No­be­l­op­løb

Weekendavisen - - Bøger -

Ham­marskiöld & Co. hed­der det sven­ske ad­vo­kat­fir­ma, som er ble­vet pud­set på Det Sven­ske Aka­de­mi, ef­ter at Dagens Nyhe­ter, som om­talt i Bø­ger 1/12, har be­skre­vet, hvor­dan en mand, der er gift med et aka­de­mi­med­lem og i avi­sen kal­des Kul­tur­pro­fi­len, er an­kla­get for seksu­el chi­ka­ne og over­greb mod 18 kvin­der – her­af har fem nu anmeldt Kul­tur­pro­fi­len til po­li­ti­et. Ad­vo­kat­fir­ma­et, der skal un­der­sø­ge samt­li­ge aka­de­mi­med­lem­mers for­hold til udå­ds­man­den, kan pas­sen­de og­så un­der­sø­ge de se­ne­ste an­kla­ger, som går på, at Kul­tur­pro­fi­len igen­nem fle­re år har la­ek­ket mod­ta­ge­ren af No­bel­pris­ta­ge­ren før of­fent­lig­gø­rel­sen – det har tre af de foru­lem­pe­de for­talt Dagens Nyhe­ter om. Så­le­des har nav­ne­ne på pris­mod­ta­ger­ne El­fri­e­de Je­li­nek (2004), Ha­rold Pin­ter (2005) Je­anMa­rie Gu­sta­ve Le Clézio (2008) og Pa­tri­ck Mo­di­a­no (2014) va­e­ret kendt uden for aka­de­miets ta­et slut­te­de kreds, før de tid­li­ge­re se­kre­ta­e­rer Hora­ce Eng­da­hl og Pe­ter Eng­lund kun­ne pra­e­sen­te­re dem for ver­denspres­sen; Eng­lund forta­el­ler, at han for kort tid si­den vil­le have af­vist be­skyld­nin­ger­ne. Men ef­ter se­xskan­da­len er dom­men klar: »Den dja­e­vel!« På søn­dag ud­de­les No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur til Ka­zuo Is­hi­gu­ro, »som i ro­ma­ner af stor emo­tio­nel styr­ke har af­da­ek­ket af­grun­den un­der vo­res il­lu­so­ri­ske fø­lel­se af at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.