Kør din plov

Weekendavisen - - Kultur - Af Bo Green Jen­sen

Spoor (Pokot). In­str.: Ag­nieszka Hol­land og Ka­sia Ada­mik. Ma­nus: Ag­nieszka Hol­land. Fo­to: Jo­lan­ta Dylewska og Ra­fal Pa­ra­dowski. 128 min. Po­len-Tys­kland-Tjek­ki­et 2017. Må­ne­dens film i Ci­ne­ma­te­ket og Øst for Paradis/Aar­hus.

Ja­ni­na Duszej­ko er for­hen­va­e­ren­de in­ge­ni­ør og nu­va­e­ren­de en­gels­kla­e­rer på sko­len i Klodzko ved den polsk-tjek­ki­ske gra­en­se, hvor in­gen in­ter­es­se­rer sig sa­er­ligt for no­get, som ik­ke er polsk el­ler tjek­kisk. Hun bor ale­ne med si­ne hunde, pas­ser sig selv og bru­ger ti­den på to li­den­ska­ber, astro­lo­gi og Wil­li­am Bla­kes dig­te, som har fulgt hen­de li­vet igen­nem. Hun er ble­vet for gam­mel til at prø­ve at be­ha­ge og kom­me i mø­de. På eg­nen er hun kendt som en sa­er og be­sva­er­lig ka­rak­ter. Ja­ni­na er dy­re­ven og ve­ge­tar i en kul­tur, hvor jagt­ka­len­de­ren er det før­ste, som bør­ne­ne la­e­rer i sko­len. Borg­meste­ren kø­rer den for­re­ste snep­lov, når eg­nens na­tio­na­li­sti­ske ma­end dyr­ker na­e­sten ok­kul­te jag­tri­tu­a­ler. Kri­gen mel­lem den klo­ge ko­ne og ja­e­ger­ne er skif­te­vis varm og kold. Kon­flik­ten blus­ser op, da Ja­ni­nas to hunde bli­ver dra­ebt. Snart be­gyn­der ja­e­ger­ne at dø un­der ma­ka­bre om­sta­en­dig­he­der. På ger­nings­ste­det fin­des kun dy­re­spor, som stem­mer nø­je overens med ja­e­ge­rens ka­len­der, der bli­ver brugt til at ska­be ka­pit­ler i fil­men. Po­li­ti­meste­ren klør sig i nak­ken. Det ser vit­ter­lig ud, som kun­ne na­tu­ren selv ta­ge ha­evn. Spoor er en fil­ma­ti­se­ring af Ol­ga To­karczuks Kør din plov over de dø­des knog­ler (2009), en my­tisk me­ta-kri­mi, som ud­kom på dansk i 2012. Det er ty­de­ligt, at in­struk­tø­ren iden­ti­fi­ce­rer sig med den sta­er­ke forta­el­ler. 69-åri­ge Ag­nieszka Hol­land er kvin­den fra Kieslo­wski­ge­ne­ra­tio­nen, der gik i sko­le hos An­drzej Wa­j­da og var klar til at ind­ta­ge Ve­sten, da Mu­ren faldt i 1989. Hun har in­stru­e­ret alt fra hjer­tesa­ger som Was­hin­g­ton Squa­re til rug­brød­s­af­snit af Hou­se of Cards. I 2010 rej­ste hun hjem til det ny­na­tio­na­li­sti­ske Po­len og har si­den vir­ket på eng­le­nes si­de. Spoor bru­ger bo­gens upå­li­de­li­ge forta­el­ler og ud­steds­kri­mi­ens kon­ven­tio­ner til at ska­be en ve­ri­ta­bel ro­set­ta­sten af myste­ri­er. Eg­nens ty­per er af­la­est med flair. De sto­re sne­bil­le­der bli­ver i be­vidst­he­den, og­så når blod­spo­re­ne er for­kla­ret. fi­nan­si­e­ring til for­sø­get, så hi­sto­ri­en om hen­de og ham får en chan­ce – vel at ma­er­ke uden se­xe­de gim­mi­cks og på­kli­stre­de kri­mi­tra­ek. Men al­der og ru­ti­ne er in­gen ga­ran­ti. I Til­ba­ge til Mon­tauk ka­em­per sven­ske Stel­lan Skars­gård og ty­ske Ni­na Hoss for­ga­e­ves for at pu­ste liv i de­res ka­rak­te­rer. Han er en nor­disk ver­dens­for­fat­ter, som kom­mer til New York i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af sin nye ro­man. Den be­skri­ver et for­hold, han hav­de i by­en 16 år før. Han vil og­så ger­ne gen­se kvin­den, som han svig­te­de den­gang. Hun er nu en ef­ter­s­purgt ad­vo­kat. 78-åri­ge Vol­ker Schlön­dor­ff fil­ma­ti­se­re­de Blik­trom­men (1979) og fik den før­ste ty­ske Oscar ef­ter An­den Ver­denskrig. Han har si­den la­vet skar­pe ting som Stil­he­den ef­ter skud­de­ne (2000), om 70er­nes byter­r­o­ri­ster, som fik po­li­tisk asyl i DDR, og ho­lo­caust­fil­men Den ni­en­de dag (2004), der kri­ti­se­re­de den ka­tol­ske kir­kes rol­le i for­hold til na­zis­mens jø­de­had. Her har Schlön­dor­ff al­li­e­ret sig med den ir­ske for­fat­ter Colm Tói­bin, som ken­der fa­get in­de­fra. Skars­gård la­e­ser højt på New York Pu­blic Li­brary og går føl­som­me tu­re ved Mon­tauk med Hoss. De ta­ler om, hvad der ske­te og ser på ar­ki­tekt­teg­ne­de fri­tids­hu­se. Det er til over­flod lø­digt og an­ti-ro­man­tisk. Fil­men er til­eg­net Max Fri­sch, for det var og­så Schlön­dor­ff, som i 1991 fik en ret god film ud af Ho­mo Fa­ber. Men li­ge me­get hja­el­per det. Til­ba­ge til Mon­tauk er gam­mel og stiv. Den vi­ser fak­tisk alt det va­er­ste ved den kul­ti­ve­re­de, ka­rak­ter­drev­ne form, som do­mi­ne­rer i eu­ro­pa­ei­ske sam­pro­duk­tio­ner.

FO­TO: CI­NE­MA­TE­KET/ DFI

Ja­ni­na er dy­re­ven og ve­ge­tar i en kul­tur, hvor jagt­ka­len­de­ren er det før­ste, bør­ne­ne la­e­rer i sko­len.

FO­TO: ANOTHER WORLD ENTERTAINMENT

Al­der og ru­ti­ne er in­gen ga­ran­ti, Schlön­dor­f­fs film let­ter ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.