Sam­ta­enk­nin­gens fa­ta­le kon­se­kven­ser

Weekendavisen - - Opinion - Af HENNING SØ­REN­SEN

Dan­mark mi­ste­de 43 sol­da­ter i Af­g­ha­ni­stan, Sve­ri­ge seks og Nor­ge ti. En for­skel for­kla­ret med dan­ske sol­da­ters deploy­e­ring i den uro­li­ge Hel­mand­provins. Men der er en an­den for­kla­ring. Den sam­men­hol­der tabspro­fil for dan­ske sol­da­ter med krigs­sce­nen, sam­ta­enk­nings­stra­te­gi­en sol­da­ter­ne fulg­te og de of­fi­ci­el­le rap­por­ter om ind­sat­sen. Og den gør fol­ke­valg­te, for­svars­le­del­se og for­ske­re an­svar­li­ge for de re­la­tivt hø­je dan­ske tab­stal. Tabspro­fi­len for dan­ske sol­da­ter sam­men­holdt med den for ame­ri­kan­ske og bri­ti­ske sol­da­ter vi­ser, at i 2008 faldt flest dan­ske sol­da­ter, 13, (19 pro­cent), i 2009 flest af de bri­ti­ske sol­da­ter, 108, (24 pro­cent) og i 2010 flest ame­ri­kan­ske, 499 (21 pro­cent). Tabs­kon­cen­tra­tio­nen bli­ver mere mar­kant, når man ser på de to mest dø­de­li­ge år for de tre lan­de i pe­ri­o­den 2002-2015. 47 pro­cent af al­le dra­eb­te dan­ske sol­da­ter om­kom i 2008-2009, 46 pro­cent af de bri­ti­ske i 2009-2010 og 39 pro­cent af de ame­ri­kan­ske i 2010-2011. Det ty­der på, at Ta­le­ban star­te­de med at dra­e­be dan­ske, så bri­ti­ske og så ame­ri­kan­ske sol­da­ter, dvs. først det sva­ge­ste land og sidst det sta­er­ke­ste. Dog tog det la­engst tid at ned­ka­em­pe ame­ri­kan­ske sol­da­ter, kor­test de dan­ske. 81 pro­cent af dan­ske sol­da­ter (35 ud af 43) dra­eb­tes på fi­re år i 2007-2010, 87 pro­cent af bri­ti­ske (394 af 455) på seks år i 2007–2012 og 82 pro­cent af ame­ri­kan­ske (1.943 af 2.381) på syv år i 2007–2013. Men Dan­mark hav­de den stør­ste stig­nings­takt af fald­ne sol­da­ter pr. én mio. ind­byg­ge­re. I 2007 var den for Dan­mark 1,1, for UK 0,7 og for USA 0,4. Men i star­ten af 2009 »top­per Dan­mark li­sten med 3,8 fald­ne sol­da­ter pr. mio. ind­byg­ge­re... UK har 2,3 og USA 2,1«, Po­li­ti­ken 15.2. 2009. Sam­let lig­ger Dan­marks tabs­ra­te på 7,7, USAs på 7,4 og UKs på 6,9. Så mar­kan­te tab­stal skul­le ud­lø­se en hur­tig po­li­tisk og mi­li­ta­er ind­gri­ben. Den ude­blev: »S og V fin­der det uta­en­ke­ligt, at tak­tik­ken i Af­g­ha­ni­stan skul­le va­e­re ind­ret­tet ef­ter tab­stal­let. Det vil va­e­re højst be­syn­der­ligt,« si­ger Jo­hn Dyr­by Paul­sen (S), Ber­ling­s­ke 14.7. 2008. Det er den mest ube­ga­ve­de po­li­ti­ske ud­ta­lel­se om Dan­marks mi­li­ta­e­re ind­sats i Af­g­ha­ni­stan. For en­hver an­svar­lig po­li­ti­ker må da for­ven­tes at re­a­ge­re ved en be­trag­te­lig stig­ning i an­tal­let af na­tio­nens fald­ne søn­ner. Er det ik­ke til­fa­el­det, bli­ver ud­sag­net en ren til­stå­el­se: Tab­stal er un­der­lagt den valg­te sam­men­ta­enk­nings­stra­te­gi, og man ken­der jo pro­ble­met: »I Hel­mand er isa­er an­tal­let af an­greb med im­pro­vi­se­re­de vejsi­de­bom­ber ste­get mar­kant, li­ge­som der har va­e­ret en stig­ning i an­tal­let af asym­me­tri­ske an­greb«, Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og For­svars­mi­ni­ste­ri­et, Den dan­ske ind­sats i Hel­mand 2008, 2009:6 og vi­de­re: »Ind­sat­sen har haft al­vor­li­ge om­kost­nin­ger. 12 dan­ske sol­da­ter om­kom som føl­ge af ind­sat­sen i 2008 (13. HS), mens ty­ve blev sår­et, her­af fle­re al­vor­ligt«. Når de fol­ke­valg­te svig­ter, hvor er så den for­svars­le­del­se, som bed­re end ci­vi­le ken­der sol­da­tens vil­kår og bur­de gri­be ind?

KRIGS­SCE­NEN i Hel­mand-provin­sen er kort be­skre­vet af en dansk sol­dat: »Vi ved godt, at i et om­rå­de på stør­rel­se med Ama­ger er 25 dan­ske sol­da­ter dø­de og man­ge fle­re er ble­vet sår­et, si­den Dan­marks »ak­ti­vi­sti­ske uden­rigs­po­li­tik gik op i gear med indsa­et­tel­sen i Hel­mand i for­å­ret 2006« (Po­li­ti­ken, »Kam­me­ra­ter i krig«, 15.12. 2009). Og fra 2010 og frem fal­der yder­li­ge­re 12 dan­ske sol­da­ter ved vejsi­de­bom­ber. Hvad fo­re­går der? Når 38 af de 43 dan­ske sol­da­ter fal­der i Hel­mand-provin­sen og 25 af dem ved vejsi­de­bom­ber, hvor­for bli­ver vo­re sol­da­ter så ik­ke be­skyt­tet mod dis­se vejsi­de­bom­ber, når pro­ble­met al­le­re­de i 2007 er er­kendt: »Vi ser me­get frem til, at vi for­hå­bent­lig snart får kamp­vog­ne. De vil øge sik­ker­he­den mar­kant for sol­da­ter­ne, og de vil be­ty­de fa­er­re ci­vi­le tab, for­di kamp­vog­ne er mere pra­e­ci­se end fly...«, ud­tal­te den ud­send­te dan­ske ba­ta­l­jons­chef i Af­g­ha­ni­stan Kim Kri­sten­sen, 19.10. 2007. Krigs­sce­nen er imid­ler­tid pra­e­get af de fol­ke­valg­tes sam­ta­enk­nings­ind­sats: »Den over­ord­ne­de målsa­et­ning for den dan­ske ind­sats i provin­sen er at bi­dra­ge til sta­bil og ba­e­re­dyg­tig ud­vik­ling gen­nem en sam­men­ha­en­gen­de og fuldt in­te­gre­ret ci­vil og mi­li­ta­er ind­sats«, som der står i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Den dan­ske ind­sats i Hel­mand 2008 fra 2009. Dan­ske sol­da­ter skal nu pa­trul­je­re til fods el­ler i »åb­ne« mi­li­ta­er­kø­re­tø­jer og ik­ke i kamp­vog­ne: »Da­nish and al­lied troops of­ten pa­trol in the town of Ge­res­hk…con­ducted in open-top ve­hi­c­les to ma­ke it ea­si­er to co­me in con­ta­ct with the lo­cal po­pu­la­tion….« for »the per­so­nal con­ta­ct with the lo­cal po­pu­la­tion in Ge­res­hk has im­portan­ce for the en­ti­re Da­nish ef­fort in Hel­mand Provin­ce…. Through daily di­a­logue, the in­ha­bi­tants can as­sist the troops with in­for­ma­tion about hosti­le move­ments«, The Mi­ni­s­try of Foreign Af­fairs and the Mi­ni­s­try of De­fen­ce, Den­mark’s en­ga­ge­ment in Af­g­ha­ni­stan 2008-2012, 2008. Den sam­ta­enk­ning in­ter­na­li­se­rer sol­da­ter­ne: »Vi skal ob­ser­ve­re og ta­le med de lo­ka­le, helst de ae­l­dre. Vi ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på stem­nin­gen i om­rå­det«, som der stod i Po­li­ti­kens »Kam­me­ra­ter i krig« fra d. 15. de­cem­ber 2009. Det let­te­re ud­styr med­fø­rer, at dan­ske sol­da­ter skal sni­ge sig ud af lej­ren for sik­kert at kun­ne for­la­de den: »Hver gang dan­sker­ne skal ud fra lej­ren, dre­jer det sig om at nar­re fjen­den«. Sam­ta­enk­nings­stra­te­gi­ens far­lig­hed er po­li­ti­ker­ne be­kendt: »… bå­de S og R frem­ha­e­ver, at der i den se­ne­ste Af­g­ha­ni­stan-stra­te­gi er lagt mere va­egt på genop­byg­ning af det ci­vi­le sam­fund...(på trods af)... at Ta­le­bans indflydelse i Af­g­ha­ni­stan – ik­ke mindst i det syd­li­ge, hvor dan­sker­nes Camp Ba­stion lig­ger – er sti­gen­de si­den sid­ste år«, som det stod i Jyl­lands-Po­sten d. 21. de­cem­ber 2008. Selv en øget be­skyt­tel­se er ik­ke nok: »Dan­ske dødsof­re nr. 35 og 36...kør­te pa­trul­je i et af for­sva­rets ny­e­ste og bedst ud­ru­ste­de kø­re­tø­jer – in­fan­te­ri­kamp­kø­re­tøj CV 9035 (IKK). Men det var åben­bart ik­ke godt nok til at be­skyt­te sol­da­ter­ne mod Ta­le­bans fryg­te­de spra­eng­lad­nin­ger«, Ek­stra Bla­det 6. au­gust 2010, »Dra­ebt en uge før de skul­le hjem«.

HVOR­DAN rap­por­te­rer det of­fi­ci­el­le Dan­mark om kri­gen i Af­g­ha­ni­stan? Util­stra­ek­ke­ligt. Til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets og For­svars­mi­ni­ste­ri­ets rap­port, Den dan­ske ind­sats i Hel­mand, si­ger Rigs­re­vi­sio­nen: »For­sva­ret har kun i me­get be­gra­en­set om­fang af­lagt regn­skab for sam­ta­enk­nings­pro­jek­ter­ne for pe­ri­o­den 2008,« så »Rigs­re­vi­sio­nen har ik­ke vur­de­ret ef­fek­ten af det ci­vilt-mi­li­ta­e­re sam­ar­bej­de og sam­ta­enk­nin­gen«, som der står i Ci­vilt-mi­li­ta­ert sam­ar­bej­de og sam­ta­enk­ning Af­g­ha­ni­stan fra 2009. Stats­re­viso­rer­ne føl­ger op: »... for­sva­ret kan ik­ke mere pra­e­cist op­gø­re det fak­ti­ske re­sur­se­for­brug til in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner«. I 2014 be­slut­ter de fol­ke­valg­te så i kom­mis­so­ri­et »Er­fa­rings­op­sam­ling vedr. den sam­ta­enk­te dan­ske Af­g­ha­ni­sta­nind­sats« »at fo­ku­se­re på sam­ta­enk­nin­gen af de dan­ske ind­sat­ser... med hen­blik på en sam­let frem­stil­ling af, hvad vi fra dansk si­de kan la­e­re af ind­sat­ser­ne og med sig­te på frem­ti­di­ge sam­ta­enk­te ind­sat­ser i skrø­be­li­ge sta­ter«. Am­bi­tio­nen om »en re­a­li­stisk og an­ven­de­lig er­fa­rings­op­sam­ling« bli­ver skudt ned ale­ne ved dens tre kon­kre­te ud­mønt­nin­ger: 1. »Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le stu­di­er (DIIS) an­mo­des om at ud­ar­bej­de en op­sam­ling af in­ter­na­tio­na­le er­fa­rin­ger med sam­ta­enk­ning af de po­li­ti­ske, ud­vik­lings­ma­es­si­ge og mi­li­ta­e­re ind­sat­ser i Af­g­ha­ni­stan fra 2001 til 2014, her­un­der hvor­dan den mi­li­ta­e­re ind­sats har ind­vir­ket på be­stra­e­bel­ser­ne på at vin­de ci­vil­be­folk­nin­gens hearts and minds«. 2. »Ek­ster­ne kon­su­len­ter blev an­mo­det om at ud­ar­bej­de en op­sam­ling af er­fa­rin­ger fra Af­g­ha­ni­stan med at gen­nem­fø­re ud­vik­lings­bi­stand i en si­tu­a­tion, hvor det sam­ti­dig er nød­ven­digt med en sta­bi­li­se­ren­de mi­li­ta­er ind­sats«. 3. »For­svars­mi­ni­ste­ri­et og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et vil – i sam­ar­bej­de med For­svar­sa­ka­de­mi­et, FAK – ud­ar­bej­de en op­sam­ling af er­fa­rin­ger fra Af­g­ha­ni­stan med de pro­jek­ter, som For­sva­ret har gen­nem­ført til støt­te for mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner (de så­kald­te CIMIC-pro­jek­ter)«. Men er­fa­rings­ind­sam­lin­gen bli­ver helt nød­li­den­de med kom­mis­so­ri­ets krav til sidst: »Er­fa­rings­op­sam­lin­gen skal ik­ke be­ska­ef­ti­ge sig med mi­li­ta­e­re ak­ti­vi­te­ter på det tak­ti­ske/ope­ra­ti­ve ni­veau...«. Det stri­der mod al for­nuft at und­la­de at be­ly­se den mi­li­ta­e­re ind­sats til 11,5 mil­li­ar­der kro­ner og så fo­ku­se­re på ud­vik­lings­pro­jek­ter til 3,5 mil­li­ar­der kro­ner og et umå­le­ligt CIMIC-pro­jekts (0,007 mia. kr.) ef­fekt på de »mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner«. Hvor­dan kan man »la­e­re af ind­sat­ser­ne med sig­te på frem­ti­di­ge sam­ta­enk­te ind­sat­ser«, når den dy­re­ste ind­sats, den mi­li­ta­e­re, ik­ke må ind­gå i er­fa­rings­op­sam­lin­gen?

DEN pu­bli­ce­re­de DIIS rap­port, Af­g­ha­ni­stan. Er­fa­rings­op­sam­ling 2001 – 2014, del I. In­ter­na­tio­na­le Er­fa­rin­ger med sam­ta­enk­ning i Af­g­ha­ni­stan, ba­e­rer pra­eg af det­te. Man får ik­ke den i kom­mis­so­ri­et lo­ve­de »op­sam­ling af in­ter­na­tio­na­le er­fa­rin­ger med sam­ta­enk­ning«. Man be­hand­ler ik­ke de tre be­gre­ber, sam­ta­enk­ning, ind­sat­ser og er­fa­rings­op­sam­ling kro­no­lo­gisk og sam­men­ha­en­gen­de. Man »over­sa­et­ter« sam­ta­enk­ning til »sam­men­ha­en­gen mel­lem ind­sat­ser­ne og ik­ke ef­fek­ten af ind­sat­ser­ne« og fjer­ner sig der­med end­nu la­en­ge­re fra må­let om ud­lan­dets sam­ta­enk­nings-er­fa­rings­op­sam­ling. Men hel­ler ik­ke det nu lo­ve­de, »at for­kla­re sam­men­ha­en­gen mel­lem ind­sat­ser­ne«, le­ve­res. For »sam­men­ha­eng« kra­e­ver en år­sag-virk­ning re­la­tion. Den frem­la­eg­ges ik­ke. Her kun­ne man så have for­ven­tet, at de fol­ke­valg­te og for­svars­le­del­sen hav­de kri­ti­se­ret den »tyn­de« for­sker­rap­port, og at for­sker­ne hav­de af­stå­et fra op­ga­ven, for­di den var (gjort) ulø­se­lig. Det ske­te ik­ke. Fra­va­e­ret af kri­tik sig­na­le­rer et vel­af­stemt »cover-up« mel­lem fol­ke­valg­te, for­svars­le­del­se og for­ske­re. Men hvor­for skul­le for­ske­re, der hyl­der de­res forsk­nings­fri­hed og in­te­gri­tet, tie? For­di mi­li­ta­er­for­sker­ne i DIIS, FAK og Cen­ter for Mi­li­ta­e­re Stu­di­er, CMS, KU, er af­ha­en­gi­ge af For­svars­mi­ni­ste­ri­et. Det fi­nan­si­e­rer dem, sid­der i de­res be­sty­rel­ser, der be­stem­mer de em­ner, der skal stu­de­res. Man bi­der ik­ke den hånd, der fodrer én. Der­for er det og­så na­e­sten umu­ligt at fin­de mi­li­ta­er­for­ske­re, der kri­ti­se­rer mi­ni­ste­ri­et el­ler hin­an­den ind­byr­des. DIIS, FAK og CMS op­tra­e­der som mi­li­ta­er­forsk­nin­gens Rip, Rap og Rup. De er re­la­te­ret til én og sam­me per­son, gi­ver de sam­me svar og ud­vi­ser sja­el­dent ind­byr­des ue­nig­hed. Så er ana­ly­sen fa­er­dig, lø­bet kørt og kon­klu­sio­nen klar. Tab­stal, krigs­sce­nen, for­sva­rets util­stra­ek­ke­li­ge res­sour­ce­op­gø­rel­ser, en kri­tisa­bel sam­ta­enk­nings­rap­port til­li­ge med en forsk­nings­ma­es­sig ef­ter­ret­te­lig­hed ud­pe­ger de fol­ke­valg­te, for­svars­le­del­se og for­ske­re som an­svar­li­ge for man­ge dra­eb­te dan­ske sol­da­ter.

Henning Sø­ren­sen er mi­li­ta­er­so­cio­log, cand.mag. (KU), cand. sci­ent.pol. (AU), Ph.d. (CBS).

ILLUSTRATION: CHARLOTTE PARDI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.