Rej­sen til Elsa­straße

Weekendavisen - - Bøger - Af JØR­GEN HERMAN MONRAD

Mor­fin­ma­re­ridt. Ef­ter­å­ret 1945 ta­ger en tysk for­fat­ter til det krigsø­de­lag­te Ber­lin ef­ter en ny be­gyn­del­se – og mor­fin.

Hans Fal­la­da: Ma­re­ridt i Ber­lin. Over­sat fra tysk ef­ter »Der Al­p­d­ruck« af Ja­cob Jo­nia. 266 si­der. 249,95 kr. Pe­op­le’sPress.

Den ty­ske for­fat­ter Ru­dolf Ditzen (1893-1947), der kald­te sig Hans Fal­la­da, skrev mindst to mester­va­er­ker: den so­ci­al­re­a­li­sti­ske, sørg­mun­tre og på al­le må­der rø­ren­de Ber­lin­ro­man Lil­le mand, hvad nu fra 1932, der straks ef­ter ud­gi­vel­sen blev en in­ter­na­tio­nal be­st­sel­ler, og den dy­stre, an­ti­na­zi­sti­ske an­tik­rigs­ro­man Ale­ne i Ber­lin fra 1946, der for få år si­den blev ge­nud­gi­vet til ver­den­s­oms­pa­en­den­de suc­ces. For­fat­te­rens liv var så far­ve­rigt, så fortum­let og tragisk, at man skul­le tro, det var løgn. Som 18-årig dra­eb­te han sin bed­ste ven. De to un­ge for­fat­ter­spi­rer hav­de beg­ge sendt et ma­nuskript ind til et for­lag, og da de fik af­slag, be­slut­te­de de at sky­de hin­an­den i en fin­ge­ret du­el. Ditzen ram­te plet, ven­nen ik­ke. Her­ef­ter fort­sat­te det over stok og sten med gen­tag­ne ind­la­eg­gel­ser på psy­ki­a­tri­ske an­stal­ter, mor­fin- og al­ko­hol­mis­brug, en an­sa­et­tel­se som bog­hol­der på et gods, hvor han be­gik un­der­sla­eb, et fa­engsels­op­hold, et par år som re­dak­tør på en lil­le provin­sa­vis, et par år som lavt ran­ge­ren­de for­lags­mand, og så plud­se­lig en lit­te­ra­er suc­ces, der steg ham så me­get til ho­ve­d­et, at vel­me­nen­de ven­ner send­te ham ud af Ber­lin, til lands­by­en Carwitz, hvor de hå­be­de, han vil­le fal­de til ro. Han brød sig ik­ke syn­der­ligt om na­zi­ster­ne, men han brød sig så­dan set hel­ler ik­ke al­tid om jø­der. Un­der An­den Ver­denskrig skrev han for pen­ge­nes skyld små forta­el­lin­ger til Hit­ler Ju­gend-bla­de, og et år før krigs­af­slut­nin­gen blev han nok en gang ind­lagt på en psy­ki­a­trisk an­stalt ef­ter at have af­fy­ret en pi­stol mod sin eks­hu­stru. I den net­op over­sat­te in­ten­se, om­end lidt skit­se­ag­ti­ge ro­man Ma­re­ridt i Ber­lin føl­ger vi for­fat­te­ren og hans un­ge, mor­fi­naf­ha­en­gi­ge an­den hu­stru i det før­ste hal­ve års tid ef­ter kri­gen. Ja, det til­la­der jeg mig at skri­ve, for selv­om ho­ved­per­so­nen kal­des Doll, så er det me­ste af det, der sker i den­ne kro­no­lo­gisk fremadskri­den­de ro­man, så lig det, der rent fak­tisk ske­te i Ditzens ali­as Fal­la­das liv, at det er van­ske­ligt ik­ke at op­fat­te den som en let re­di­ge­ret, om­skre­vet dag­bog. Ro­ma­nen be­gyn­der med et skra­em­men­de ma­re­ridt, hvor vo­res ho­ved­per­son lig­ger på bun­den af et stort bom­be­kra­ter, og fort­sa­et­ter så som en ab­surd, mo­der­ne odys­sé gen­nem et søn­der­bom­bet og moralsk mør­net Ber­lin, ind­til vi til sidst pra­e­sen­te­res for en slags hjem­komst og et spin­kelt håb om en frem­tid. Vi ser rus­si­ske sol­da­ter ryk­ke ind i lands­by­en Feld­berg, hvor de mere el­ler min­dre til­fa­el­digt an­sa­et­ter en ty­de­lig­vis vod­ka­be­ru­set hr. Doll som borg­me­ster. Vi ser Doll flyg­te fra borg­meste­ransva­ret til Ber­lin, hvor frem­me­de men­ne­sker er flyt­tet ind i hans halvt ned­bra­end­te lej­lig­hed. Vi ser den for­hut­le­de Doll og hans un­ge, gal­de­stens­sy­ge an­den hu­stru flak­ke om­kring på jagt ef­ter mor­fin i et apo­ka­lyp­tisk Ber­lin. Og til sidst ser vi Doll ta­ge kon­takt til gam­le for­la­eg­ger­be­kend­te, som han, halvt på skrømt, lover at skri­ve en ny ro­man. Ma­re­ridt i Ber­lin er en af for­fat­ter­ska­bets små ro­ma­ner. Nye Fal­la­da-la­e­se­re bør be­gyn­de med mester­va­er­ker­ne. Men den la­e­ser, der tør ta­ge med ud på den­ne rej­se til nat­tens en­de, vil bli­ve be­løn­net med skar­pt­teg­ne­de sce­ner og sy­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.