Ner­ve­krøl­ler­ne, for­kram­per­ne

Plat­hhed. Syl­via Plat­hs ef­ter­lad­te digtsam­ling, Ari­el, er sta­dig den mest ra­di­kalt mo­der­ni­sti­ske og ra­sen­de be­ken­del­ses­po­esi i by­en.

Weekendavisen - - Bøger - Af LARS BUKDAHL

Syl­via Plath: Ari­el – Den op­rin­de­li­ge ud­ga­ve. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »Ari­el – The Re­sto­red Edi­tion« af Pe­ter Lau­ge­sen. 194 si­der. 250 kr. Ba­si­lisk.

t hø­nen-el­ler-ae­g­get-spørgs­mål: Hvad kom­mer først, når stor po­esi bli­ver til, er­fa­rin­gen el­ler in­spira­tio­nen? Bli­ver dig­te­ren in­spi­re­ret af sin sto­re el­ler lil­le op­le­vel­se af in­dre el­ler yd­re vir­ke­lig­hed? El­ler er in­spira­tio­nen sna­re­re en selv­sta­en­dig, au­to­nom zo­ne, dig­te­ren plud­se­ligt el­ler lang­va­rigt be­fin­der sig i, og så kan hvad som helst (el­ler slet in­gen­ting) ud­lø­se et udø­de­ligt digt? Ja­evn­før ba­re »Snit« fra ame­ri­kan­ske Syl­via Plat­hs ab­so­lut­te ho­ved­va­erk, digtsam­lin­gen Ari­el, som Ba­si­lisk har ud­gi­vet i en stor, smuk, dob­belts­pro­get ud­ga­ve med st­udst pra­e­ci­se for­dansk­nin­ger og ef­ter­skrift ved sel­ve­ste Pe­ter Lau­ge­sen (ti år og en hel ge­ne­ra­tion yn­gre end Plath) og fak­si­mi­le-gen­gi­vel­se af Plat­hs om­hyg­ge­ligt ma­skin­skrev­ne ma­nuskript, der lå til­ba­ge mel­lem hen­des pa­pi­rer, da hun be­gik selv­mord 11. fe­bru­ar 1963, kun 30 år gam­mel: »Hvor er det spa­en­den­de –/ Min tom­mel­finger i ste­det for et løg./ Spid­sen helt va­ek/ Ding­ler i et slags ha­engsel// Af hud,/ som en hat­te­skyg­ge,/ Død­sens hvid./ Og så det rø­de plys.// Lil­le pil­grim,/ In­di­a­ne­ren har ta­get din skalp./ Din kal­kun­flap af et/ Ta­ep­pe rul­ler// Di­rek­te fra hjer­tet./ Jeg tra­e­der på det,/ men jeg knu­ger min fla­ske/ med ly­se­rødt sprøjt.// Ren fejring, det er, hvad det er./ Ud af et hul/ Lø­ber en mil­li­on sol­da­ter./ Rød­frak­ker al­le som en.// Hvem hol­der de med?/ Åh, min/ Homun­culus, jeg er syg./ Jeg har ta­get en pil­le for at myr­de/ Den tyn­de/ pa­pir­ag­ti­ge for­nem­mel­se./ sa­bo­tør,/ Ka­mi­ka­ze­mand –// Plet­ten på din/ Ga­ze Ku Klux Klan/ Ba­bus­hka/ mørk­ner og fal­mer og når/ Dit hjer­tes/ Sam­men­kro­ge­de blom­me,/ Kon­fron­te­ret af sin lil­le/ Møl­le af stil­hed.// Som du dog hop­per –/ Tre­pa­ne­re­de ve­te­ran,/ Grim­me pi­ge,/ Tom­melstump.« Dig­te­ren har skå­ret sin tom­mel­finger hjem­me i sit bri­ti­ske køk­ken – av! – blo­det

Efly­der, og po­esi­en eks­plo­de­rer vildt og eks­pan­sivt og cra­zy kom­plekst. En hel USA-hi­sto­rie skram­ler sig ind på den an­den si­de af det me­ta­fori­ske lig­heds­tegn: Pil­grim­me, in­di­a­ne­re, kal­ku­ner, rød­frak­ker, Ku Klux Klan, og for­styr­res af kon­kur­re­ren­de hen­vis­nin­ger til bog­sta­ve­ligt talt øst og vest: Homun­culus, ka­mi­ka­ze, ba­bus­hka, og af­lø­ses brat af det helt rent og ma­er­ke­li­ge, på gra­en­sen til her­me­ti­ske bil­le­de af hjer­tets sam­men­kro­ge­de blom­me ver­sus dens lil­le møl­le af stil­hed. Den køk­ke­nu­lyk­ke, ta­en­ker man, var der ik­ke nød­ven­dig­vis ble­vet stor po­esi af, hvis ik­ke Plath i for­vej­en hav­de be­fun­det sig i en højfre­kvent po­e­tisk rap­tus. Ef­ter hen­des for­holds­vis ve­l­op­drag­ne de­but­sam­ling, Co­los­sus, 1960, blev Plat­hs dig­te i nog­le vold­som­me spring helt an­der­le­des vil­de og eks­pan­si­ve og kom­plek­se, ind­til den nye Ari­el-stem­me­fø­ring var på plads – el­ler var i sik­ker tur­bu­lens – og så steg ha­stig­he­den dra­ma­tisk; i ok­to­ber 1962 skrev hun 25 af si­ne bed­ste dig­te. Sam­ti­dig var dig­te­rens pri­vat­liv ble­vet sin egen hef­ti­ge tur­bi­ne: Plat­hs mand, dig­te­ren Ted Hug­hes, bedrog hen­de med en an­den kvin­de, og Plath og Hug­hes flyt­te­de fra hin­an­den, hvil­ket fle­re af dig­te­ne godt kan la­e­ses frem til at hand­le om, men me­get på tom­mel­finger-må­den, om jeg så må si­ge: Det er li­ge så me­get po­esi­en, der kid­nap­per li­vet, som det er om­vendt, og en langt mere cen­tral ho­ved­per­son i dig­te­ne end di­ver­se da­e­mo­ni­ske inkar­na­tio­ner af Ted (og den ty­ske far) er den gam­le, mis­brug­te him­melek­si­stens, må­nen, og må­nen lig­ner men­ne­ske­ne mere end de lig­ner den, men mest og først og frem­mest lig­ner den sig selv – og sta­dig­va­ek cho­ke­ren­de friskt set med de in­tenst åb­ne øj­ne: »Må­nen er in­gen dør. Den er et an­sigt i sig selv./ Hvid som en knog­le og for­fa­er­de­ligt op­hid­set./ Den sla­e­ber ha­vet ef­ter sig som en mørk for­bry­del­se./ Med fuld­sta­en­dig håb­løs­heds må­ben­de åb­ne gab.« Ari­el for­vir­rer i en dansk kon­tekst, for­di bo­gen på ame­ri­kansk til­hø­rer en mo­der­nis­mens an­den el­ler tred­je, in­timt be­ken­den­de bøl­ge, men ge­ne­ra­tions­ma­es­sigt er Syl­via på al­der med vo­res før­ste mo­der­ni­ster, Rif­b­jerg, Ørns­bo & Co., der san­de­lig nok skul­le have fra­bedt sig at bli­ve kaldt in­timt be­ken­den­de, i hvert fald da de skrev me­ta­for-vil­tert mo­der­ni­stisk. Men må­ske var det fak­tisk det, de sam­ti­dig var, må­ske var de­res myto­lo­gi­er li­ge så pri­va­te, som de var al­me­ne, må­ske lig­ner Rif­b­jerg og Ørns­bo kvin­d­ag­tigt Plath mere, end hun mand­haf­tigt lig­ner dem? Dansk be­ken­del­ses­digt­ning til gen­ga­eld, Vi­ta An­der­sen & Co., er jo ka­rak­te­ri­se­ret ved en­kel­hed og me­ta­for­løs­hed. Først nu er in­der­lig­hed og vild­skab for al­vor kom­met i øjen­høj­de, og na­er­me­ste, sta­er­ke­ste pa­ral­lel til Ari­el er må­ske fak­tisk Bjørn Ras­mus­sens Ming. Ik­ke un­der­ligt, at der var brug for en dig­ter fra en helt tred­je blind­g­y­de i lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ens la­byrint, be­at-avant­gar­di­sten Lau­ge­sen, til at af­slø­re, at Plat­hs skar­pts­leb­ne ra­se­ri­an­fald på ska­eb­nen og pa­tri­ar­ka­tet ik­ke blot sker på eg­ne veg­ne, men og­så på po­esi­ens: »Ab­strak­ter­ne sva­e­ver som slø­ve eng­le:/ ik­ke no­get så vul­ga­ert som en na­e­se el­ler et øje,/ Der hund­ser med de­res an­sig­tova­lers ae­te­ri­ske tom­he­der.// De­res hvid­hed har in­gen re­la­tion til va­ske­tøj,/ Sne, kalk el­ler den slags. De er/ Tin­gen selv, så­dan: Det Go­de, Det San­de –// Gavn­ligt og rent som kogt vand,/ Ka­er­lig­heds­løst som en gan­ge­ta­bel./ Mens bar­net smi­ler ud i den tyn­de luft.«

FO­TO: SCAN­PIX

Syl­via Plath med si­ne og Ted Hug­hes’ børn i 1961, to år før hen­des død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.