Kom­merci­a­li­se­ring

Weekendavisen - - Opinion -

Cla­ra An­der­sen Bir­ke­tin­get 2,2. th. 8000 Aar­hus C

Den ufor­stå­e­li­ge to pro­cents nedska­e­ring hvert år i det of­fent­li­ge tyn­ger for­stå­e­ligt nok gan­ske me­get. Men er det kor­rekt, som di­rek­tør for Na­tio­nal­mu­se­et Ra­ne Wil­ler­s­lev ci­te­res for i We­e­ken­da­vi­sen, at den ene­ste må­de at mod­vir­ke det på, er gen­nem kom­merci­a­li­se­ring? Mit sid­ste be­søg på Mo­es­gaard Mu­se­um (MOMU) faldt ik­ke til­freds­stil­len­de ud. Jeg var isa­er in­ter­es­se­ret i at se den nye op­sa­et­ning af Ste­nal­de­ren inkl. Sarup-ke­ra­mi­k­ken, som jeg hol­der me­get af. Men straks ved ind­gan­gen til af­de­lin­gen samt li­ge ud for Sarup­tin­ge­ne blev jeg me­get for­styr­ret af ly­den fra vi­deo­er med lyd om no­get an­det, der kør­te li­ge bag ved el­ler ved si­den af mig. Det er sva­ert at kon­cen­tre­re sig, når no­gen ta­ler til en. Jeg blev så ir­ri­te­ret over lyd og larm al­le veg­ne, at jeg tog hjem uden at have set alt det, jeg øn­ske­de. – Og min­de­des dej­li­ge da­ge på Bri­tish Mu­se­um for nog­le år si­den, hvor jeg kun­ne gå i fred og ro med min no­tes­blok og for­dy­be mig. End­da uden at be­ta­le 140 kro­ner i en­tré. Man sat­ser åben­bart på ge­ne­ra­tio­nen, der er vant til at have lyd i ører­ne og ik­ke går så dybt ned i for­stå­el­sen. Så man er vil­li­ge til at af­skri­ve os, der op­fat­ter mu­se­er som et sted, hvor man i fred og ro kan for­dy­be sig; se og la­e­re ved at se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.