Hash

Weekendavisen - - Opinion -

Aske Helweg Krarup In­ter­na­tio­nal pro­jekt­le­der Nød­de­bo­ga­de 4, 1.tv., 2200 Kbh N

I We­e­ken­da­vi­sen d. 1. de­cem­ber ar­gu­men­te­rer Jens Løgstrup for at le­ga­li­se­re hash for der­med at fjer­ne ind­ta­egts­grund­la­get for det vok­sen­de an­tal af ban­der i Dan­mark. Der­med skri­ver han sig ind i en lang ra­ek­ke af po­li­ti­ke­re og de­bat­tø­rer med net­op det­te syns­punkt. Ar­gu­men­tet er åben­lyst tyndt og prin­cip­løst: lidt li­ge­som at sa­et­te ha­stig­heds­gra­en­ser­ne op, for­di folk al­li­ge­vel kø­rer for sta­er­kt. For lad os li­ge hu­ske på, hvor­for hash egent­lig er ulov­ligt. Det er det, for­di man bli­ver dum i ho­ve­d­et af at ry­ge det. Og un­der­sø­gel­ser fra bå­de Col­ora­do og Uru­gu­ay, hvor man har eks­pe­ri­men­te­ret med fri hash, har vist, at en le­ga­li­se­ring – ik­ke over­ra­sken­de – får folk til at ry­ge mere hash. Ik­ke min­dre. Des­u­den har man sta­dig et sort mar­ked, og der er ik­ke sket en be­ty­de­lig aen­dring i ma­eng­den af has­h­re­la­te­ret vold og kri­mi­na­li­tet. Der er man­ge go­de grun­de til at eks­pe­ri­men­te­re med en el­ler an­den form for le­ga­li­se­ring i Dan­mark. At folk sa­el­ger det al­li­ge­vel – og for øv­rigt sky­der vildt om­kring sig, mens de gør det – er ik­ke en af dem. be­vidst vil­le mis­for­stå Mar­tin Kras­nik, at han kon­stant tram­pe­de rundt i to ord fra en le­der og over­ho­ve­det ik­ke hør­te hvad MK prø­ve­de at for­kla­re? Me­e­too er og har va­e­ret top­nyhe­der i al­le me­di­er ver­den over og få­et enorm om­ta­le om alt, hvad der er sket med kvin­der – li­ge til et ube­ty­de­ligt klap el­ler blik til de dybt al­vor­li­ge an­kla­ger. Sam­ti­dig er der mil­li­o­ner af kvin­der, man ik­ke hø­rer om, nem­lig al­le dem der er un­der­trykt på grund af de­res re­li­gion og må fin­de sig i et for­fa­er­de­ligt liv. De har in­gen mu­lig­hed for selv at yt­re sig gen­nem Me­e­too. De le­ver et liv som min­dre­va­er­di­ge men­ne­sker uden mu­lig­hed for at aen­dre det. Og de har end­nu stør­re brug for an­dres hja­elp til at rå­be ver­den op for at få aen­dret de­res liv. bre­de­re per­spek­tiv. En mas­siv pro­duk­tion af bio­mas­se til ener­gi­for­mål åbner sam­ti­dig op for, at der kan gø­res stor ska­de på sko­ve­nes bi­o­di­ver­si­tet, for­di pro­duk­tio­nen hyp­pigt skju­ler sig bag hul­le­de og tvivls­om­me cer­ti­fi­ce­rings­ord­nin­ger. Dan­mark im­por­te­rer al­le­re­de nu ca. halv­de­len af vo­res bio­mas­se fra ud­lan­det. Der er al mu­lig grund til at tro, at det tal kan (vil?) sti­ge med po­ten­ti­elt for­fa­er­den­de kon­se­kven­ser bå­de for skov og kli­ma. men­ne­ske kun ud fra dét. De mø­der ik­ke men­ne­sket, men kun den les­bi­ske, man­den el­ler ind­van­dre­ren. Og al me­nings­ud­veks­ling om em­net stand­s­es ef­fek­tivt ved at kal­de mod­par­ten, der for ek­sem­pel ik­ke går ind for kvo­te­o­rd­nin­ger el­ler sa­er­ret­tig­he­der, for ra­cist, se­xist el­ler pri­vil­e­gie­blind. Men de­fi­ne­rer man men­ne­sker ude­luk­ken­de ef­ter ek­sem­pel­vis et­ni­ci­tet, køn el­ler seksu­a­li­tet, er man ef­ter min me­ning jo net­op ra­cist, se­xist el­ler hva­d­ved-jeg-ist. De mest to­le­ran­te men­ne­sker jeg ken­der, rå­ber ik­ke op om, at de er to­le­ran­te. De kun­ne ik­ke drøm­me om at ta­el­le, hvor man­ge ven­ner de har i for­skel­li­ge et­ni­ske el­ler seksu­el­le ka­te­go­ri­er, el­ler forta­el­ler, at de i de­res mang­fol­di­ge virk­som­hed har an­sat en ho­mo­seksu­el, rød­hå­ret, svensk al­bi­no, der stam­mer fra Bor­neo. For de be­døm­mer de­res med­men­ne­sker ud fra op­før­sel, ev­ner og ar­bejds­ind­sats. Dét er jo dét, der er det va­e­sent­li­ge. Et­ni­ci­tet, seksu­a­li­tet, re­li­gion el­ler an­det er i den for­bin­del­se fuld­sta­en­dig uden be­tyd­ning. Jeg drøm­mer mig til­ba­ge til et sam­fund, hvor hver en­kelt ta­ger an­svar for sit eget liv og ik­ke for­kla­rer al­le ne­der­lag med an­dre men­ne­skers for­dom­me og cha­u­vi­nis­me. Må­ske var år­sa­gen til at du ik­ke fik job­bet fak­tisk, at der var bed­re kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re, og ik­ke at an­sa­et­tel­ses­ud­val­get diskri­mi­ne­re­de dig ud fra din seksu­a­li­tet, din et­ni­ci­tet el­ler dit køn. Jeg drøm­mer mig til­ba­ge til et sam­fund, hvor der ik­ke står en kra­en­kel­ses­in­du­stri klar til at gø­re al­le til of­re. Jeg drøm­mer mig til­ba­ge til et sam­fund, hvor hver en­kelt tra­ek­ker på sam­me ham­mel til sam­fun­dets og vo­res al­les fa­el­les bed­ste og ik­ke ude­luk­ken­de for­sø­ger at frem­me de­res eg­ne sa­erin­ter­es­ser ba­se­ret på køn, seksu­a­li­tet, re­li­gion etc.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.