Så skal der pri­ses!

Weekendavisen - - Bøger - Af JO­HAN­NES BAUN

ov­mod er ik­ke kønt, fak­tisk har det si­den cir­ka år 600, hvor pa­ve Gre­gor 1. ned­fa­el­de­de en la­en­ge­re li­ste over døds­syn­der, va­e­ret be­trag­tet som en så­dan. Og su­per­bia over­le­ve­de på li­sten, da den blev kogt ind til de syv vel­kend­te: hov­mod, grisk­hed, utugt, mis­un­del­se, frå­se­ri, vre­de og doven­skab. Men skal man ik­ke hov­mo­de sig over, hvad man selv gør, kan man yd­mygt gla­e­de sig over, hvad an­dre har gjort. Det gør vi her på avi­sen, hvor go­de folk i 1980 stab­le­de en uhy­re am­bi­tiøs pris på be­ne­ne, We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris. Pri­sen er at reg­ne som den bre­de­ste i Dan­mark, al den stund den går på tva­ers af al den go­de dan­ske skøn- og fag­lit­te­ra­tur der har va­e­ret om­talt i en af We­e­ken­da­vi­sens sek­tio­ner det se­ne­ste år – og som ik­ke er skre­vet af en tid­li­ge­re mod­ta­ger af pri­sen

Hel­ler af en for­fat­ter med til­knyt­ning til avi­sen. Digtsam­lin­ger ka­em­per der­for med over­sigtsva­er­ker, bør­ne­bø­ger med es­say­sam­lin­ger, ro­ma­ner med hi­sto­ri­ebø­ger om at bli­ve no­mi­ne­ret. Og år ef­ter år har vi pra­e­sen­te­ret jer la­e­se­re for en li­ste med årets ti bed­ste bø­ger og mod­ta­get je­res stem­mer for si­den at kun­ne ud­de­le pri­sen til så for­skel­li­ge vin­de­re som Suzan­ne Brøg­ger, Vil­ly Sø­ren­sen, Poul Be­hrendt, An­na Sop­hie Sei­de­lin, Pe­ter Ba­sti­an, Pe­ter Hø­eg, Sø­ren Ul­rik Thom­sen, Pia Taf­d­rup, Bet­ti­na Helt­berg, Hans-Ed­vard Nør­re­gård-Ni­el­sen, Joakim Gar­ff, Bent Jen­sen, Jør­gen Leth, Jens Sma­erup Sø­ren­sen, An­ne Li­se Mar­strand-Jør­gen­sen, Bir­git­he Ko­sovic, Kim Le­i­ne, Ya­hya Has­san, Tom Buk-Swi­en­ty, Pia Fris La­neth, Flem­m­ing Ro­se – og man­ge fle­re. Li­sten bli­ver til ved, at re­dak­tio­nen en mørk novem­ber­af­ten, ef­ter at al­le først har kun­net indstil­le kan­di­da­ter og si­den la­e­se løs i de sam­le­de her­lig­he­der, ud­ka­em­per dra­be­li­ge slag, fra hus til hus, fra bog til bog, for

Lit­te­ra­tur­pris. Vi har fun­det de ti bed­ste dan­ske bø­ger fra årets ko­los­sa­le bog­høst.

at fin­de ud af, hvil­ke ti va­er­ker der har saf­ten og kraf­ten til at stå di­stan­cen og nå helt i mål – helt ind på li­sten. Un­der­vejs ry­ger skøn­ne sa­ger ud, kun for­di end­nu bed­re bø­ger og­så er med. For så­dan er det: Un­der­vejs ske­les der ik­ke til no­get som helst an­det end kva­li­tet. Små­li­ge hen­syn til køns­for­de­ling, al­der­s­spred­ning el­ler for­lags­va­ri­a­tion ta­ges ik­ke (det sid­ste kan Gad og Gyl­den­dal i år gla­e­de sig over), li­ge­som der ik­ke er gen­re­kvo­ter (hvil­ket ly­rik­ken og B&U-lit­te­ra­tu­ren i år kan ae­r­gre sig over). Til gen­ga­eld lover vi, at vi har valgt li­ge pra­e­cis de ti va­er­ker, som vi – helt uden hov­mod, for det er ik­ke os, der har skre­vet dem – til­la­der os at pra­e­sen­te­re som årets ti bed­ste ud­gi­vel­ser. Og nu? Ja, det over­la­der vi trygt til jer la­e­se­re. For nu er det helt op til jer at stem­me på net­op den kan­di­dat, der blandt årets ti frem­ra­gen­de va­er­ker ra­ger al­ler­hø­jest op. Når stem­mer­ne er op­talt i slut­nin­gen af ja­nu­ar na­e­ste år, ud­de­ler vi We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris 2017. Og den er vi stol­te af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.