En selv­mod­si­gen­de stjer­nejour­na­list

Weekendavisen - - Opinion - Af BENT JEN­SEN

Ef­ter i We­e­ken­da­vi­sen d. 24. novem­ber at have la­est Klaus Wi­vels om­ta­le af den en­gel­ske stjer­nejour­na­list Luke Har­dings sen­sa­tio­nel­le bog om, hvor­dan Pu­tin fik gjort Trump til pra­esi­dent, for­står jeg end­nu min­dre, hvor­dan den på­stå­e­de col­lu­sion mel­lem Pu­tin og Trump kon­kret ma­te­ri­a­li­se­re­de sig i val­get af Trump til pra­esi­dent for et år si­den. Først fik vi at vi­de, at rus­ser­ne hav­de ha­ck­ed val­get – det vil si­ge di­rek­te på­vir­ket stem­me­af­giv­nin­gen via elek­tro­nisk ma­ni­pu­la­tion. Da den på­stand blev skudt ned som ut­ro­va­er­dig, blev rus­si­ske trol­de, en rus­sisk TV-ka­nal (Rus­sia To­day) og an­dre for­mer for rus­sisk pro­pa­gan­da sat i sø­en. Hvor­dan det skul­le have få­et mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re til at stem­me an­der­le­des, end de el­lers vil­le have gjort, forta­ber sig i jour­na­li­sti­ske og po­li­ti­ske tå­ge­ban­ker. Hvor­dan man i det he­le ta­get skul­le kun­ne må­le den slags, er hel­ler al­drig ble­vet godt­gjort. Nu pra­e­sen­te­rer en stjer­nejour­na­list så en ra­ek­ke »sam­men­fald« af be­gi­ven­he­der, der på­stås at (be) vi­se, »hvor­dan Pu­tin hjalp Trump ind i Det Hvi­de Hus«. Rus­ser­ne må va­e­re emi­nent dyg­ti­ge; de er og­så i stand til at på­vir­ke valg og af­stem­nin­ger i de eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Sidst stod de bag krav i Ca­ta­lo­ni­en om uaf­ha­en­gig­hed – det var gan­ske vist. For­ri­ge gang var det val­get i Tys­kland, el­ler var det i Frank­rig el­ler beg­ge ste­der? Rus­ser­ne »har vist sig i stand til at hen­te for­tro­ligt ma­te­ri­a­le fra snart sagt hvem som helst«, hed­der det. Im­po­ne­ren­de! Det, der pra­e­ger stjer­nejour­na­li­stens »be­vis­fø­rel­se«, er lut­ter ga­etva­erk og spe­ku­la­tio­ner. Som ud­gangs­punkt ta­ger han den af det de­mo­kra­ti­ske par­ti be­stil­te og be­tal­te »Trump Dos­si­er«, og­så kaldt Tis­se­rap­por­ten, al­vor­lig. Men den byg­ger på på­stan­de og for­ly­den­der, som ik­ke do­ku­men­te­res, og som ik­ke kan ve­ri­fi­ce­res. Dens for­fat­ter, en tid­li­ge­re bri­tisk spion, vil ik­ke forta­el­le, hvil­ke kil­der han byg­ger på. »I hvil­ken grad Trump dan­se­de med rus­ser­ne, ved vi end­nu ik­ke«, si­ger stjer­nejour­na­li­sten. La­eg ma­er­ke til or­det »end­nu«. Han har en mi­stan­ke om, at Trump ved pra­esi­dentval­get var »mere el­ler min­dre li­geg­lad med«, hvor­fra hans ma­te­ri­a­le stam­me­de. Det vil na­ep­pe no­gen­sin­de bli­ve af­kla­ret, om Trump vid­ste, at han blev brugt af rus­ser­ne, si­ger jour­na­li­sten. Men at han blev brugt, står dog fast. Så er der per­so­ner »på Moskvas løn­nings­li­ste«, blandt an­dre ge­ne­ral Mi­cha­el Flynn, som har få­et 33.750 $ for et fored­rag og holdt to ta­ler »på veg­ne af rus­si­ske in­ter­es­ser«, hvad det så skal be­ty­de. Men er tid­li­ge­re pra­esi­dent Cl­in­ton så og­så på Moskvas løn­nings­li­ste? Han fik 500.000 $ for et fored­rag i Moskva plus nog­le mil­li­o­ner til sin og Hil­larys fond som tak for sin ind­sats for rus­si­ske in­ter­es­ser, kon­kret RUSATOM. Paul Ma­na­fort, Trumps »nu« af­sat­te kampag­ne­le­der (han for­lod po­sten i au­gust 2016) ud­na­ev­nes til »ho­ved­man­den bag den ame­ri­kan­ske del af sam­men­sva­er­gel­sen med rus­ser­ne.« Der var alt­så en sam­men­sva­er­gel­se, selv om det he­le byg­ger på ga­et­te­ri­er, ube­vi­ste på­stan­de og for­mod­nin­ger. Og selv om Trump må­ske ik­ke var klar over, at han var ho­ved­per­son i en sam­men­sva­er­gel­se med Pu­tin mod USAs de­mo­kra­ti. Det ly­der mest af alt som be­vis­fø­rel­sen ved Stal­ins sku­e­pro­ces­ser i 1936-1938. Her blev folk an­kla­get og dømt for sam­men­sva­er­gel­se mod Sta­lin, selv om de ik­ke vid­ste, at de hav­de sam­men­s­vo­ret sig. Und­skyld mig, men hvem kan ta­ge den slags selv­mod­si­gen­de non­sens al­vor­ligt? De, der ik­ke vil ac­cep­te­re Hil­lary Cl­in­tons ne­der­lag, og der­for vil tro på en sam­men­sva­er­gel­se. I til­la­eg­get »Bø­ger« er der i sam­me nr. af avi­sen en om­ta­le af Masha Ges­sens nye og kri­ti­ske bog om Pu­tin-re­gi­met. Hun, der og­så for­hol­der sig yderst kri­tisk til Trump, pil­le­de for snart et år si­den i en til­in­tet­gø­ren­de kil­de­kri­tisk ana­ly­se Tis­se­rap­por­ten fra hin­an­den. Den stod at la­e­se i The New York Re­view of Books d. 9. ja­nu­ar 2017. Når man nu ik­ke selv gi­der la­e­se rap­por­ten el­ler ik­ke er i stand til at se dens man­ge uri­me­lig­he­der, kun­ne man i det mind­ste la­e­se Ges­sens ar­ti­kel.

Bent Jen­sen er hi­sto­ri­ker, dr. phil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.