Sand­he­den skre­vet i olie

Weekendavisen - - Bøger - Af JES­PER STORGAARD JEN­SEN

Mor­de­risk. Den ita­li­en­ske for­fat­ter og fil­min­struk­tør Pi­er Pa­o­lo Pa­so­li­nis sid­ste bog, Pe­tro­lio, er 25 år ef­ter ud­gi­vel­sen sta­dig et myste­ri­um. Men må­ske pe­ger det på, hvem der øn­ske­de ham død.

KAN en bog skre­vet for mere end 40 år si­den, i 1975, og pu­bli­ce­ret 17 år se­ne­re, i 1992, gi­ve et fin­ger­peg om, hvem der slog sam­me bogs for­fat­ter ihjel? For­fat­te­ren var Pi­er Pa­o­lo Pa­so­li­ni, kon­tro­ver­si­el fil­min­struk­tør, dig­ter og mul­ti­kunst­ner, der blev dra­ebt på en strand uden for Rom den 2. novem­ber 1975. Bo­gen er Pe­tro­lio (»Olie«), som han sta­dig skrev på, da han dø­de. Men hvem dra­eb­te ham? Det of­fi­ci­el­le svar ly­der: Pi­no Pe­lo­si. Pe­lo­si var en halv­kri­mi­nel ro­mersk tra­ek­ker­dreng, og af­te­nen, hvor Pa­so­li­ni mi­ste­de li­vet, var de sam­men på en strand i Ostia. Pe­lo­si til­stod mor­det og kom i fa­engsel. Se­ne­re, i 2008, ef­ter man­ge år bag trem­mer, trak han sin til­stå­el­se til­ba­ge. I det he­le ta­get skif­te­de Pe­lo­si for­kla­ring et utal af gan­ge, in­den han dø­de den 20. juli i år. Ved Pe­lo­sis død skrev den kend­te ita­li­en­ske for­fat­ter og lit­te­ra­turkri­ti­ker Marco Bel­po­li­ti en ar­ti­kel med over­skrif­ten »For­stadsk­na­eg­ten, der tog li­vet af dig­te­ren«. I sin ar­ti­kel ar­gu­men­te­rer Bel­po­li­ti for, at Pa­so­li­nis drabs­mand uden tvivl var Pe­lo­si, ak­ku­rat som hidtil an­ta­get og som stad­fa­e­stet af en ita­li­ensk dom­stol. Den ho­mo­seksu­el­le Pa­so­li­ni var kendt det, som no­gen har kaldt »en ek­strem seksu­a­li­tet, gra­en­sen­de til det vol­de­li­ge«. For­hol­det mel­lem Pe­lo­si og Pa­so­li­ni, den nat, var med an­dre ord eska­le­ret i en så­dan grad, at det ko­ste­de Pa­so­li­ni li­vet. Den te­o­ri vil Car­la Be­ne­det­ti dog ik­ke hø­re ta­le om. Hun er pro­fes­sor i lit­te­ra­tur ved Pisas Uni­ver­si­tet og Pa­so­li­ni-eks­pert. »Nej, det er ef­ter min me­ning no­get slud­der. Som vi ved, var Pa­so­li­ni en en­ga­ge­ret og li­den­ska­be­lig sam­funds­rev­sen­de kri­ti­ker, der kon­stant gik i kø­det på den her­sken­de po­li­ti­ske klas­se. På tids­punk­tet for sin død var han Ita­li­ens yp­per­ste in­tel­lek­tu­el­le, og med sit vir­ke som bå­de for­fat­ter, dig­ter og fil­min­struk­tør var han helt klart en torn i øjet på man­ge ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner og på den her­sken­de po­li­ti­ske klas­se. Man­ge øn­ske­de ham død,« si­ger hun til We­e­ken­da­vi­sen. Bå­de bø­ger, film og te­a­ter­styk­ker har gen­nem ti­den sat fo­kus på Pa­so­li­nis liv og vir­ke og har gjort sig sto­re an­stren­gel­ser for at fin­de et svar på spørgs­må­let om, hvem der myr­de­de Pa­so­li­ni. Car­la Be­ne­det­ti er imid­ler­tid gå­et et skridt vi­de­re, idet hun i sam­ar­bej­de med Sor­bon­ne Uni­ver­si­tet i Pa­ris for ny­lig or­ga­ni­se­re­de et se­mi­nar, »Pe­tro­lio – 25 år ef­ter«, om Pa­so­li­nis sid­ste, es­sayi­sti­ske va­erk. Se­mi­na­ret hav­de ét ba­e­ren­de mo­tiv: at kom­me na­er­me­re løs­nin­gen af Pa­so­li­ni-mord­gå­den: »Bo­gen har al­tid va­e­ret et myste­ri­um, for­di den in­tro­du­ce­rer man­ge spørgs­mål, som vi al­drig har fun­det svar på. Hvor­for blev Pe­tro­lio først ud­gi­vet i 1992, 17 år ef­ter Pa­so­li­nis død? Var bo­gen for po­li­tisk spra­eng­far­lig? Blev Pa­so­li­nis fa­mi­lie tru­et på li­vet for ik­ke at ud­gi­ve bo­gen? Det er helt klart, at bo­gen, ved en dyb­de­gå­en­de gen­nem­la­es­ning, gi­ver et fin­ger­peg om, hvem der står bag mor­det på Pa­so­li­ni,« si­ger Be­ne­det­ti. Et af Pe­tro­li­os ba­e­ren­de te­ma­er var Pa­so­li­nis ef­ter­forsk­ning af sa­gen om mor­det i 1962 på En­ri­co Mat­tei, der var di­rek­tør i det stats­li­ge ener­gi­sel­skab ENI. Hans død var dra­ma­tisk og gi­vet­vis re­sul­ta­tet af po­li­ti­ske magt­kam­pe in­ter­nt i ENI. Mat­teis op­po­nent og den per­son, der drog størst po­li­tisk og kar­ri­e­re­ma­es­sig for­del af hans død, var den kend­te og magt­ful­de Eu­ge­nio Ce­fis. »Og­så i tid­li­ge­re bø­ger hav­de Pa­so­li­ni be­ska­ef­ti­get sig med Ce­fis’ mu­li­ge ind­blan­ding i Mat­teis død, og i Pe­tro­lio skul­le han an­gi­ve­ligt, på en me­get di­rek­te må­de, have ud­pe­get Ce­fis som hjer­nen bag mor­det på Mat­tei,« si­ger Be­ne­det­ti og hen­vi­ser til det le­gen­da­ri­ske ka­pi­tel »Lam­pi sull’Eni« (»Tor­den over Eni«). Ka­pit­let er be­rømt, skønt in­gen har la­est det. Det er nem­lig ble­vet fjer­net fra Pa­so­li­nis op­rin­de­li­ge ma­nuskript. I den nu­va­e­ren­de ud­ga­ve af Pe­tro­lio kan man på si­de 102 se en blank si­de med over­skrif­ten »Lam­pi sull’Eni«. Og mystik­ken om­kring ka­pit­let bli­ver be­stemt ik­ke min­dre af, at Sil­vio Ber­lusco­nis tid­li­ge­re så tro­fa­ste po­li­ti­ske høj­re hånd, Mar­cel­lo Dell’Utri – der og­så er kendt som sam­ler af va­er­di­ful­de bø­ger, og som p.t. sid­der fa­engs­let for ma­fi­avirk­som­hed – har ud­talt, at han er i be­sid­del­se af de for­s­vund­ne si­der. Han har dog al­drig be­vist sin på­stand. »I år­ti­er har den of­fi­ci­el­le ver­sion af mor­det på Pa­so­li­ni va­e­ret, at det var et ho­mo­seksu­elt af­fek­t­mord. Men det er naivt at tro. Po­li­ti­et har va­e­ret bragt på vildspor. Det sam­me ga­el­der Pe­tro­lio. Den ud­ga­ve, vi kan la­e­se i dag, er man­gel­fuld. Den skal blandt an­det op­da­te­res med en ta­le holdt af Eu­ge­nio Ce­fis, gen­nem hvil­ken Pa­so­li­ni me­get klart pe­ger på Ce­fis som bagmanden bag mor­det på Mat­tei. Den ta­le er ma­er­ke­ligt nok blev ude­ladt, selv­om den er fun­det i Pa­so­li­nis ma­te­ri­a­le til bo­gen. Det ma­te­ri­a­le, der ik­ke kom med i 1992, var po­li­tisk kon­tro­ver­si­elt og er det sta­dig den dag i dag. Der­for har vi brug for en ny og op­da­te­ret Pe­tro­li­over­sion, der og­så vil kun­ne brin­ge os et skridt na­er­me­re sand­he­den om Pa­so­li­nis død,« si­ger Be­ne­det­ti. Om hun har ret, er tvivl­s­omt, for selv­om ta­len alt­så er ude­ladt i den ek­si­ste­ren­de ud­ga­ve, er ind­hol­det vel­kendt. Det sam­me ga­el­der ik­ke tor­den­ka­pit­let; det er blot umu­ligt at frem­skaf­fe. Til gen­ga­eld kan man hå­be, at løs­nin­gen lig­ger der – og kom­mer for en dag.

AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI

Fran­ske Er­ne­st Pig­non-Er­ne­sts teg­ning »Pa­so­li­ni Pie­ta« – hvor Pa­so­li­ni ba­e­rer sig selv – blev i 2015 ud­stil­let på den af­dø­de for­fat­ter og fil­min­struk­tørs fa­vo­ritre­stau­rant, der var det sid­ste sted, han blev set i li­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.