Så­dan la­ver De en DR-dra­ma­se­rie

Weekendavisen - - Kultur -

Film­kunst. Har De lyst til at gå Adam Pri­ce, Maya Il­søe og de­res kol­le­ger i be­de­ne? Husk at få dis­se ele­men­ter med i De­res ma­nuskript.

Den hvi­de bag­del (mand­lig)

Nu om da­ge dyr­ker vir­ke­li­ge men­ne­sker sex, og­så selv­om de er over 30 og hver­ken har six­pa­ck el­ler stram­me bal­der. Den­ne rysten­de sand­hed er DR mo­dig nok til at vi­se, så det skal De selv­føl­ge­lig og­så va­e­re. La­eg ud med at vi­se en mand­lig bag­del, bleg og dag­lig­dags i sin form, der ko­p­u­le­rer dér, hvor den ik­ke bur­de. Det er godt dra­ma­tisk stof, og så kan De ef­ter­føl­gen­de mild­ne chok­ket ved at vi­se en (pa­e­ne­re) kvin­de­lig bag­del.

Råb og skrig

Den gen­nem­snit­li­ge dan­ske se­er for­står ik­ke al­tid, hvor­når et nar­ra­tiv har nå­et sit kli­maks. Der­for er DR al­tid be­hja­el­pe­lig med en mar­kør i form af rå­ben el­ler skri­gen, ek­sem­pel­vis »For­la­der du mig, Car­sten?!«, fulgt op af et vredt hyl, el­ler »For­la­der du mig, Gud?!«, fulgt op af højlydt rab­len. I De­res ma­nuskript kan De blot skri­ve »Her fø­ler Lars Mik­kel­sen rig­tig me­get«, el­ler »So­fie Gråbøl im­pro­vi­se­rer« – så ved de pro­fes­sio­nel­le sku­e­spil­le­re straks, hvad det dre­jer sig om.

Lars Mik­kel­sen

Li­ge­som Cle­ment Kjers­gaard kan drys­ses på et­hvert se­mipo­li­tisk pro­gram­for­mat som en sja­el­den, re­vet trøf­fel, kan Lars Mik­kel­sen ge­lej­des ind i al fik­tion og løf­te ni­veau­et med mindst 324 pro­cent. Må­ske ta­en­ker De, it før­ste bog­køb for eg­ne pen­ge – tjent som ot­te­årig ved at sam­le tom­me fla­sker og sa­el­ge dem til 25 øre styk­ket i Brugs­en – var en sa­er­ud­ga­ve af teg­ne­se­ri­en Il­lu­stre­re­de Klas­si­ke­re om An­den Ver­denskrig. De kom­plek­se krig­sår var kogt ned til cir­ka 100 si­der og for­kla­ret på en må­de, så selv (el­ler isa­er) et barn kun­ne for­stå det. Men der var ét land, hvis hi­sto­rie un­der kri­gen ef­ter man­ge gen­la­es­nin­ger for­blev mystisk, for­di det var be­hand­let så kurso­risk: Ki­na. Hvad fo­re­gik der egent­lig i Ki­na un­der An­den Ver­denskrig, na­er­me­re be­stemt i åre­ne fra 1937 til 1945, da lan­det ka­em­pe­de mod Ja­pan og sat­te 15-20 mil­li­o­ner men­ne­ske­liv til? Spørgs­må­let duk­ke­de op med ja­ev­ne mel­lem­rum i åre­ne ef­ter, men der var ik­ke me­gen hja­elp at hen­te i den spar­som­me dansk- el­ler en­gelsk­spro­ge­de lit­te­ra­tur om em­net. Alt sam­men aen­dre­de det sig, da jeg i slut­nin­gen af 90er­ne fik mu­lig­hed for at bo og ar­bej­de i Bei­jing. Her op­da­ge­de jeg, at lit­te­ra­tu­ren på ki­ne­sisk om An­den Ver­denskrig var – og er – ko­los­sal. Kri­gen be­ska­ef­ti­ger sne­se­vis, må­ske hund­red­vis af hi­sto­ri­ke­re i pri­ma­ert Ki­na, men og­så for ek­sem­pel Ja­pan og Taiwan har en forsk­nings­tra­di­tion på om­rå­det. Det er van­ske­ligt som la­eg­mand at hol­de sig ajour med det he­le, men det har va­e­ret nyt­tigt for mig at føl­ge med i spe­ci­elt to tids­skrif­ter. Det ene hed­der Kan­gri Zhan­zheng Yanjiu el­ler Stu­di­er om Mod­stand­s­kri­gen mod Ja­pan og er en slags flagskibs­ud­gi­vel­se for he­le kred­sen af hi­sto­ri­ke­re, som spe­ci­a­li­se­rer sig i pe­ri­o­den. Det se­ne­ste num­mer gi­ver et ind­tryk af bred­den i den forsk­ning, som fin­der sted.

Mat der ik­ke fin­des no­gen op­lagt rol­le til ham i De­res pir­ren­de dra­ma om et dys­funk­tio­nelt non­ne­klo­ster, en dys­funk­tio­nel Fe­mø­lejr el­ler et dys­funk­tio­nelt da­me­hånd­bold­hold, men det ga­el­der om at ta­en­ke ud af bok­sen. Mik­kel­sen kan spil­le alt, in­klu­si­ve en mand­haf­tig ab­be­dis­se, en les­bi­sk kvin­de og et hånd­bold­mål.

An­sigts­mi­mik

Sku­e­spil­lets hel­li­ge gral. An­sig­tet gem­mer på 43 mus­k­ler, hvil­ket gi­ver en ab­surd lang ra­ek­ke kom­bi­na­tions­mu­lig­he­der. Tri­ck­et Gan­ske vist fo­ku­se­rer den ind­le­den­de ar­ti­kel, no­get tra­di­tio­nelt, på kom­mu­ni­sti­ske gu­e­ril­la­ers kamp for at over­le­ve bag ja­pa­ner­nes linjer i kri­gens sid­ste år. Men re­sten af num­me­ret hand­ler om, hvad der el­lers ske­te i Ki­na, med ho­ved­va­eg­ten lagt på den ki­ne­si­ske Na­tio­na­li­stre­ge­ring, på Ki­nas ame­ri­kan­ske al­li­e­re­de og på dets ja­pan­ske mod­stan­de­re. er at skif­te lyn­hur­tigt mel­lem så man­ge kom­bi­na­tio­ner som mu­ligt, uden at det ser ud, som om man er ved at få et sl­ag­til­fa­el­de. Kla­rer man den, har man go­de chan­cer for at vin­de en Ro­bert, isa­er hvis man og­så rå­ber, vi­ser sin bag­del el­ler er Lars Mik­kel­sen. Det ved sku­e­spil­le­re godt, så en god ma­nuskript­for­fat­ter in­klu­de­rer al­tid et par re­ak­tions­sce­ner, for ek­sem­pel »Lars Mik­kel­sen re­a­ge­rer på nyhe­den om, at hans sø­ster i vir­ke­lig­he­den er hans mor«, el­ler »Lars Mik­kel­sen re­a­ge­rer på nyhe­den om, at an­dels­bo­lig­for­e­nin­gen har af­slå­et hans an­mod­ning om en al­tan.«

In­dret­ning: shab­by chic

Fø­lel­ses­ma­es­sigt mart­re­de ka­rak­te­rer har for travlt med at grub­le til li­ge at tra­ek­ke en kar­klud hen over spi­se­bor­det. In­dret­nin­gen skal der­for va­e­re til­pas mørk og skø­de­s­løs, til at se­e­ren ik­ke ta­en­ker over, hvor­for men­ne­sker i den øv­re mid­delklas­se ik­ke har over­skud til at gø­re no­get ved den klump iso­la­tions­ma­te­ri­a­le, der stik­ker ud fra det blot­lag­te mur­va­erk. For at sig­na­le­re, at De har fan­get den­ne shab­by chic-stil, kan De skri­ve i re­gibe­ma­er­k­nin­ger­ne: »Julie sa­et­ter sig i den dy­re, men enk­le grå de­sig­ner­so­fa med et sjal om skul­dre­ne. Va­eg­gen bag hen­de er da­ek­ket af et eks­pres­sio­ni­stisk ta­pet, der min­der om et svam­pe­an­greb. Se­ne­re ka­ster hun en en­kel pasta­ret sam­men, som hen­des dys­funk­tio­nel­le fa­mi­lie ik­ke ny­der om­kring det sto­re ege­tra­es­bord. I bag­grun­den står en stor vulva i pap­ma­ché, en Arne Ja­cob­sen-stol og et gam­mel­dags vi­tri­ne­skab til ske­let­ter.« Re­dak­tio­nen af Stu­di­er om Mod­stand­s­kri­gen mod Ja­pan in­ter­es­se­rer sig i det he­le ta­get for uden­land­ske per­spek­ti­ver, og jeg har og­så selv haft lej­lig­hed til at bi­dra­ge et par gan­ge med en nor­disk vin­kel. Det an­det tids­skrift, Minguo Dang’an el­ler Ar­ki­ver fra Re­pu­blik­ken, er trods den no­get tør­re ti­tel min per­son­li­ge fa­vo­rit. Det ud­gi­ves af Ki­nas Hi­sto­ri­ske Ar­kiv Nr. 2, som har sa­e­de i Nanjing og er ho­ve­d­ansvar­lig for do­ku­men­ter fra den re­pu­bli­kan­ske pe­ri­o­de 1911 til 1949, det vil si­ge de ka­o­ti­ske år­ti­er mel­lem kej­ser­ri­gets fald og den kom­mu­ni­sti­ske fol­ke­re­pu­bliks op­ret­tel­se. Det mest at­trak­ti­ve ved tids­skrif­tet er den so­li­de em­pi­ri­ske fun­de­ring. De kon­kre­te hi­sto­ri­ske do­ku­men­ter er i cen­trum. Hvert num­mer er byg­get op ef­ter den sam­me ska­be­lon: først af­tryk af spa­en­den­de nye fund i ar­ki­ver­ne. Der­ef­ter over­sa­et­tel­ser af uden­land­ske do­ku­men­ter med re­le­vans for den på­ga­el­den­de pe­ri­o­de i Ki­na. Og til sidst hi­sto­ri­ske ana­ly­ser, men al­tid med af­sa­et i ar­ki­ver­ne, så man som la­e­ser sja­el­dent får en for­nem­mel­se af, at for­fat­te­ren har mi­stet jord­for­bin­del­sen. Nog­le ek­semp­ler fra det se­ne­ste num­mer: et fyl­digt ud­valg af do­ku­men­ter om sla­get ved Wanji­a­ling i 1938, en ar­ti­kel om det ki­ne­si­ske luftva­ern i må­ne­der­ne ef­ter star­ten på kri­gen med Ja­pan i 1937 og et op­tryk af ori­gi­na­le fo­to­gra­fi­er fra det ufrem­kom­me­li­ge Syd­ve­st­ki­na i be­gyn­del­sen af 1940rne. Men: Alt sam­men står det på ki­ne­sisk. En dyb sprog­bar­ri­e­re be­ty­der, at Ki­na for ve­st­li­ge la­e­se­re sik­kert i man­ge år frem­over vil for­bli­ve An­den Ver­denskrigs ukend­te front. Vi er ik­ke kom­met sa­er­ligt langt si­den Il­lu­stre­re­de Klas­si­ke­re den­gang, da pan­ten på en øl­fla­ske var på ba­re 25 øre. Pe­ter Harm­sen

Hvad la­e­ser Pe­ter Harm­sen, når han ik­ke skri­ver?

Af Mar­ta Sø­ren­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.