Bon­de­rø­ve

Weekendavisen - - Kultur -

Fin­land fejrer i dis­se da­ge 100 års selv­sta­en­dig­hed. Så me­get stør­re er ha­e­de­ren i at mod­ta­ge Fin­lan­dia-pri­sen, Fin­lands fi­ne­ste ro­man­pris, net­op i 2017. Vin­de­ren i år blev Juha Hur­me med ro­ma­nen Nie­mi. Jury­for­mand Elisa­beth Re­hn mo­ti­ve­re­de val­get over for Huf­vud­stads­bla­det: »For sin hu­mor, sin ind­sigt og sin på én gang rab­len­de og klar­sy­ne­de kri­tik af vor men­ne­ske­li­ge dår­skab.« Men Hur­me nå­e­de dår­ligt at mod­ta­ge pri­sen i sid­ste uge, før lan­dets kul­tur­mi­ni­ster fór i fl­int. I sin tak­ket­a­le fastslog Hur­me nem­lig, at en be­ty­de­lig del af den bed­ste fin­ske lit­te­ra­tur er skre­vet på svensk. Hur­me af­slut­te­de med at si­ge på finsk: »Et godt råd: La­er svensk, bon­de­rø­ve! Det ud­vi­der på ejen­dom­me­lig vis ver­dens­bil­le­det.« Det­te fik kul­tur­mi­ni­ster Sam­po Ter­ho til sms-ta­ster­ne. Han skrev til det sto­re, fin­sk­spro­ge­de dag­blad Hels­in­gin Sa­no­mat og for­lang­te, at Hur­me skul­le gi­ve he­le den fin­sk­ta­len­de be­folk­ning en und­skyld­ning. Ter­ho, der til­hø­rer par­ti­et Blå Frem­tid, en ud­bry­der­grup­pe fra det høj­re­po­puli­sti­ske par­ti Sand­fin­ner­ne, er li­den­ska­be­lig for­ta­ler for at fjer­ne svensk som ob­liga­to­risk fag i fol­ke­sko­len. »Hvis al­le, som ik­ke kan svensk, er bon­de­rø­ve, så fin­des der ret man­ge af dem i ver­den,« skrev Ter­ho. »Det er ik­ke kun gen­nem svensk, at ver­dens­bil­le­det kan ud­vi­des. For ek­sem­pel og­så gen­nem fransk, tysk el­ler en­gelsk.« Juha Hur­me sva­re­de mi­ni­ste­ren på YLE, finsk pu­blic ser­vi­ce-tv (re­fe­re­ret på SVT Nyhe­ter): »Jeg er selv bon­de­røv num­mer ét. Som en ve­l­op­dra­gen per­son vil jeg be­de dig und­skyl­de den mil­de hu­mor i min ta­le, som fik dig til at re­a­ge­re så fø­lel­ses­ma­es­sigt sta­er­kt. Jeg øn­sker, at du får en vel­sig­net ad­vents­tid, og at ju­le­man­den kom­mer med en stør­re hue. Den, du har på nu, er åben­bart for trang.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.