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.