Eng­le­lyd

Weekendavisen - - Kultur - Af PE­TER JO­HAN­NES ERI­CH­SEN

Bja­el­de­klang. Ju­len er ora­to­ri­er­nes fest. Pe­ter Jo­han­nes Eri­ch­sen gu­i­der Dem gen­nem kom­men­de kon­cert­til­bud.

än­dels ora­to­ri­um Mes­si­as fra 1742 og Ba­chs kan­ta­te­ra­ek­ke Ju­le­ora­to­ri­et fra 1734 er til ste­de i de­cem­bers by­bil­le­de, fra Je­an No­u­vels Kon­cert­hus (2009) i DR-by­en til Jørn Utzons kir­ke i Bags­va­erd (1976). Imel­lem dis­se iko­ni­ske ste­der fra vor tid åbner blandt an­dre og­så Hol­mens Kir­ke (1619), Gar­ni­sons Kir­ke (1706), Sto­re Mag­le­by Kir­ke (1721), Kø­ben­havns Dom­kir­ke (1829) og Sankt Pauls Kir­ke (1877) si­ne dø­re for ce­le­bre­rin­gen af de ba­rok­ke mester­va­er­ker. Må­ske har man ik­ke det nød­ven­di­ge ge­hør for at fin­de det en­sem­b­le, der ta­ler mest til ens hjer­te, men sik­kert nok sans for, hvil­ket rum man helst vil va­e­re i. Ju­le­ora­to­ri­et blev op­ført med kan­ta­ter­ne I, II & III 30. novem­ber og 1. de­cem­ber i DR Kon­cert­hu­set un­der le­del­se af di­ri­gen­ten

HMarcus Cre­ed. IV, V & VI føl­ger 11. og 12. ja­nu­ar 2018 kl. 19.30. Så er ram­men før ad­vent og ef­ter hel­lig­tre­kon­ger ud­fyldt. I DR Kon­cert­hu­sets sal her­sker der en stem­ning af ana­to­misk la­bo­ra­to­ri­um. Mu­lig­he­den for en re­li­gi­øs op­le­vel­se sy­nes for­skert­set. Kom­po­ni­sten Li­ge­ti sag­de gan­ske vist »Bach, skrev ik­ke sin mu­sik til Guds ae­re, men til mu­sik­kens ae­re«. Al­li­ge­vel kan man godt hi­ge i sin­det ef­ter den op­fø­rel­se af kan­ta­ter­ne I, II, IV & V, som 20. de­cem­ber fin­der sted i Bags­va­erd Kir­ke kl. 19.30, hvor Utzons ge­ni­a­le evig­heds­bøl­ge i lof­tet dan­ner en sa­lig­heds­snegl, hvis hus man drøm­men­de vil kun­ne la­eg­ge øre til, men al­drig tra­en­ge ind i. Her er det Kø­ben­havns Kan­ta­te­kor, der er i spil, un­der le­del­se af di­ri­gen­ten Tor­ben H. S. Svend­sen. For­in­den har de va­e­ret i Sto­re Mag­le­by Kir­ke i Dra­gør 17. de­cem­ber kl. 16 og i Hol­mens Kir­ke 19. de­cem­ber kl. 19.30. Kan­ta­ter­ne I, II, III & VI står Sok­ke­lund Sang­kor for i Gar­ni­sons Kir­ke 8. de­cem­ber kl. 20 og 9. de­cem­ber kl. 13 med Mor­ten Schuldt-Jen­sen som di­ri­gent. Den­ne kir­kes hvid­hed rum­mer en pa­ra­doksalt til­lok­ken­de be­gra­vel­ses­stem­ning. Det re­li­gi­øse sug er an­der­le­des lunt i Hol­mens Kir­ke, hvor Mo­gens Da­hl Kam­mer­kor frem­fø­rer Mes­si­as 8. og 9. de­cem­ber kl. 19.30. Da Is­ra­els Phil­har­moni­ske Or­ke­ster i sin tid fo­re­s­purg­te di­ri­gen­ten Ot­to Klem­pe­rer, om han vil­le kom­me til Tel Aviv og di­ri­ge­re Mes­si­as, var hans kor­te svar: »Har De ik­ke haft be­sva­er nok med den fyr?« Helt nøg­ter­nt er Hän­dels po­mpø­se va­erk ik­ke ju­lemu­sik, uro­p­ført i Dublin 13. april 1742. Dog er den tid for­bi, hvor man send­te folk hjem i Hal­le­luja­hstem­ning ved at slut­te med an­den dels be­røm­te ud­gangskor. Den sor­te espres­so ef­ter ho­ved­må­l­ti­det i form af ba­s­a­ri­en i tred­je del med dom­me­dagstrom­pet bli­ver man ik­ke la­en­ge­re snydt for. Aka­de­misk Kor un­der le­del­se af Ne­nia Zena­na har valgt yder­po­ler som la­den på Ag­ger­s­vold Gods ved Jy­derup 9. de­cem­ber kl. 16 og Kø­ben­havns ro­mer­ske van­dre­hal af en dom­kir­ke 11. de­cem­ber kl. 19.30. Him­mel­blå Tryl­le­fløjtestem­ning ven­ter der­i­mod i Sankt Pauls Kir­ke i Ny­bo­der, hvor di­ri­gen­ten Ni­els Bor­ks­and med sit Kon­cert­kor op­fø­rer Mes­si­as 17. de­cem­ber kl. 16. Gla­e­de­lig jul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.