Ka­e­re­ste el­ske­de

Weekendavisen - - Kultur - Af MARIANNE HE­IN

HI­STO­RIE

NÅR man går rundt i fyn­bo­ma­le­ren Jo­han­nes Lar­sens fi­ne stu­er på mu­se­et i Ker­te­min­de og ser på udsmyk­nin­gen med fri­ske blom­ster og op­da­ek­ning til mid­dag, bli­ver man nys­ger­rig, og fan­ta­si­en stormer på lang­fart. Hvad spi­ste de, hvad snak­ke­de de om, hvor­dan var fa­mi­li­e­li­vet, hvem fik de be­søg af, hvad hav­de po­st­bu­det med i sin ta­ske – og alt det kan man få svar på. Ind­til nu gen­nem gu­i­de­de tu­re, og for­di et bar­ne­barn, Ane Tal­bot, i 2002 skrev en char­me­ren­de lil­le bog, Jo­han­nes Lar­sens hjem, og med hen­syn til po­sten – ja, så er brev­hem­me­lig­he­den brudt, og tu­sind­vis af bre­ve til og fra fyn­bo­ma­ler­ne og de­res kreds bli­ver nu til­ga­en­ge­li­ge for of­fent­lig­he­den. Bag de syn­li­ge og hånd­gri­be­li­ge va­er­ker fra kunst­ner­nes va­er­k­ste­der lig­ger of­te et op­bud af bre­ve, dag­bø­ger, no­tes­bø­ger, hu­skelap­per, der gi­ver et spa­en­den­de blik på pro­ces­sen og tan­ker­ne om­kring den. For at sik­re nog­le af dis­se kil­der igang­s­at­te Ny Carls­bergs­fon­det i ef­ter­å­ret 2015 et di­gi­ta­li­se­rings­pro­jekt med tit­len Kil­der til Dansk Kunst­hi­sto­rie. Gen­nem mere end et år har Jo­han­nes Lar­sen Mu­se­et, Faa­borg Mu­se­um og Byhi­sto­risk Ar­kiv/Øhavs­mu­se­et i Faa­borg va­e­ret i gang med at di­gi­ta­li­se­re og trans­skri­be­re og kom­men­te­re de sto­re bre­var­ki­ver ved­rø­ren­de kunst­ne­re på Faa­borg Mu­se­um og Jo­han­nes Lar­sen Mu­se­et. Of­te ma­te­ri­a­le som mu­se­er­ne har få­et fora­e­ret af ef­ter­kom­me­re, og som nu tak­ket va­e­re det­te pro­jekt bli­ver åb­net for det al­min­de­li­ge pu­bli­kum. Jo­han­nes Lar­sen gif­te­de sig med sin god­s­for­val­ter­dat­ter Al­hed War­berg af ka­er­lig­hed i 1898, men in­den hav­de en bred vif­te af ka­er­lig­heds­bre­ve fol­det sig ud, og dem kan man blandt an­det la­e­se nu i den nye ba­se. Man kan oveni­kø­bet sid­de hjem­me i so­fa­en og sva­el­ge i de­res ka­er­lig­heds­hi­sto­rie, og de var ik­ke ale­ne flit­ti­ge til at skri­ve i de­res åre­lan­ge for­lovel­ses­tid, men og­så ef­ter at de blev gift. 1. juli 1897 skri­ver han for før­ste gang »du« til sin ka­e­re­ste og ind­le­der bre­vet: »Ka­e­re­ste el­ske­de Al­hed Du er den al­ler­bed­ste« – og slut­ter ef­ter en lang be­ret­ning om, hvad han p.t. ar­bej­der med: »Al­ler­ka­e­re­ste Al­hed jeg har nu fyldt Pa­pi­ret med en hel Mas­se Slud­der og det er vist et i For­hold til Stør­rel­sen tem­me­lig ke­de­ligt Brev. Me­nin­gen er god nok, men jeg sy­nes det er no­get fat­tigt at jeg ik­ke kan skri­ve saa me­get ale­ne om min Ka­er­lig­hed, det na­e­sten lig­ner en ke­de­lig Fejl hos mig men jeg sy­nes ik­ke jeg kan ud­tryk­ke mi­ne Fø­lel­ser uden at de kom­mer til at se saa tri­vi­el­le ud, men hvis Du i mi­ne Bre­ve fin­der no­get der ty­der paa at jeg el­sker Dig maa Du mul­ti­pli­ce­re det med saa hø­je Tal Du kan fin­de. Hil­sen til al­le der­ne­de men mest til Dig selv. Din hen­giv­ne Jo­han­nes Lar­sen«. De man­ge bre­ve teg­ner et godt po­rtra­et af ti­den, rum­mer in­ter­es­sant ind­sigt i kunst­ner­nes hver­dag, og man kan og­så mo­re sig over »af­slø­rin­ger­ne« i vis­se bre­ve. For ek­sem­pel Al­heds be­ret­ning til Jo­han­nes om en tog­tur i jer­n­ba­nens barn­dom fra hjem­met ved Faa­borg til Oden­se: »Jeg an­kom til Oden­se Kl 6 1/4 som ene­ste Pa­sasjer i et Extra­tog. Jeg blev sat i en lang Brem­se­vogn uden an­den Sid­de­plads end et lil­le Klo­set, som jeg nok kan om­ta­le, da det er paa Skrift, saa Du ik­ke ser, at jeg ’blus­ser’. Jeg blev mod­ta­get paa Stats­ba­ne­gaar­den af 4-5 As­si­sten­ter, der gri­ne­de fryg­te­ligt af mig.« Jo­han­nes Lar­sen var en mand af få ord. Der­for kan det ik­ke un­dre, at han ik­ke var til te­le­fo­ner. I 1898 skrev han til Al­hed. »En Te­le­fon er et unyt­tigt In­stru­ment og idi­o­tisk In­stru­ment.« I 1913 fulg­te han det op: »Jeg kan ik­ke gø­re ved at min Stem­me ik­ke er vel­ly­den­de i Te­le­fo­nen. Da jeg var hos Klaks (bro­de­ren) be­brej­de­de Du mig det sam­me, men det er da ik­ke no­get at gi­ve 45 Øre for at faa at vi­de, des­u­den kan jeg ik­ke sid­de mel­lem Fyr­meste­ren og hans Ko­ne og Sø­ster og for­sø­ge at la­eg­ge mere In­der­lig­hed i min Røst end jeg af Na­tu­ren er ud­ru­stet med.« Ma­le­ren Fritz Sy­berg ka­em­pe­de til ti­der med de­pres­si­ve ten­den­ser, og 30. april 1905 sen­der An­na Sy­berg den­ne ’op­sang’ til sin mand: »Det gla­e­der mig, at Du be­gyn­der at fin­de no­get ma­le­va­er­digt, Gud ved, om Du dog al­li­ge­vel ik­ke skul­de bli­ve med det sam­me og slaa Dig løs gan­ske som Du har Lyst, hvis Du fø­ler den mind­ste Trang der­til, saa gør det, bliv paa ube­stemt Tid, tag sto­re Ar­bej­der op, hvis Du faar Lyst, bliv i Aa­re­vis, gør li­ge hvad Fan­den Du har Lyst til, jeg har en Fø­lel­se af, at det vil­le let­te Dit Sind. Jeg skal skri­ve til Dig hver Dag, om Du vil, og vil med Gla­e­de und­va­e­re Dig ved Tan­ken om maa­ske at se Dig lyk­ke­li­ge­re i Frem­ti­den. Hvis Du sy­nes at Du ik­ke kan fø­le Dig rig­tig fri uden en stemp­let Skils­mis­se­er­kla­e­ring med Kon­gens Un­der­skrift saa i Guds Navn, det pi­ner mig at se Dig ulyk­ke­lig. Det er min rig­ti­ge al­vor­li­ge Me­ning, og ik­ke no­get jeg ’py­n­ter mig med’.« I da­ta­ba­sen kan man dels se det ori­gi­na­le ma­te­ri­a­le i scan­net form, dels en trans­skrip­tion, bi­o­gra­fi­er på de om­tal­te per­so­ner og ud­dy­ben­de kom­men­ta­rer til ind­hol­det. Da­ta­ba­sen er end­nu ik­ke fuld­ført, så der ar­bej­des vi­de­re med ma­te­ri­a­let i end­nu et år.

MAD

Fyn­bo­ma­le­ren Jo­han­nes Lar­sens bre­ve er ble­vet di­gi­ta­li­se­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.