Kna­e­fald

Weekendavisen - - Kultur -

De ty­ske sce­ner er bru­ne i år. I Es­sen, i Ober­hau­sen, i Bo­chum, i Ber­lin - al­le veg­ne op­fø­res nye sku­e­spil om den høj­re­ra­di­ka­le fa­re. I net­ma­ga­si­net Na­cht­kri­tik kon­sta­te­rer te­a­ter­kri­ti­ker Cor­ne­lia Fied­ler: »Det­te er året, da et par­ti fra den yder­ste høj­re­fløj for før­ste gang si­den 1945 kom ind i For­bunds­da­gen.« Ny­brud­det i form af par­ti­et Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland slår alt­så ge­val­digt igen­nem på te­a­tre­ne. Un­der ru­brik­ken »Kom med til Na­ziland« rej­ser Cor­ne­lia Fied­ler rundt til fo­re­stil­lin­ger­ne. En­kel­te af styk­ker­ne for­sø­ger »at for­stå høj­re­po­pulis­men in­de­fra«. Det ga­el­der isa­er de fo­re­stil­lin­ger, som skil­drer en si­tu­a­tion, hvor høj­re­kra­ef­ter­ne har over­ta­get mag­ten. »De for­la­der de­res hyg­ge­li­ge, ven­stred­re­je­de com­fort zo­ne og brin­ger sig be­vidst på sprog­lig gla­tis,« skri­ver Fied­ler. Men an­dre »for­bli­ver i de­res van­te ven­stre-de­mo­kra­ti­ske bob­le«, hvor »høj­re­fi­gu­rer­ne kun be­trag­tes ude­fra og ka­ri­ke­res som zom­bi­er«. Men det er og­så sva­ert at stil­le de ty­ske kri­ti­ke­re til­fred­se. Mün­ch­ner Kam­mer­spi­e­le hav­de i sid­ste uge pre­mi­e­re på en sce­neud­ga­ve af Lion Feu­ch­twan­gers sto­re ro­man Exil fra 1940. En episk skil­dring af den na­zi­sti­ske ter­ror – igen med hånd­fa­ste pa­ral­lel­ler til nu­ti­den. En stor­la­den, gan­ske tra­di­tio­nel fo­re­stil­ling med en stri­be af Tys­klands mest el­ske­de sku­e­spil­le­re i rol­ler­ne. Og så sad de bi­stre kri­ti­ke­re dér og sav­ne­de selv­be­vid­ste eks­pe­ri­men­ter, mens pu­bli­kum jub­le­de. Süd­deut­sche Zei­tungs Chri­sti­ne Düs­sel hør­te pu­bli­kum­mer si­ge: »En­de­lig rig­tigt te­a­ter igen, en­de­lig rig­ti­ge sku­e­spil­le­re!« Selv fny­ste hun, at de tre en halv ti­me »slet ik­ke var så la­en­ge, som de føl­tes«. I Neue Zür­cher Zei­tung skrev Bernd No­a­ck surt om »af­tensko­le«: »Den­ne af­ten vir­ker lidt som et kna­e­fald for pu­bli­kum.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.