Gen­ren Leth

Weekendavisen - - Bøger -

BOGHOLDERIET

Bog­mar­ke­det ser ud på én må­de, når man la­e­ser We­e­ken­da­vi­sen Bø­ger, og på en an­den, når man blad­rer sig gen­nem bog­hand­ler­nes ju­le­ka­ta­lo­ger. Tag nu ba­re det gran­diost gli­tren­de, 112 si­der tyk­ke ka­ta­log fra ar­nold­busck.dk, der ba­e­rer den si­gen­de ti­tel Fra hjer­tet til hjer­nen, for det kan i det­te lit­te­ra­turu­ni­vers ik­ke va­e­re om­vendt: Fra hjer­nen til hjer­tet, det ly­der for klogt og koldt. Ka­ta­lo­gets ind­holds­for­teg­nel­se or­ga­ni­se­rer ud­bud­det så­le­des: Skøn­lit­te­ra­tur, Yo­ung Adult, En­gelsk, Kri­mi & spa­en­ding, Bi­o­gra­fi & Hi­sto­rie, Jør­gen Leth, Hand­let­te­ring, Kunst, Fo­to & de­sign, Grøn­land, Film & mu­sik, »Kun« til ma­end, Er­hverv & iva­er­ksa­et­te­ri, Re­li­gion & na­tur­vi­den­skab, Rej­ser & fri­hed, Ro & ba­lan­ce, Hån­d­ar­bej­de, Mad & drik­ke, Ople­vel­ses­pak­ker, Spil, Den lil­le ga­ve, Vi­den & kod­ning til børn, Højt­la­es­ning & la­es selv, Til de mind­ste. Si­den med Jør­gen Let­hpro­duk­ter re­k­la­me­rer for én bi­o­gra­fi, to Spør­ge Jør­gen­bind, Let­hs egen 80-års-bog, Men jeg er her jo, og et cy­kel­bra­et­spil, Flam­me Rou­ge, uden eks­pli­cit Leth-link. Den mind­ste smu­le avan­ce­re­de ro­ma­ner, af fx Pe­ter Adolp­h­sen, Pe­ter Høj­rup og Svend Åge Mad­sen, na­eg­tes med­vir­ken, og ly­rik for­bli­ver helt og al­de­les fra­va­e­ren­de – und­ta­gen som smug­ler­gods i to hy­bri­der, oven­na­evn­te Men jeg er her jo, hvis glø­de­n­de rå­d­vil­de skrift be­fin­der sig pra­e­cis midt­vejs mel­lem po­esi og prosa, og Na­ja Ma­rie Aidts Har dø­den ta­get no­get fra dig så giv det til­ba­ge, der i si­ne frygt­lø­se ra­zzi­a­er gen­nem uba­er­lig sorg bå­de pro­du­ce­rer og ci­te­rer stor po­esi. Og må­ske fak­tisk La­e­rings­ro­bot­ten Doc til 399,95 sent om nat­ten, når al­le er gå­et i seng, skri­ver hvi­nen­de melan­kolsk sy­stem­digt­ning. Lb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.