DF-syn­dro­met

Weekendavisen - - Opinion -

TULLE – som han kal­des af bå­de ven­ner og fjen­der – spil­ler i den­ne uge al­le de af­gø­ren­de rol­ler i dansk po­li­tik. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er bå­de for­mand for re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, op­po­si­tions­le­der og de fa­cto re­ge­rings­chef. Med støt­te­par­tiets af­gø­ren­de man­da­ter kun­ne han ska­be stort dra­ma som ugen skred frem: Vil­le der over­ho­ve­det kom­me en fi­nans­lov? Ri­si­ke­re­de lan­det li­ge­frem en Ame­ri­can sty­le lo­ck­down, hvor la­e­re­re og sosu-as­si­sten­ter ik­ke får de­res løn i ja­nu­ar? Går re­ge­rin­gen af? Thu­le­sen Da­hl fik Lars Løk­ke til at over­ta­ge for­hand­lin­ger­ne fra en yd­my­get fi­nans­mi­ni­ster og skru­e­de el­lers op og ned for dra­ma­et, som han vil­le. Uden hans vel­vil­je vil­le ju­len vel nok bli­ve af­lyst.

RE­GE­RER Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og­så den fak­ti­ske op­po­si­tion? Ja, for det er jo ham, der kla­rest ud­for­drer re­ge­rin­gens ma­er­kesag: de skat­te­let­tel­ser, som er ble­vet ud­skudt igen og igen og nu en­der med at bli­ve ud­van­det til uken­de­lig­hed, en yd­my­gel­se af Li­be­ral Al­li­an­ce, hvis par­ti­for­mand må el­ske sin mi­ni­ster­bil så højt, at han er ble­vet helt blind for, hvor de­ci­de­ret sa­ert, det er, at ta­le om li­be­ra­li­sti­ske fin­ger­af­tryk på den sid­den­de re­ge­ring. Det ga­el­der ik­ke ba­re skat­tepo­li­tik­ken. En­gang hav­de LA en for­fri­sken­de, ori­gi­nal ud­la­en­din­gepo­li­tik. Den ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re. Det er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, ik­ke ven­stre­fløj­en, der ud­stil­ler An­ders Samu­el­sens svag­hed.

DAN­MARK har selv­føl­ge­lig en stats­mi­ni­ster ved navn Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Han er, som Hans Mor­ten­sen forta­el­ler på for­si­den i dagens avis, me­ster i at red­de lan­det ud af sit eget ka­os. Men det er ik­ke ham, der be­stem­mer. Løk­ke gik til valg på ma­er­k­ba­re skat­te­let­tel­ser. Og han har i de sid­ste må­ne­der po­si­tio­ne­ret sig selv som lidt mere hu­man i ud­la­en­din­gepo­lit­k­ken. Nu får vi helt li­ge­gyl­di­ge, sym­bol­ske skat­te­let­tel­ser, en Løk­ke, der ta­ler om et »pa­ra­dig­meskif­te« i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken og er »åben« for at dis­ku­te­re pla­ce­ring af flygt­nin­ge i in­ter­ne­rings­lej­re på øde øer. La­eg der­til en rund­b­ar­be­ring af DR helt uden en dis­kus­sion om, hvad det vil be­ty­de. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har i me­nings­må­lin­ger­ne 16 pro­cent af stem­mer­ne, men han er i re­a­li­te­ten re­ge­rings­le­der, op­po­si­tions­le­der og støt­te­par­ti. Det er i sand­hed en yd­my­gel­se af det bor­ger­li­ge Dan­mark. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.