Stem­mer fra tro­pisk og ark­tisk Dan­mark

Weekendavisen - - Kultur - Af KATJA KVAALE

Ko­lo­ni­alt. Nye stem­mer fra vo­res gam­le ko­lo­ni­er er kom­met ind i Na­tio­nal­mu­se­ets per­ma­nen­te sam­lin­ger og fø­rer på vel­lyk­ket vis hi­sto­ri­en ajour.

Na­tio­nal­mu­se­et har få­et en ny per­ma­nent ud­stil­ling, hvil­ket er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt i sig selv. Ko­lo­ni­a­le stem­mer som til­fø­jel­se til de per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger kan så­le­des for­stås som op­ret­ning af en und­la­del­ses­synd; en til­fø­jel­se af et ka­pi­tel, der mang­le­de i den sto­re na­tio­na­le forta­el­ling. Der er nog­le stem­mer, vi ik­ke har hørt før, men som vi bur­de have hørt. Og som vi hø­rer nu – hvis el­lers tek­nik­ken vir­ker. Sam­ti­digt anes ti­dens mu­se­a­le stil. Plu­ra­lis­for­men »stem­mer« an­ty­der en po­st­mo­der­ne kom­pen­sa­tions­tan­ke, der gør op med det klas­si­ske mu­se­ums an­gi­ve­ligt al­vi­den­de forta­el­ling ved bag­ud­ret­tet at af­slø­re den som et pri­vil­e­ge­ret eu­ro­pa­ei­sk sand­heds­mo­nopol med ka­te­go­ri­a­le selv­føl­ge­lig­he­der, som nu på hø­je tid skal sup­ple­res el­ler li­ge­frem er­stat­tes af de min­dre pri­vil­e­ge­re­des va­ri­an­ter af sand­he­den. Mosaik­ker af un­der­tryk­te sub­jek­ti­ve stem­mer fortra­en­ger fle­re ste­der i ve­sten det klas­si­ske mu­se­um som tem­pel for ob­jek­tiv vi­den i op­lys­nings­tra­di­tio­nen. Så­dan er det hel­dig­vis ik­ke på Na­tio­nal­mu­se­et. Dels er her (sta­dig) klas­si­ske gen­stands­ba­se­re­de og til­stra­e­bel­ses­vist en­cykl­o­pa­e­di­ske sam­lin­ger om he­le ver­dens­de­le og epo­ker, der nok tra­en­ger til bed­re for­mid­ling og ud­skift­ning, men som på­ta­ger sig at age­re grund­vi­den og over­blik, at kom­men­te­re og sup­ple­re. Dels ly­der »stem­mer­ne« ude fra ko­lo­ni­er­ne bå­de fra de ko­lo­ni­se­re­de (for ek­sem­pel suk­ker­rør­s­plan­ta­ge-af­bra­en­der­sken Qu­e­en Mary og inu­it­ten Povl Grøn­la­en­der) og de ud­send­te dan­ske ko­lo­ni­ster (for ek­sem­pel mis­sio­na­e­ren Hans Ege­de og plan­ta­ge­e­je­ren Car­stens) og ka­ster som så­dan kom­ple­men­ta­e­re ly­skeg­ler på Dan­mark som ko­lo­ni­na­tion. Udstil­lin­gen und­går selv­fla­gel­le­ren­de po­st­ko­lo­ni­al sva­el­gen i Dan­marks (jo helt evi­den­te) skur­k­ag­tig­hed i ko­lo­ni­er­ne. I ste­det do­ku­men­te­rer man­ge vid­nes­byrd og gen­stands­ba­se­re­de forta­el­lin­ger støt da­ti­dens bruta­le men­ne­ske­syn på bed­ste mu­se­a­le vis: Don’t say it – show it.

DER sto­les her­ligt nok på mu­se­ums­ga­e­stens be­ga­vel­se og fat­te­ev­ne. En und­ta­gel­se er dog bru­gen af ad­jek­ti­vet ’sla­ve­gjort’. Det er gan­ske vist dén sa­lon­fa­e­hi­ge be­teg­nel­se, som i 2017 er lan­ce­ret som er­stat­ning for sub­stan­ti­vet »sla­ve« – men hvad er det egent­lig, man mista­en­ker pu­bli­kum for at have mis­for­stå­et ved »sla­ve«? At det nedri­ge, umen­ne­ske­li­ge liv hensla­ebt som plan­ta­ge­e­je­rens ret­tig­heds­lø­se, hård­t­ar­bej­den­de ejen­dom er en til­stand, man har op­søgt fri­vil­ligt og ak­tivt til­valgt? Nej vel. Sam­ti­digt er her plads til nu­an­cer, der ta­ler den fa­el­les men­ne­ske­lig­hed op på trods af gru­som­he­der og på tva­ers af hen­holds­vis of­fer­gø­rel­se og skur­k­ag­tig­hed. Povl Grøn­la­en­der på­ta­ler hyk­le­ri­et hos dan­sker­ne, som pra­e­di­ker from­hed mens de prak­ti­se­rer li­der­lig­hed – og se­ne­re straf til lyst­ne grøn­land­ske kvin­der ved at ska­e­re hårk­nol­den af dem. Mens We­e­ken­da­vi­sens ud­send­te bil­der sig ind i en an­den mon­tre at mø­de de grøn­land­ske kvin­ders egen seksu­el­le vir­ke­lyst, når de sa­et­ter sig i ko­nebå­den og i må­l­ret­tet flok ror op ad ky­sten med kurs mod de spa­en­den­de dan­ske ma­end i 1890er­nes kry­o­lit­mi­ner. Grøn­land­ske kvin­der er ik­ke kun »sam­le­je­gjor­te« men har eg­ne drif­ter, selv om tva­er-et­nisk sex selv­føl­ge­lig fin­der sted i en over­ord­net ko­lo­ni­al asym­me­tri.

TILSVA­REN­DE var alt ik­ke lut­ter suk­ker­ka­ge for dan­ske­re i Vestin­di­en, mens ik­ke al­le re­la­tio­ner mel­lem sor­te og hvi­de var uden gen­si­dig øm­hed. Man for­nem­mer gust­ne un­der­to­ner i hi­sto­ri­en om fora­el­d­re­lø­se Lou­i­se Ro­h­de, født 1806, der som kun 15-årig bli­ver gift i Charlotte Ama­lie på Skt. Tho­mas med den 35-åri­ge on­kel, der hav­de fora­el­dre­myn­dig­he­den over hen­de. Hun fø­der som 16-årig hans før­ste barn ud af syv, før hun dør som 44-årig. Man fo­re­stil­ler sig hen­des in­de­k­lem­te liv i den tro­pi­ske he­de ved at be­trag­te hen­des bedå­ren­de kon­tra­fej og det selv­sam­me te­stel af sølv og spink­le te­bord af tro­pisk trae, beg­ge or­na­men­te­ret med ana­nas, som hun har sip­pet te ved. I mon­tren med det fa­bel­ag­ti­ge po­rtra­et af den sor­te bar­nepi­ge Ne­ky med kre­olsk ho­ved­be­kla­ed­ning og det lil­le hvi­de pi­ge­barn Ma­rie på ar­men, ma­let af N.P. Hol­bech i 1838, står en sort stof­duk­ke med kjo­le og for­kla­e­de på fra ca. 1900. Den har til­hørt pi­gen Cla­ra, der vok­se­de op på Skt. Croix, og da den sor­te da­me­duk­ke er kla­edt i tje­ne­stepi­ge­tøj, re­pro­du­ce­rer den gan­ske rig­tigt de ra­ce­ma­es­si­ge he­ge­mo­ni­er helt ind i bør­ne­va­e­rel­set. Sam­ti­digt nu­an­ce­res sa­gen ved, at duk­ken fak­tisk er sendt til Kø­ben­havn af Cla­ras gam­le ve­stin­di­ske bar­nepi­ge – som Cla­ra holdt kon­tak­ten med ef­ter hjem­komst – som en ga­ve fra gam­le nan­ny til Cla­ras egen dat­ter. Den men­ne­ske­li­ge øm­hed, der trods alt kun­ne ek­si­ste­re på tva­ers af ra­cer og klas­ser, er la­det i en sort duk­ke, ud­valgt og af­ski­bet over At­lan­ten af bar­nepi­gen selv. Ku­ra­to­rer­ne kun­ne i et rent po­st­ko­lo­ni­alt greb have til­ba­ge­holdt sidst­na­evn­te op­lys­ning og der­ved af­gjort duk­kens be­tyd­ning som lut­ter re­pro­duk­tion af ra­ce­he­ge­mo­ni, men i ste­det åb­nes for en prisva­er­dig plu­ra­li­tet af be­tyd­nin­ger. Stor­fan­ger­ka­sket­ten fra det øst­li­ge Grøn­land med skyg­ge af skind og puld af flag­lig­nen­de stof er og­så in­ter­es­sant, for­di den di­rek­te be­vi­ser et men­talt og kre­a­tivt over­skud hos fan­ge­re; de ef­ter­lig­ner og til­stra­e­ber au­to­ri­te­ten ud­trykt ved dan­sker­nes ko­lo­ni­a­le ho­ved­be­kla­ed­ning, selv om fan­ger­ne jo var un­der­lagt selv­sam­me magt. De er ik­ke kun pas­sivt »grøn­la­en­der­gjor­te« men ak­tivt hand­len­de in­di­vi­der.

UDSTIL­LIN­GEN fun­ge­rer bedst, når de vi­ste gen­stan­de, som i oven­na­evn­te til­fa­el­de, er fy­si­ske vid­nes­byrd om en spe­ci­fik fak­tu­el hi­sto­rie, sna­re­re end når gen­stan­de skal il­lu­de­re til­na­er­mel­ses­vis re­kon­struk­tion el­ler illustration af en pri­o­ri­te­ret forta­el­ling. Kun på mu­se­er fore­fin­des de ae­g­te, ori­gi­na­le gen­stan­de, som der kan forta­el­les (fle­re) au­ten­ti­ske hi­sto­ri­er om, mens vi står an­sigt til an­sigt med dem. Et ut­ro­ligt ek­sem­pel er den sto­re afri­kan­ske trom­me, som op­rin­de­ligt kom til Kø­ben­havn sam­men med ger­nings­man­den som be­vis­ma­te­ri­a­le i en straf­fesag om et fryg­te­ligt dob­beltdrab. Høv­ding Adum fra Osu, som var ind­sat af dan­sker­ne ved sla­veud­skib­ning­s­ky­stens for­ter i det nu­va­e­ren­de Gha­na, of­re­de den tid­li­ge­re høv­dings to børn hen over trom­meskin­det i 1847 – og her står man og be­sku­er selv­sam­me trom­me. Gri­ben­de er og­så dob­belt­portra­et­tet fra 1734 af lil­le congo­le­si­ske Oly, der put­ter sig bag sin nye »far«, mis­sio­na­er Mar­tin af Brødre­me­nig­he­den, som køb­te ulyk­ke­li­ge Oly på Skt. Tho­mas og før­te ham til Tys­kland, hvor han dø­de af syg­dom som tiårig. Olys egen hi­sto­rie for­talt i før­ste per­son er for­nemt fun­det frem fra her­rn­hu­ter­nes ar­kiv. Til gen­ga­eld vir­ke­de tek­nik­ken hver­ken i hø­res­neg­len fra Vestin­di­en el­ler Grøn­land, hvil­ket er ta­et på en ka­ta­stro­fe, når det net­op dre­jer sig om stem­mer, der om­si­der skal hø­res.

EN film vi­ser en slags gen­si­dig et­no­gra­fi. Pooq og Qi­peroq var i 1724 bragt til Dan­mark for at la­ve ka­jakop­vis­ning i Fre­de­riks­holms Ka­nal li­ge uden for Na­tio­nal­mu­se­ets vin­du­er. Et op­sigtsva­ek­ken­de syn som da og­så blev ma­let di­rek­te på ta­pe­tet i et af de ak­tu­el­le ud­stil­lings­rum – og de gør in­ter­es­san­te iagt­ta­gel­ser af da­ti­dens Kø­ben­havn. I et in­ter­view forta­el­ler Vi­ctor Cor­nel­ins sin vel­kend­te, men na­er­mest ube­gri­be­li­ge hi­sto­rie; hans liv spa­end­te over fra som sy­vårig at for­la­de sin mor på Skt. Croix for at bli­ve ud­stil­let som et ekso­tisk dyr i Ti­vo­li til at en­de som vel­respek­te­ret kor­le­der og sko­le­in­spek­tør på Lol­land. Udstil­lin­gen vil me­get, ku­ra­to­rer­ne ved me­get, og hi­sto­ri­er­ne er man­ge. Det kni­ber lidt med plad­sen, og sam­men­blan­din­gen af fle­re ko­lo­ni­er i én ud­stil­ling for­vir­rer lidt, li­ge­som de go­de hi­sto­ri­er bli­ver kor­te­re, end de med for­del kun­ne have va­e­ret. Udstil­lin­gen en­der med nog­le no­ter om af­ko­lo­ni­a­li­se­ret iden­ti­tet – og der er jo tilsva­ren­de ve­st­lig iden­ti­tet i po­st­ko­lo­ni­al so­ning. Ude i ver­den på­s­køn­ner af­ko­lo­ni­se­re­de folk iro­nisk nok de selv­sam­me klas­si­ske et­no­gra­fi­ske ud­stil­lin­ger, Ve­sten er i be­greb med at af­skaf­fe; bå­de som au­to­ri­se­ret frem­vis­ning af de­res ae­ste­ti­ske og so­ci­a­le bag­ka­ta­log og som iden­ti­tets­re­ser­voir for dem selv. Om­vendt kan ko­lo­ni­er­nes be­folk­nin­ger re­du­ce­res og fast­lå­ses i of­fer­gø­rel­se som led i en de­mon­stra­tiv po­st­ko­lo­ni­al so­ning, der i sid­ste en­de er li­ge så eu­ro­cen­trisk sel­v­op­ta­get som den ko­lo­ni­a­le skur­k­ag­tig­hed, den an­gi­ve­ligt skal kom­pen­se­re for. Det er va­erd at und­gå – til­lyk­ke til Na­tio­nal­mu­se­et med at have gjort det.

Pooq og Qi­peroq var i 1724 i Dan­mark for at la­ve ka­jakop­vis­ning i Fre­de­riks­holms Ka­nal, li­ge ved Na­tio­nal­mu­se­et.

Stof­duk­ke kla­edt som tje­ne­stepi­ge. Cir­ka 1900.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.