Ti­ta­ni­cs or­ke­ster

Weekendavisen - - Kultur - Af ASKER HEDEGAARD BOYE

Sce­ne. »Har I no­get, I kan und­va­e­re?« Chri­sti­an Lol­li­ke og Tim Ma­ti­akis’ uhyg­ge­li­ge nye styk­ke vi­ser men­ne­sket fan­get i sin egen dø­de­dans.

Sort/Hvid. The Vam­pi­re Re­vo­lu­tion. Kon­cept, in­struk­tion og koreo­gra­fi: Chri­sti­an Lol­li­ke og Tim Ma­ti­akis. Tekst: Chri­sti­an Lol­li­ke m.fl. Sceno­gra­fi og kostu­mer: Ma­rie Ro­sen­da­hl Chem­nitz. Lys: Mor­ten Kol­bak. Lyd og kom­po­nist: As­ger Ku­da­hl. Vi­deo­de­sign: Sø­ren Knud. Til 9. de­cem­ber. Aar­hus Te­a­ter 13.-14. de­cem­ber. Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter fra 26. ja­nu­ar til 10. fe­bru­ar.

et vil­le ik­ke va­e­re helt for­kert at ha­ev­de, at dansk te­a­ter er de­pri­me­ret for ti­den. Ik­ke på eg­ne veg­ne, men på pla­ne­tens. Kli­ma­kri­sen. For­brugs­fe­sten. Flygt­nin­ge­spørgs­må­let. Kri­ge­ne. Over­våg­nings­sam­fun­det. For­nem­mel­sen af, at vi er på det skrup­for­ker­te spor, og at al­ting bli­ver va­er­re dag for dag, har de se­ne­ste år af­sted­kom­met bå­de ra­sen­de, fa­ta­li­stisk, fny­sen­de og iro­nisk sce­ne­kunst. Meste­ren af ti­dens un­der­gangs­stem­ning er Sort/Hvids Chri­sti­an Lol­li­ke, der med Ma­ni­fest 2083 (2012), Skak­ten (2013), All My Dreams Co­me True (2013), dan­se­fo­re­stil­lin­ger­ne I Føling (2014) og Uro­pa (2016) samt Li­ving De­ad (2016) og Eras­mus Mon­ta­nus (2017) gang på gang har re­vet os vo­res doven­skab, apa­ti og med­skyld i na­e­sen og sam­ti­dig slå­et sit navn fast som lan­dets må­ske vig­tig­ste sce­ne­kunst­ner. Lol­li­kes se­ne­ste kraft­ful­de slag i sam­me

Dbol­le­dej er bal­let­ten The Vam­pi­re Re­vo­lu­tion, der for ti­den kan op­le­ves i Kød­by­en. I fo­re­stil­lin­gen, der som og­så I Føling og Uro­pa er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Den Kon­ge­li­ge Bal­lets dan­se­kom­pag­ni Cor­pus, er men­ne­sket ude af sig selv. I skik­kel­se af seks in­ter­na­tio­na­le dan­se­re, tre kvin­der og tre ma­end, vri­der det sig i smer­te, det fal­der un­der sin egen va­egt, kla­sker mod det kol­de gulv, for­sø­ger at va­el­te de ba­e­ren­de søj­ler, skri­ger uden lyd. Men­ne­sket er ble­vet til en zom­bie med lan­ge ar­me, lø­se skul­dre og knae af gum­mi, og på den sto­re bag­va­eg pro­ji­ce­res de ret­nings­lø­se krop­pe i let for­sin­ke­de, gry­ne­de be­va­e­gel­ser. Vi kan med an­dre ord ik­ke unds­lip­pe smer­ten. Nu og da stil­ler en af dan­ser­ne sig for­an en mi­kro­fon og frem­si­ger frag­men­ter af et en­gelsk­spro­get re­vo­lu­tions­ma­ni­fest. »Vi tror ik­ke la­en­ge­re på det ne­oli­be­ra­le sy­stems løs­nin­ger,« mes­ser Ha­zuki Ko­ji­ma. Hun gen­ta­ger sit bud­skab på for­skel­li­ge må­der, men be­gyn­der at hak­ke i tek­sten, be­gyn­de for­fra, ret­te sig selv, som en øde­lagt au­to­mat. Kort ef­ter hen­ven­der Zoé Ber­nabéu sig til pu­bli­kum. »Har I no­get, I kan und­va­e­re?« Spørgs­må­let er ik­ke ab­strakt, men kon­kret. Hun sam­ler ind i en stor kas­se. Én til­sku­er do­ne­rer en po­se slik, en an­den et lom­me­tørkla­e­de, en tred­je en skri­ve­blok, men de fle­ste har ik­ke li­ge no­get, de vil af med. Et an­det sted på sce­nen går Ale­xan­der Sta­e­ger amok. Han brø­ler og ter sig og hol­des kun til­ba­ge af en sta­erk li­ne fast­gjort om li­vet. Han vil ik­ke ken­de til no­gen gra­en­ser! Han vil spi­se sit kød! Han vil have lov til at gå i sit dy­re ma­er­ke­va­re­tøj! Sta­e­ger bli­ver der­ved bil­le­det på de fle­ste af os, mens han slår fo­re­stil­lin­gens pra­e­mis fast: For hvor langt er vi vil­li­ge til at gå for at for­an­dre den ska­el­ven­de ver­den, vi le­ver i? Spørgs­må­let er selv­føl­ge­lig re­to­risk. Vi vil gi­ve en po­se slik og et lom­me­tørkla­e­de, må­ske. Den ve­st­li­ge ver­den bli­ver Ti­ta­ni­cs or­ke­ster, der spil­ler lystigt vi­de­re på vej ned i is­ha­vet.

MIN­DRE en­ty­dig og mere in­ter­es­sant er en se­kvens, hvor ly­set skif­te­vis sluk­kes og ta­en­des, mens de med­vir­ken­de tra­e­der la­en­ge­re og la­en­ge­re frem mod pu­bli­kum som en an­sigts­løs ha­er. I et af de uhyg­ge­lig­ste tab­leau­er på en dansk te­a­ter­s­ce­ne i man­ge år sid­der vi og fryg­ter, hvad der mon sker, na­e­ste gang ly­set ta­en­des. Det er i sig selv et bil­le­de på den men­ta­li­tet, fo­re­stil­lin­gen ud­for­drer. Spørgs­må­let er, hvad vi skal sa­et­te i ste­det. Her er The Vam­pi­re Re­vo­lu­tion af go­de grun­de min­dre klar i ma­e­let. Vi føl­ger en dan­ser over sce­nen i den smuk­ke­ste slo­w­mo­tion, mu­skel­tra­ek­ning ef­ter mu­skel­tra­ek­ning. Det vold­som­me tem­po, stro­boskop­ly­set og te­ch­no­be­a­te­ne er bor­te. Vi kan se sved­per­ler­ne langs rygsøj­len, na­e­sten hø­re ån­de­d­ra­et­tet, og plud­se­lig fo­ku­se­res vo­res blik. Det er i langsom­he­den, vi ser det men­ne­ske­li­ge. Men er det nok? Mod slut­nin­gen ud­le­ve­res de ind­sam­le­de ting, men til nye eje­re, før fo­re­stil­lin­gen en­der med at de­kon­stru­e­re sig selv: »Jeg tror ik­ke, at den­ne form for kunst vil aen­dre no­get som helst,« si­ger en dan­ser. Vam­py­rer­nes re­vo­lu­tion er på vej, og den er blod­dryp­pen­de. Men der er ik­ke ta­le om en modre­vo­lu­tion, sna­re­re en in­ten­si­ve­ring af selv­de­struk­tio­nen. Vam­py­rer­ne, de hvi­de, hur­ti­ge og ele­gan­te livskunst­ne­re med sta­er­ke ta­en­der, er i stand til at rej­se over gra­en­ser uden pas, de kan trans­for­me­re sig, »de ved, hvad fri­hed er; de har in­gen re­li­gion, in­gen gu­der«, in­gen plig­ter, in­gen of­re; de tror kun på sig selv, på de­res egen lyst. Og så en­der de med at druk­ne i de­res eget blod med et ondt smil på la­e­ben. Lol­li­ke og Ma­ti­akis’ The Vam­pi­re Re­vo­lu­tion er en gruop­va­ek­ken­de og be­vidst ufor­løst dan­se ma­ca­bre, der vil me­get på kort tid (kun godt en ti­me), og som mest af alt lig­ner en ef­ter­føl­ger – og må­ske end­da en op­rørsk lil­le­bror – til Lol­li­kes mester­li­ge zom­bie­gy­ser Li­ving De­ad. Den in­ten­se fo­re­stil­ling stil­ler al­le de rig­ti­ge spørgs­mål og und­la­der hel­dig­vis at gi­ve et svar og da slet ik­ke Sva­ret på de grum­se­de, fe­bril­ske ti­der, vi le­ver i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.