Af­sko­v­ning

Weekendavisen - - Opinion -

An­dreas Pe­ter­sen Cand.sci­ent.pol. be­sty­rel­ses­med­lem i Ver­dens Sko­ve

I en ar­ti­kel bragt her i We­e­ken­da­vi­sen d. 17. novem­ber sa­et­ter Fre­de Vester­gaard me­get pra­e­cist og med ret­te fo­kus på, hvor­dan af­sko­v­ning tru­er kli­ma­må­le­ne. Han af­slut­ter ar­tik­len med at na­ev­ne det dan­ske løf­te om, at vi se­ne­st skal va­e­re kul­fri i år 2030. Vester­gaard na­ev­ner dog ik­ke, hvor­dan vi skal bli­ve kul­fri. Det er i sand­hed iro­nisk, når man ta­ger ar­tik­lens te­ma i be­tragt­ning – skov spil­ler en ho­ved­rol­le i Dan­marks »grøn­ne« ener­giomstil­ling. Et ef­ter et går de sto­re kraft­var­me­va­er­ker og de kom­mu­na­le va­er­ker over til at fy­re med CO2-ud­le­den­de bio­mas­se som tra­epi­l­ler og ener­gi­flis. Det­te sker på trods af tal­ri­ge ad­vars­ler om, at CO2-ud­led­nin­gen på kort og lidt la­en­ge­re sigt fak­tisk kan bli­ve hø­je­re ved bio­mas­se end ved fos­si­le bra­ends­ler, når CO2-ud­led­nin­gen ses i et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.