Af­ten­lan­dets sid­ste hyg­ge­stund

Weekendavisen - - Opinion - Af JOAKIM JAKOBSEN

KREMS AN DER DONAU – En al­dren­de, so­la­ri­e­brun per­son, som kramp­ag­tigt for­sø­ger at fast­hol­de sta­tus quo. Så­dan be­skri­ver den ty­ske hi­sto­ri­ker Phi­lipp Blom nu­ti­dens Eu­ro­pa. Et pri­vil­e­ge­ret kon­ti­nent, som er så op­sat på at op­ret­hol­de den nu­va­e­ren­de ver­den­sor­den, at det stiv­ner og fra­skri­ver sig frem­ti­den. »Men­ne­sker, der ik­ke vil ac­cep­te­re al­de­rens for­an­drin­ger og med al­le mid­ler for­sø­ger at se yn­gre ud, ser ik­ke en­gang, at de sto­re an­stren­gel­ser, de gør sig for at for­bli­ve ufor­an­dre­de, al­le­re­de har for­an­dret dem,« si­ger Phi­lipp Blom. Han ser Eu­ro­pas hek­ti­ske mod­vil­je mod frem­ti­den kom­me til ud­tryk på fle­re må­der. I til­ta­gen­de na­tio­na­lis­me, i re­ak­tio­nen på flygt­nin­ge­strøm­me­ne, i den let­fa­er­di­ge af­hand­ling af fi­nanskri­sen. Og i det he­le ta­get i en neu­ro­tisk nyn­nen­de in­dif­fe­rens over for de ud­for­drin­ger, der tår­ner sig op i ho­ri­son­ten. Et kon­ti­nent, som ik­ke vover at ud­stik­ke vi­sio­ner, kun dy­sto­pi­er i form af »Mi­chel Hou­el­le­becq, Lars von Tri­er og vi­den­ska­be­li­ge lang­tids­stu­di­er«. Blom sid­der på po­di­et i den pro­p­fyld­te Mi­no­ri­tenkir­che i Donau-hav­ne­by­en Krems, 70 ki­lo­me­ter vest for Wi­en. Den 47-åri­ge hi­sto­ri­ker er pro­gram­sat som åb­nings­se­an­ce ved De Eu­ro­pa­ei­ske Lit­te­ra­tur­da­ge. Ved si­den af ham sid­der den østrig­ske for­fat­ter Ro­bert Me­nas­se, som skal le­de sam­ta­len. Det er to af øje­blik­kets mest frem­tra­e­den­de in­tel­lek­tu­el­le, der her mø­des. Beg­ge er op­ta­get af Eu­ro­pas va­er­di­er og frem­tid. Den 63-åri­ge Me­nas­se har få uger for­in­den mod­ta­get den sto­re Deut­scher Bu­chpreis for sin ro­man Die Haupt­stadt (Ho­ved­sta­den) – en for­ry­gen­de sa­ti­re over EU-ho­ved­sta­den Bruxel­les’ bu­reau­kra­ti­ske vild­ve­je og hi­sto­ri­ske vel­sig­nel­ser. Phi­lipp Blom er må­ske ti­dens hot­te­ste ty­ske hi­sto­ri­ker. Kon­stant ind­kaldt som ora­kel i tysk ra­dio og tv, kon­stant ef­ter­s­purgt som skri­bent i de stør­ste ty­ske, fran­ske og bri­ti­ske avi­ser. Hans bø­ger om det 20. år­hund­re­des før­ste fi­re år­ti­er blev be­st­sel­le­re, og to Blom-bø­ger fra i år er em­net for af­te­nens sam­ta­le. I for­å­ret ud­send­te Blom den re­gu­la­e­re af­hand­ling Die Welt aus den An­geln (Ver­den af ha­engs­ler­ne), som knyt­ter Oplys­ning­sti­dens frem­komst sam­men med Den Lil­le Is­tid 1550-1700. Ko­los­sa­le sam­fundsomva­elt­nin­ger i Eu­ro­pa ud­løst af et tem­pe­ra­tur­fald på to gra­der. Der­na­est ud­send­te Blom det li­den­ska­be­li­ge es­say Was auf dem Spi­el steht (Hvad der står på spil). Her tra­ek­ker han pa­ral­lel­ler til vor tid fra den uro­li­ge pe­ri­o­de for om­kring 400 år si­den – og di­ag­no­sti­ce­rer alt­så nu­ti­dens Eu­ro­pa som en om­trent mu­mi­fi­ce­ret livs­ny­der. En mo­der­ne, li­be­ral pen­dant til Oswald Speng­lers be­røm­te, kul­tur­pe­s­si­mi­sti­ske bog Af­ten­lan­dets un­der­gang fra 1922: Eu­ro­pa er i ma­et apa­ti ved at ta­be de va­er­di­er af sy­ne, der har sty­ret kon­ti­nen­tet si­den An­den Ver­denskrig. En ud­vik­ling, som iføl­ge Blom kun vil for­sta­er­kes af den tem­pe­ra­turstig­ning på to-tre pro­cent, der vil sa­et­te ind i lø­bet af de kom­men­de år­ti­er.

Kul­de og bon­de­op­rør

På po­di­et i Mi­no­ri­tenkir­che skit­se­rer Blom, hvad der ske­te med kli­ma­et i 1500-tal­let: »På gan­ske kort tid faldt tem­pe­ra­tu­ren i Eu­ro­pa med to gra­der. In­gen kan si­ge hvor­for, men vi kan for­mode, at det hav­de no­get med so­lens ak­ti­vi­tet at gø­re. Vis­se livs­for­mer kun­ne ik­ke la­en­ge­re over­le­ve. Nog­le plan­te­va­ek­ster tyn­de­des al­vor­ligt ud, an­dre for­svandt helt. Og det­te slog ud i en ka­em­pe­ma­es­sig land­brugs­kri­se. Eu­ro­pa­ei­ske bøn­der hav­de ar­bej­det på stort set sam­me må­de gen­nem 1000 år. Nu kom de på me­get kort tid i klem­me.« Blom op­reg­ner dra­ma­ti­ske ud­s­ving: »De­le af Mid­del­ha­vet frøs til, for ek­sem­pel Bosporus-stra­e­det. Frem til marts kun­ne ski­be ik­ke sej­le ind til Ve­ne­dig. I Rusland for­lød det, at fug­le faldt dø­de fra him­len, og at ka­va­le­ri­ster frøs ihjel på he­sten.« Den ty­ske hi­sto­ri­ker kig­ger ud på pu­bli­kum: »Det ly­der må­ske over­dre­vet, men vi har man­ge be­ret­nin­ger om, hvor­dan sol­da­ter­nes madra­tio­ner blev sa­vet af en stor, fros­sen blok. Der var ik­ke la­en­ge­re ti år mel­lem hunger­s­nø­den, men kun tre år. Og man kan jo nemt fo­re­stil­le sig, hvad dét har be­ty­det for de på­ga­el­den­de sam­fund. He­le det år­hund­red­gam­le, feu­da­le sy­stem røg af ha­engs­ler­ne. Bøn­der­ne hav­de ik­ke la­en­ge­re nok at spi­se, of­te ik­ke en­gang nok til at gem­me så­sa­ed. Og slet ik­ke nok til at be­ta­le den skat, som de ade­li­ge for­ven­te­de. By­er­ne blev ramt af in­f­la­tion, ef­ter­som kor­n­pri­ser­ne steg.« De po­li­ti­ske og so­ci­a­le kon­se­kven­ser var ko­los­sa­le. Sto­re bon­de­op­rør og kri­ge ra­se­re­de Eu­ro­pa gen­nem 1500- og 1600tal­let. Re­li­gi­øs for­ste­ning slog ud i hek­sej­agt og po­gro­mer mod jø­der. Men tem­pe­ra­tur­fal­det skab­te og­så for­ud­sa­et­nin­ger for sam­funds­omstyr­ten­de tan­ker. »Den gam­le or­den hvi­le­de på den tan­ke, at så­dan hav­de Gud vil­let det. Nu vi­ste den­ne or­den sig ik­ke at fun­ge­re la­en­ge­re. Et grund­la­eg­gen­de, mas­sivt for­stå­el­ses­pro­blem. Det kan vi se i den må­de, na­tur­fa­eno­me­ner an­sku­es på i den­ne pe­ri­o­de. De blev helt na­tur­ligt ob­ser­ve­ret in­tenst – net­op for­di de aen­dre­de sig med sto­re kon­se­kven­ser for men­ne­ske­ne. Man be­gyn­der me­get brat at ob­ser­ve­re na­tu­ren på en ny må­de: med sy­ste­ma­tisk, em­pi­risk ob­ser­va­tion.« Det­te var af­sa­et­tet for den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge re­vo­lu­tion og for Oplys­ning­sti­den. I nød­si­tu­a­tio­nen op­stod og­så en ny tan­ke om sta­ten som hus­hold­ning: »En helt ny øko­no­misk mo­del op­stod: mer­kan­ti­lis­men. Den gik ud på, at ver­den er et nulsums­spil. De en­kel­te sta­ter sag­de: Vi må tje­ne mere, end vi gi­ver ud, og vi må eks­por­te­re mere, end vi im­por­te­rer. Dog­met var alt­så va­ekst og ud­byt­ning. Ud­byt­ning af de fat­ti­ge der­hjem­me og ud­byt­ning af men­ne­sker i fjer­ne lan­de, som nu blev un­der­lagt Eu­ro­pa.« Ko­lo­ni­a­lis­men kan alt­så iføl­ge Phi­lipp Blom ses som en ud­lø­ber af den fø­de­va­re­man­gel, som kli­ma­skif­tet skab­te. Blom op­stil­ler et valg for Eu­ro­pa i dag, som igen står over for kli­ma­for­an­drin­ger: »Vil vi ba­re li­de un­der kon­se­kven­ser­ne? El­ler vil vi ska­be et nyt sam­fund i takt med for­an­drin­ger­ne?« Her har Blom to over­be­vi­sen­de ek­semp­ler i sin ana­ly­se af Den Lil­le Is­tid. Først skra­e­k­ek­semp­let: »Det ma­eg­tig­ste ri­ge på Jor­den den­gang var det habs­burg­ske Spa­ni­en. Det var over­be­vist om, at det nød sa­er­lig yn­dest hos Vor­her­re, og der an­løb he­le ti­den skibslad­nin­ger af sølv fra Peru. Her la­ve­de man na­tur­lig­vis in­tet om.« Men Spa­ni­en blev hårdt ramt af tør­ke i pe­ri­o­den 1570-1700. Ko­los­sa­le are­a­ler kun­ne ik­ke la­en­ge­re dyr­kes. »I for­la­en­gel­se af den­ne land­brugs­kri­se luk­kes sko­ler og uni­ver­si­te­ter. De sid­ste mus­li­mer og jø­der ky­les ud, den ka­tol­ske in­k­vi­si­tion ha­er­ger. En dra­ma­tisk øko­no­misk kri­se sa­et­ter ind. Med fø­de­va­re­man­ge­len og den kon­stan­te til­før­sel af sølv op­står vold­som in­f­la­tion, hvil­ket gør det umu­ligt at eks­por­te­re no­get som helst. I lø­bet af 100 år går Spa­ni­en ban­kerot fi­re gan­ge.« Phi­lipp Blom tra­ek­ker vej­ret lidt: »Spa­ni­en rej­ser sig al­drig igen. Fak­tisk be­va­e­ger Spa­ni­en sig først ud af den­ne ned­ad­gå­en­de spiral, da ge­ne­ral Fran­co dør i 1975.«

Ka­pi­ta­lis­mens ud­spring

Bloms op­mun­tren­de ek­sem­pel var den­gang en spansk provins, nem­lig Ne­der­lan­de­ne. »I 1550er­ne var Am­ster­dam ba­re en upå­fal­den­de, lil­le by. Der var lidt han­dels­folk og fi­ske­re, el­lers ik­ke no­get. Men net­op i Am­ster­dam op­da­ger han­dels­folk, at de med for­del kan kø­be korn fra Bal­ti­kum og af­sa­et­te det på de syd- og ve­st­eu­ro­pa­ei­ske mar­ke­der. Der er stor ef­ter­spørgsel, og man­ge han­dels­folk bli­ver sten­ri­ge. Han­de­len ud­vi­des til over­søi­ske om­rå­der, og for at ud­byg­ge den­ne han­del ef­ter­spør­ger man ve­lud­dan­ne­de me­d­ar­bej­de­re – de skal kun­ne la­e­se og skri­ve. Der sat­ses på ud­dan­nel­se. Hol­land op­le­ver et boom i sko­le­va­e­sen og bog­tryk­ning. Og med dét føl­ger en hidtil uset so­ci­al mo­bi­li­tet.« I 1575 etab­le­re­des uni­ver­si­te­tet i Lei­den, blot det an­det uni­ver­si­tet i Eu­ro­pa uden re­li­gi­øse krav. Hol­la­en­der­ne in­tro­du­ce­rer ver­dens før­ste børs i 1602, og sam­me år stif­tes det sto­re ostin­di­ske han­delskom­pag­ni. Det er hol­la­en­der­ne, der for al­vor ind­le­der den nye ver­dens­han­del og ka­pi­ta­lis­men. Phi­lipp Blom slår ud med ar­me­ne: »Hol­land bli­ver det 17. år­hund­re­des stør­ste sø­magt. De to ek­semp­ler il­lu­stre­rer, at der al­tid fin­des valg.« Søl­le to gra­der? Ro­bert Me­nas­se øn­sker et sce­na­rio for, hvor­dan kli­ma­for­an­drin­ger­ne kon­kret vil ram­me i de kom­men­de år­ti­er. Phi­lipp Blom: »Langt fle­re men­ne­sker vil flyg­te der­fra, hvor de nu bor, isa­er fra om­rå­der om­kring AEkva­tor. Man­ge fle­re men­ne­sker i gi­gan­ti­ske slum­by­er vil få pen­ge og mod, må­ske nai­vi­tet, til at sø­ge mod det ri­ge Ve­sten. Ba­re én pro­cent af 100 mil­li­o­ner men­ne­sker om året vil ska­be en stor strøm ...« Ro­bert Me­nas­se bry­der ind: »Jeg tror, at de men­ne­sker, som er mest ban­ge for mi­gra­tio­nen, fak­tisk har ret på ét be­stemt punkt. Nem­lig, at mi­gra­tio­nen ra­di­kalt vil aen­dre vo­re sam­fund ...« Phi­lipp Blom nik­ker: »Det er jo åben­lyst, at de ve­st­li­ge sam­fund vil gen­nem­gå for­an­drin­ger og op­le­ve ud­for­drin­ger i in­te­gra­tio­nen af dis­se men­ne­sker. Så­dan har det al­tid va­e­ret i mi­gra­tions­hi­sto­ri­en.«

Mar­ke­det og Fa­est­nin­gen

Iføl­ge Phi­lipp Blom står Eu­ro­pa ba­re ek­stremt dår­ligt ru­stet til dis­se om­va­elt­nin­ger, men­talt og po­li­tisk. I Was auf dem Spi­el steht skit­se­rer han, hvor­dan Eu­ro­pa li­ge nu er fan­get i to li­ge ud­sigts­lø­se mo­del­ler for frem­ti­den: Mar­ke­det og Fa­est­nin­gen. Den først­na­evn­te mo­del har iføl­ge Blom ef­ter­tryk­ke­ligt vist sig de­fekt med fi­nanskri­sen og den fy­gen­de ud­flag­ning af ar­bejds­plad­ser. Yder­li­ge­re un­der­mi­ne­ret af en tek­no­lo­gisk ud­vik­ling, som har gjort men­ne­sker over­flø­di­ge. »Det­te in­de­ba­e­rer in­tet min­dre end af­slut­nin­gen på ef­ter­krig­sti­dens sto­re løf­te i de li­be­ra­le lan­de: Den, som ar­bej­der hårdt og ud­dan­ner sig, kan op­byg­ge sig en til­va­e­rel­se, sti­ge opad so­ci­alt og få del i den øko­no­mi­ske va­ekst. Den­ne for­bin­del­se mel­lem ar­bej­de og so­ci­al op­stig­ning er nu kap­pet over,« skri­ver Blom. Det sto­re løf­te­brud har na­e­ret til­slut­nin­gen til Fa­est­nin­gen, »den au­to­ri­ta­e­re drøm«, som Blom for­mu­le­rer det. En vi­sion med ny­byg­ge­de mu­re og mi­li­ta­ri­se­ret gra­en­se­kon­trol udadtil – og med fol­ke­dyr­kel­se, il­li­be­ra­le im­pul­ser og bag­ud­sku­en­de lam­mel­se in­dadtil. En »re­tro­to­pi«. På sce­nen i Krems hen­vi­ser Blom til det høj­re­po­puli­sti­ske par­ti Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland (AfD). »For et år si­den ud­tal­te Frauke Pe­try, den da­va­e­ren­de AfD-le­der, at ty­ske gra­en­se­vag­ter i nødstil­fa­el­de måt­te sky­de flygt­nin­ge. Det gjor­de hen­de vold­somt upo­pu­la­er i bre­de kred­se. Men det var en kon­se­kvent tan­ke­gang i for­hold til, hvor­dan flygt­nin­ge­kri­sen re­elt blev ta­ck­let. Det er da og­så en be­sna­e­ren­de sim­pel løs­ning at op­byg­ge Fa­est­ning Eu­ro­pa. At tra­ek­ke pig­t­råd om­kring kon­ti­nen­tet og sa­en­ke flygt­nin­ge­ski­be på Mid­del­ha­vet. Der­med kan vi må­ske godt for­la­en­ge vo­res vel­stand og vo­re sta­bi­le sam­fund lidt end­nu. Men med en in­ter­es­sant pris ...« Ja...?, lok­ker Ro­bert Me­nas­se. »De se­ne­ste 70 år har vo­re sam­fund byg­get på ide­en om men­ne­ske­ret­tig­he­der, som ud­sprang af Oplys­ning­sti­den. At al­le men­ne­sker har sam­me va­er­di og er li­ge for loven. Med Fa­est­nin­gen vil vi gå over til to klas­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der – de an­dre kan da og­så godt have men­ne­ske­ret­tig­he­der, men kun hvis de bli­ver, hvor de er. Og hvis vi gen­nem­fø­rer dét, har vi fak­tisk af­skaf­fet vort sam­fund. Der­med vil vi og­så fjer­ne driv­kraf­ten i det li­be­ra­le sam­fund, som har skabt vo­res vel­stand.« Ro­bert Me­nas­se na­ev­ner de sto­re frem­skridt in­den for vi­den­skab og han­del om­kring Den Lil­le Is­tid. Kan vi reg­ne med et po­si­tivt ud­fald igen? Phi­lipp Blom: »Li­ge nu er vi nok for ri­ge og for be­kvem­me­li­ge til at sat­se på det. Jeg tror desva­er­re og­så, at når vi når det­te punkt, vil vi stå i en me­get al­vor­li­ge­re si­tu­a­tion med end­nu mere ud­talt na­tio­na­lis­me, end­nu mere split­te­de sam­fund.« Men som Blom spår mod slut­nin­gen af Was auf dem Spi­el steht, vil un­ge hi­sto­ri­ke­re om 40 år med ild­hu for­ske i det­te Eu­ro­pa i be­gyn­del­sen af det 21. år­hund­re­de. De vil dybt fa­sci­ne­re­de be­skri­ve »et sam­fund, der tro­e­de, at det kun­ne over­le­ve uden frem­tid«.

MALERI AF LUCAS VAN VALCKENBORCH, CA. 1595

I 1550er­ne var Am­ster­dam ba­re en upå­fal­den­de, lil­le by, men ne­der­la­en­der­ne for­stod at tol­ke for­an­drin­ger­ne i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en og blev ri­ge på han­del.

Eu­ro­pa. »Et sam­fund, der tro­e­de, at det kun­ne over­le­ve uden frem­tid.« Den ty­ske hi­sto­ri­ker Phi­lipp Blom skit­se­rer et stiv­net kon­ti­nent, for rigt og be­kvem­me­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.