Kalk og sne

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GREEN JEN­SEN

Bil­led­stof. Hlynur Pal­ma­sons dan­ske de­but er en af årets sta­er­ke­ste film. FILM

Vin­ter­brød­re. In­str. og ma­nus: Hlynur Pal­ma­son. Fo­to: Ma­ria von Haus­swol­ff. 93 min. Dan­mark-Island 2017. 12 bi­o­gra­fer.

er er en sne- og kal­k­da­ek­ket ver­den, hvor ma­end går i mi­nen med ud­sluk­ne blik­ke og le­ger med dø­den, når de har fri. Det er et ae­r­ke­ty­pisk ar­bejds­sted. Der er en skov med nøg­ne tra­e­er, og der må va­e­re en by i na­er­he­den, men for det me­ste fin­des kun fa­brik­ken og ba­rak­ker­ne. Der er og­så en hi­sto­rie, den skal ba­re fol­des ud. Emil (El­li­ott Cros­set Hove) og Jo­han (Si­mon Sears) har i syv år ar­bej­det for det kal­k­brud, som fyl­der alt i Vin­ter­brød­re. Hvor de kom­mer fra, bli­ver al­drig op­lyst. De sti­ger ned i mi­nen hver mor­gen og kom­mer op, når skif­tet er fa­er­digt. An­dre da­ge står de ved kva­er­nen­de trom­ler, der i prin­cip­pet pas­ser sig selv. De ke­der sig in­der­ligt og for­dri­ver ti­den med in­fan­ti­le kon­kur­ren­cer i, hvem der kan hol­de urin­strå­len la­engst. De fle­ste ord for­svin­der, skønt de rå­ber til hin­an­den. Der er en kako­fo­ni uden li­ge i fil­men, som ik­ke gør no­get for­søg – tva­er­ti­mod – på at af­mysti­fi­ce­re den dja­e­vel­ske ar­bejds­pro­ces. Det kun­ne va­e­re et kraftva­erk, en kul­mi­ne, en bo­re­p­lat­form. En­hver slags iso­le­ret mil­jø, hvor ud­sat­te ma­end går fra for­stan­den. Jo­han er fal­det til. Emil har der­i­mod sin egen

Hpa­ral­lel­le vir­ke­lig­hed. Han stja­e­ler ke­mi­ka­li­er, som han for­vand­ler til hjem­me­bra­endt sp­rut og sa­el­ger til kol­le­ger. Han ka­ster sne­bol­de på vin­du­et ind til An­na (Vi­cto­ria Car­men Son­ne), uni­ver­sets ene­ste kvin­de, som han fan­ta­se­rer bå­de blidt og brutalt om. Emil er en mod­ta­ge­lig kna­egt, et sind uden fil­ter. Nå­len når let op i øver­ste felt. Al­li­ge­vel er det en sa­er­lig be­gej­string, han fø­ler, da han får fin­gre i en au­to­ma­tisk rif­fel hos ba­rak­by­ens gråspra­eng­te sa­er­ling (An­ders Hove, som i vir­ke­lig­he­den er far til El­li­ott Cros­set). Emil ta­ger tø­jet af og po­se­rer, mens en bri­tisk of­fi­cer for­kla­rer om våb­nets funk­tion – og fa­sci­na­tion – på en gam­mel in­struk­tions­vi­deo. Han ser sce­ner fra voldspor­no­gra­fi­ske krigs­film, hvor ka­me­ra­et zoo­mer helt ind på drø­be­len i de skri­gen­de hal­se.

FIL­MENS før­ste del er som en vir­ke­lig drøm. I an­den akt ven­der det he­le til­ba­ge som drømt vir­ke­lig­hed. Skif­tet sker, da en kol­le­ga bli­ver syg af at drik­ke Emils pul­li­mut. Fa­brik­kens be­sty­rer (Lars Mik­kel­sen) af­hø­rer Emil i no­get, der be­gyn­der som en lum­mer me­d­ar­bej­der­sam­ta­le, men udar­ter til en tor­turs­ce­ne. Emil må drik­ke sin egen gift, bli­ver slå­et og ka­stet i hul­let. Da han våg­ner, lig­ger An­na ved hans si­de. Han snub­ler gen­nem sko­ven, hvor det ik­ke mere er mu­ligt at se for­skel på drys­sen­de kalk og fy­gen­de sne. Her slut­ter han sig til en grup­pe sol­da­ter, der in­stru­e­res af of­fi­ce­ren fra den gam­le vi­deo. Vi ser nu, at det er Lars Mik­kel­sen, som tra­e­ner de un­ge ma­end i at dra­e­be. Så får drøm og vir­ke­lig­hed fa­el­les­ma­eng­de. Emil og An­na har el­sket i fan­ta­si­en, men det er Jo­han, som hun lig­ger med i ba­rak­ken. De nøg­ne brød­re har en stor bry­de­kamp. Det er ma­skuli­ne ri­ter i kon­cen­tre­ret form. D.H. Lawren­ce vil­le smi­le og nik­ke an­er­ken­den­de. En­de­lig bli­ver Emil stam­mens ud­stød­te kri­ger. Pe­ter Plaug­borg har en lang mo­no­log, hvor han forta­el­ler om hund­en, der blev ved med at ven­te på sin dø­de her­re ved mi­nen. Han har hi­sto­ri­en fra sin far, og han har al­drig vidst, hvad han skul­le med den. Nu får Emil den, og stik så af! Der er na­tur­lig­vis mere end­nu. Vin­ter­brød­re har al­le­re­de gjort ind­tryk. Fil­men vandt pu­bli­kums­pri­sen på CPH PIX, blev vist på Lon­don Film Festi­val, var i kon­kur­ren­ce i Lo­car­no og modt­og se­ne­st in­struk­tør­pri­sen på The­s­sa­lo­niki In­ter­na­tio­nal Film Festi­val. På sin rå må­de er det en me­get smuk film. Fo­to­gra­fen Ma­ria von Haus­swol­ff gør ver­den til en åben­ba­ring af kalk og sne, men først er der ti des­o­ri­en­te­ren­de mi­nut­ter i mør­ket un­der jor­den. Lars Hal­vor­sens lydsi­de ska­ber et struk­tu­re­ret in­fer­no, som na­e­sten bli­ver til in­du­stri­al mu­sik. Hlynur Pal­ma­son er fra Island, men bor og ar­bej­der i Kø­ben­havn. Vin­ter­brød­re er fak­tisk op­ta­get i Faxe, skønt fil­men skil­drer et my­tisk sted uden tid el­ler navn. Ef­ter Ava­z­brød­re­nes Mens vi le­ver er det årets an­den sto­re de­but. Og en af de to bed­ste dan­ske film i 2017.

Vin­ter­brød­re. FO­TO: MASTERPLAN PICTURES/ØST FOR PARADIS

El­li­ott Cros­set Hove som stam­mens ud­stød­te kri­ger i den kunst­ne­risk kom­pro­mis­lø­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.