En mand med en sag

Weekendavisen - - Opinion - Af MOR­TEN MARGILONSKY, HEN­RIK BALSLEV og DA­NI­EL K. ROTENBERG

I We­e­ken­da­vi­sen 24. novem­ber 2017 ret­te­de Mar­tin Kras­nik en skarp kri­tik mod la­e­ge Mor­ten Fri­s­chs rol­le som pro­jekt­le­der på be­folk­nings­un­der­sø­gel­sen Pro­jekt Se­xus. 1. de­cem­ber 2017 re­de­gjor­de pro­fes­sor Chri­sti­an Grau­gaard, der er me­dansvar­lig for pro­jek­tet, for det­tes le­gi­ti­mi­tet. Grau­gaard på­står i sit svar, at Kras­nik op­po­ne­rer imod sel­ve un­der­sø­gel­sen og dens for­mål. Fak­tisk kal­der Kras­nik un­der­sø­gel­sen »en over­or­dent­lig god idé« og er ale­ne kri­tisk over for un­der­sø­gel­sens pro­jekt­le­der, Mor­ten Fri­sch. Mor­ten Fri­sch er over­la­e­ge ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut og ad­jun­ge­ret pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet. Han er des­u­den for­ta­ler for et for­bud mod ik­ke-me­di­cinsk dren­geom­ska­e­ring. 27. novem­ber 2017 modt­og en ra­ek­ke in­ter­es­sen­ter om­kring Pro­jekt Se­xus et brev un­der­skre­vet af 62 dan­ske­re, blandt an­dre over­teg­ne­de samt en ra­ek­ke la­e­ger og sund­heds­for­ske­re. I bre­vet un­der­stre­ges det, li­ge­som i Mar­tin Kras­niks le­der, at man by­der Pro­jekt Se­xus-un­der­sø­gel­sen vel­kom­men, men at man fin­der det vi­den­skab­se­tisk pro­ble­ma­tisk, at en per­son som Mor­ten Fri­sch skal va­e­re an­svar­lig for at hånd­te­re og for­mid­le da­ta om blandt an­det dren­geom­ska­e­ring, da han ik­ke er uvil­dig part i sa­gen. Der frem­la­eg­ges i bre­vet do­ku­men­ta­tion for en ra­ek­ke sa­ger, hvor det bur­de va­e­re ty­de­ligt for en­hver – uan­set hold­ning til dren­geom­ska­e­ring – at her vi­ger den pro­fes­sio­nel­le og forsk­nings­ma­es­si­ge in­te­gri­tet til for­del for en per­son­lig og po­li­tisk agen­da. Det frem­går blandt an­det af bre­vet, at Mor­ten Fri­sch har fejl­in­for­me­ret be­folk­ning og po­li­ti­ke­re om dren­geom­ska­e­ring. Som et ek­sem­pel kan na­ev­nes, at Mor­ten Fri­sch bå­de i me­di­er og til Fol­ke­tin­get har ci­te­re­ret et ame­ri­kansk stu­die, som skul­le vi­se, at der er en høj dø­de­lig­hed for­bun­det med dren­geom­ska­e­ring. DR’s De­tek­tor har un­der­søgt sa­gen og kon­klu­de­rer, at pu­bli­ka­tio­nen er fuld af fejl og slet ik­ke kan be­trag­tes som vi­den­skab. For­fat­te­ren har in­gen forsk­nings­ma­es­sig bag­grund og er­na­e­rer sig som pro­du­cent af kø­le­skabs­mag­ne­ter. Blandt fle­re per­sonsa­ger, der do­ku­men­te­res i bre­vet, kan na­ev­nes, at Mor­ten Fri­sch har til­budt me­di­cinsk rå­d­giv­ning uden fora­el­dre­nes samtyk­ke til en 15-årig dansk-jø­disk dreng. Mor­ten Fri­sch po­ste­de imod dren­gens øn­ske en hi­sto­rie om dren­gen på sin Fa­ce­book-va­eg. Da dren­gen hen­vend­te sig for at få hi­sto­ri­en slet­tet, til­bød Mor­ten Fri­sch ham uop­for­dret me­di­cinsk rå­d­giv­ning, da han men­te, at dren­gen på grund af sin om­ska­e­ring mu­lig­vis vil­le få seksu­el­le pro­ble­mer se­ne­re i li­vet. Mor­ten Fri­sch har ad­skil­li­ge gan­ge prom­ove­ret på­stan­den om, at om­ska­e­ring skul­le re­sul­te­re i op­le­vet ned­sat følsom­hed un­der sex. Men det fin­des der in­gen ge­ne­rel evi­dens for. I 2016 og 2017 er der pu­bli­ce­ret tre stør­re over­sigts­ar­tik­ler, som vi­ser, at der ik­ke er sam­men­ha­eng mel­lem ik­ke-me­di­cinsk om­ska­e­ring og op­le­vet seksu­el funk­tion, her­un­der følsom­hed. Mor­ten Fri­sch ig­no­re­rer dis­se stu­di­er, bort­set fra et i Da­nish Me­di­cal Jour­nal, som han om­ta­ler med hen­vis­ning til, at en af for­fat­ter­ne har et jø­disk navn. DMJ’s re­dak­tion har ud­talt, at stu­di­et er af høj kva­li­tet, og at det er uac­cep­ta­belt at be­klik­ke for­ske­res fag­li­ge in­te­gri­tet på grund af de­res et­nisk-re­li­gi­øse bag­grund. Mor­ten Fri­sch ud­vi­ser i det he­le ta­get en over­or­dent­lig stor in­ter­es­se for jø­der. En hur­tig sam­men­ta­el­ling vi­ser, at han fra 1. ja­nu­ar 2013 til dags da­to på sin Fa­ce­book-va­eg har po­stet 284 op­slag, hvor or­det jø­de el­ler en af­led­ning der­af ind­går. Jø­der og jø­disk re­li­gion frem­stil­les kon­se­kvent ne­ga­tivt, isa­er i for­bin­del­se med om­ska­e­rings­de­bat­ten. I de fle­ste ve­st­li­ge lan­de vil­le man ik­ke ac­cep­te­re, at en statsan­sat for­sker ta­ler nedsa­et­ten­de om og sy­ge­lig­gør mi­no­ri­tets­grup­per. I Dan­mark er det kuty­me at for­sø­ge at lø­se tin­ge­ne i min­de­lig­hed, hvil­ket er sym­pa­tisk og hen­sigts­ma­es­sigt. Med den do­ku­men­ta­tion, der nu fo­re­lig­ger, kan in­gen på­stå, at man ik­ke ken­der til tin­ge­nes til­stand.

Mor­ten Mar­gol­in­sky er sko­lela­e­rer. Hen­rik Balslev er cand. sci­ent. og ph.d.. og Da­ni­el K. Rotenberg er prak­ti­se­ren­de la­e­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.