Ju­le­lys­glimt

Weekendavisen - - Kultur - Af MERETE A BAIRD

FOR os ind­vies ju­len i tre eta­per, først her i New York, hvor års­ti­dens mil­elan­ge rad af gran­tra­e­er til min­de om de krigs­fald­ne ta­en­des ved en be­va­e­gen­de ce­re­mo­ni hver før­ste søn­dag i de­cem­ber. An­den eta­pe på ju­le­op­tak­ten fo­re­går i Pa­ris, hvor der skal ud­va­el­ges foie gras til Nytår på lør­dags­mar­ke­det. Der ly­ser man­da­ri­ner som Bet­hle­hem­so­le na­er kro­ge med fjer­kla­edt vildt. Hel­dig­vis slip­per man for selv at pluk­ke ju­le­gå­sen fra slag­ter Adol­f­sen i Få­re­vej­le, hvor ju­le­ly­set le­ve­res af må­neskin og stjer­nevrim­mel over Ne­xe­lø­bug­ten. En rou­te til fa­ed­re­lan­dets land­hyg­ge har man smug­tra­e­net ju­le­kok­ke­ri­et med smør og hvid­vin­s­dam­pe­de fa­san­bryster til sød kar­tof­fel­mos el­ler steg­te an­de­bryster med hjem­mela­vet rød­kål. For før­ste gang i li­vet har De­res klum­meskri­ver selv snit­tet hal­ve rød­kåls­ho­ve­der på det grove ri­ve­jern, det er pa­e­re­nemt. Riv sam­ti­dig et stort ma­da­e­b­le og et rød­løg. Steg løg­mo­sen let i smør, til­føj ae­b­le-kå­len og lad det he­le kol­lap­se lidt un­der om­rø­ring. Ha­eld så en kvart li­ter ae­ble­ci­der og et par ske­ful­de sol­ba­er­ge­le el­ler sylt henover, drys med en te­ske­fuld stødt nel­li­ke og al­le­hån­de. Til­føj en halv te­ske havsalt og et snap­seg­las fi­gen­bal­sa­mi­co el­ler rød­vin­sed­di­ke ef­ter smag. Kog for sag­te blus i ca halvan­den ti­me. Rids fedt­la­get på to an­de­bryster (til fem, seks per­so­ner) og steg dem først bru­ne med fedt­si­den ne­de i ca. fem mi­nut­ter for sta­er­kt blus i en dyb pan­de med låg, vend dem så, da­emp blus­set og la­eg låg på. Lad bryster­ne put­re vi­de­re i ca. 6 mi­nut­ter og la­eg dem til hvi­le på et ska­e­re­bra­et. Ha­eld to tre­di­e­de­le af an­de­fed­tet va­ek og steg ud­ski­ve­de jord­s­kok­ker, fri­ske fig­ner skå­ret i kvart og hal­ve dad­ler i re­sten af fed­tet. Ha­eld en god sky henover (som evt. kan kø­bes fa­er­dig hos slag­te­ren) og lad sau­cen ko­ge ind. Ska­er an­den i ski­ver og ser­ver med frugtsau­cen og rød­kål. Der­på en frisk sa­lat af en­di­vie, ap­pels­in­ski­ver og brønd­kar­se. El­ler mere ori­gi­nalt, Ali­son Ro­mains Ro­sen­kålsa­lat med pa­e­rer og val­nød­der. Steg en kop­fuld hak­ke­de val­nød­der for sag­te var­me i ca. 6 mi­nut­ter. Pil de yd­re, grove bla­de af ro­sen­kå­len og ma­ri­ner dem i friskpres­set ci­trons­aft, hvid­løg, salt, pe­ber. Til­føj så en fin­tre­ven fen­ni­kel, val­nød­der­ne, en sprød pa­e­re (el­ler et ae­b­le) skå­ret i ski­ver, må­ske po­me­gra­nat­ker­ner, hak­ket per­sil­le og re­ven par­mesa­nost. Smag evt til med mere ci­trons­aft. Ju­le­gå­sen fyl­des med ae­b­ler og sve­sker, in­gen ut­ra­di­tio­nel­le svin­kea­e­rin­der så­som brun og sort ris med hak­ket pa­e­re og ka­stanjer, na­ee nej. Der­til smør­dam­pet ro­sen­kål, en sau­ce, der si­ger spar­to, små kog­te kar­to­f­ler, samt de sø­de, skå­ret i ski­ver og stegt sprø­de i smør. Vo­res des­sert er uva­e­ger­ligt im­por­te­ret bri­tan­nisk christ­mas pud­ding med min skot­ske svi­ger­mors bran­dy but­ter sau­ce. Rør 200 gram pud­der­suk­ker luf­tigt med 200 gram blødt smør, til­føj cog­nac i små do­ser som til may­on­nai­se, så me­get sau­cen kan ta­ge uden at skil­le. Ser­ver dybfros­sen til den skold­he­de, flam­be­re­de pud­ding med en hel man­del stuk­ket ind i sid­ste øje­blik. Bran­dy but­ter sau­cen kun­ne al­ter­na­tivt ledsa­ge en stor­slå­et ae­blepie, så­som Ro­bert Car­ri­er’s udø­de­li­ge. Fyld et vels­murt ild­fast fad med ca halvan­den ki­lo ae­b­ler, skå­ret i kvart. Drys med en kop ro­si­ner, som har druk­ket sig svul­ne i po­rtvin el­ler ma­deira. Til­føj en te­ske hver af ka­nel og al­le­hån­de, samt re­ven skal af en stor ap­pels­in. Drys med ca 200 gram brun fa­rin. Ha­eld ap­pels­in­s­af­ten over og må­ske lidt mere ma­deira. Da­ek pie’en med but­ter­dej, sørg for at pres­se den­ne so­lidt fast om­kring fa­dets kan­ter, ska­er bla­de ud i dej­en og la­eg dem de­ko­ra­tivt på toppen. Pens med pi­sket aeg og bag i ca. fyr­re mi­nut­ter for mel­lem­varm ovn, ind­til mør­dej­en er brun og saf­ter­ne bob­ler op gen­nem blad­hul­ler­ne. Is, flø­de­skum el­ler bran­dy but­ter til. Ju­lemor­gen, når de ang­losak­si­ske bør­ne­børn tøm­mer strøm­per, som San­ta har fyldt i nat­tens mulm, mens hans rens­dyr gum­ler Lam­mefjord­s­gu­le­rød­der fra vin­du­eskar­men, kun­ne man pas­sen­de di­ske op med La­dy Cla­re Rus­sells ap­pels­in­sco­nes (fra I Love Food). AElt 225 gram selv­ha­e­ven­de mel, 25 gram brun suk­ker, halvan­den te­ske­fuld ba­ge­pul­ver, en kniv­spids salt, re­ven skal af en stor ap­pels­in og 125 mi­li­li­ter ap­pels­in (el­ler al­min­de­lig) yogurt, 50 gram ro­si­ner godt sam­men. Form dej­en til en pøl­se, der ska­e­res ud i ca. fi­re cen­ti­me­ter tyk­ke ski­ver med en ril­let kniv. Bag på smurt ba­ge­pa­pir for 200 gra­der i ti-tolv mi­nut­ter til bol­ler­ne ha­e­ver og er gyld­ne. Med smør og hjem­mela­vet som­mer­sylt bi­dra­ger lu­ne sco­nes til »Hap­py Ho­li­days, Bon No­el, Gla­e­de­lig Jul«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.