Vin­der­døs

Weekendavisen - - Kultur -

Den ae­ld­ste vin­der no­gen sin­de. 63-åri­ge Lu­bai­na Hi­mid (fo­to) blev i tirs­dags kå­ret som årets mod­ta­ger af Tur­ner Prize, Stor­bri­tan­ni­ens vig­tig­ste pris til sam­tids­kunst­ne­re. Pri­sen er ble­vet ud­delt si­den 1984, og fra 1991 kun til kunst­ne­re un­der 50. Det­te al­der­sloft blev i år fjer­net, og så kun­ne Hi­mid mod­ta­ge pri­sen i kon­kur­ren­ce med tre an­dre kunst­ne­re. Hi­mid er født i Zan­zi­bar og er den før­ste sor­te kvin­de, som mod­ta­ger pri­sen. Jury­en frem­ha­e­ve­de hen­des »kom­pro­mis­lø­se til­gang til em­ner som ko­lo­ni­hi­sto­rie og nu­ti­dens ra­cis­me«. Hi­mids Tur­ner-bi­drag var et tab­leau med be­ma­let ser­vi­ce, be­ma­le­de avi­ser og pap­fi­gu­rer, som fo­re­stil­ler blandt an­dre Mar­ga­ret That­cher og Ro­nald Re­a­gan. Når dis­se po­li­ti­ke­re fra en svun­den tid op­tra­e­der, skyl­des det, at det me­ste af va­er­ket er fra 1986. En an­den re­gela­en­dring i år var nem­lig, at kunst­ner­ne kun­ne va­el­ge at ska­be en slags re­trospek­tivt va­erk, så jury­en kun­ne ta­ge stil­ling til en kar­ri­e­re. Hidtil har jury­en ik­ke be­dømt kunst­ner­nes ud­stil­le­de va­er­ker. BBCs kun­stre­dak­tør, Will Gom­pertz, var ét stort spørgs­måls­tegn: »Gud ved hvor­for, men det har de alt­så ik­ke gjort. Men det kan da for­kla­re en del af de tid­li­ge­re vin­de­re.« Gom­pertz var tem­me­lig tve­ty­dig i sin hyl­dest: »Det vil­le have va­e­ret en va­er­dig vin­der i 1986, da Hi­mid skab­te va­er­ket – og var tak­ket va­e­re re­gela­en­drin­gen en va­er­dig vin­der i af­tes.« I The In­de­pen­dent kald­te Mi­cha­el Glover vin­der­va­er­ket »tra­et og fora­el­det«. Han men­te, at de nye Tur­ner-reg­ler hin­drer un­ge kunst­ne­res skan­da­ler og vil­de ufor­ud­si­ge­lig­hed: »Nu skal vi igen til at ha­ed­re dem, der al­le­re­de har op­nå­et me­get. De kom­men­de år vil by­de på det sik­re og ked­som­me­li­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.