At svøm­me i pen­ge

Weekendavisen - - Bøger - Af BO BJØRN­VIG

Ri­gan­den. Den ge­ni­a­le teg­ner og forta­el­ler Carl Barks skab­te Joakim von And i 1947, og par­ret har si­den un­der­holdt og op­la­ert os på det for­nem­ste, og­så i kun­sten ...

vor me­get Carl Barks og hans hi­sto­ri­er om An­ders And & Co. har på­vir­ket mig, gik op for mig, da jeg var til ka­pi­tal­lo­gisk se­mi­nar en­gang i 1970er­ne, mens den marxi­sti­ske bøl­ge skyl­le­de over lan­det. Det var en uforg­lem­me­lig op­le­vel­se af, hvor­dan højt­be­ga­ve­de men­ne­sker in­tel­lek­tu­elt kan gå plan­ken ud, men den stør­ste op­le­vel­se var del­ta­ger­nes op­rør: Ef­ter den før­ste dags stra­bad­ser fandt en lil­le grup­pe sam­men og kom til at snak­ke om An­ders And, hvil­ket ik­ke var in på den tid, An­ders og isa­er Joakim von And var jo im­pe­ri­a­list- og ka­pi­ta­list­pro­pa­gan­da fra USA. Vi blev dog hur­tigt eni­ge om, at hi­sto­ri­er­ne om den ri­ge and nok gav et me­get bed­re bil­le­de af tin­ge­nes til­stand end den sor­te ka­pi­tal­lo­gi­ske ta­le, vi hav­de va­e­ret ud­sat for. For ek­sem­pel hi­sto­ri­en om, at en sky­pum­pe tøm­mer Jo­akims pen­ge­tank og spre­der he­le for­mu­en ud over lan­det. Da pen­ge­sed­ler­ne og mønt­er­ne reg­ner ned, grab­ser folk hen­rykt løs og op­gi­ver det ar­bej­de, de er i gang med, for nu be­hø­ver de ik­ke ar­bej­de mere i de­res an­sigts sved. Hur­tigt mi­ster pen­ge­ne de­res va­er­di, for når in­tet pro­du­ce­res, kan man ik­ke kø­be no­get el­ler få no­get la­vet, men mens al­le er gå­et amok i rig­doms­rus, er Joakim gå­et i gang med at dyr­ke grønt­sa­ger, for al­le skal have mad. Han sa­el­ger dem dyrt og vips – pen­ge­ne strøm­mer til­ba­ge i hans pen­ge­tank. Ele­men­ta­ert, Wat­son. Og et grund­kur­sus i øko­no­mi, som den­ne skri­bent al­drig glem­mer. Det sam­me gjaldt del­ta­ger­ne på ka­pi­tal­lo­gi­ker-kur­set, fandt vi ud af: Som i en rus ka­ste­de vi os ud i al­le de Joakim-hi­sto­ri­er, vi kun­ne kom­me på, de var bra­endt ind i vo­res hukom­mel­se, og vi kun­ne dem ude­nad, vi­ste det sig. Som den om aen­der­nes be­søg i pa­ra­dislan­det Tral­la-La i Hi­ma­lay­as bjer­ge, hvor en en­kel so­da­vand­s­kap­sel, som ta­bes fra aen­der­nes fly­ve­ma­ski­ne, bli­ver slan­gen i pa­ra­di­set. Kaps­len fin­des af en bon­de, som al­drig har set no­get lig­nen­de og stolt vi­ser den frem. Hans na­bo­er bli­ver dybt mis­un­de­li­ge, og snart ud­vik­ler der sig en in­da­edt kamp om at kom­me i be­sid­del­se af kaps­len. Da aen­der­ne an­kom­mer til lan­det, fin­der de til de­res ra­ed­sel ud af, at so­da­vand­s­kaps­len har øde­lagt det he­le, og Joakim sen­der be­sked hjem om, at hans fly skal la­stes med la­es­se­vis af kaps­ler, som skal ka­stes ud over Tral­la-La, så in­gen mere be­hø­ver at slås om dem – med det re­sul­tat, at kaps­ler­ne over­fly­der mar­ker­ne og med­fø­rer en øko­lo­gisk ka­ta­stro­fe. Et smukt og gru­somt bil­le­de på, hvad vi er i gang med på den­ne Jord. Og der er hi­sto­ri­en, hvor Joakim op­da­ger, at hvis han tje­ner én øre mere, når han over en gra­en­se, som be­ty­der, at han skal be­ta­le en eksor­bi­tant sum i ek­stra skat. Der er kun ét at gø­re: Han må bru­ge løs af si­ne pen­ge, så han igen kom­mer ned un­der for­mue-gra­en­sen. Men li­ge dét mag­ter han ik­ke, at bru­ge pen­ge er in­der­ligt imod hans na­tur, så han sa­et­ter sin nevø på op­ga­ven. Be­ret­nin­gen om hvor­dan An­ders bru­ger løs af Jo­akims hårdt tjen­te pen­ge, mens Joakim gra­e­der si­ne mo­di­ge tå­rer, er ko­ste­lig og po­in­ten en­kel: Tj­en ik­ke for me­get, så kom­mer skat­te­va­e­se­net (en la­e­re, jeg har ta­get til mig, de sid­ste højt­be­skat­te­de pen­ge er alt for dy­r­e­køb­te i tid og mø­je).

HJo­akim-hi­sto­ri­er­nes ho­ved­po­in­te er, at jo fle­re pen­ge, du har, de­sto fle­re be­kym­rin­ger – isa­er ang­sten for at mi­ste dem. Og det er jo hel­ler ik­ke løgn, de ri­ge har den frygt og må mu­re sig in­de i sa­er­ligt be­vog­te­de ghet­to­er og of­te have sa­er­lig be­skyt­tel­se af de­res børn. Joakim fryg­ter isa­er Bjør­ne­ban­den, der ik­ke ta­en­ker på an­det end at bry­de ind i hans pen­ge­tank. Der­for fjer­ner han in­di­mel­lem pen­ge­ne fra pen­ge­tan­ken, der er et alt for åben­lyst mål. Fa­ren er, at hvis kun Joakim véd, hvor han har skjult pen­ge­ne, ja, hvad sker der så, hvis han får hukom­mel­ses­tab? Net­op dét sker selv­føl­ge­lig i hi­sto­ri­en »Pen­ge­sor­ger«, hvor in­gen aner, hvor Jo­akims »fan­ta­si­li­o­ner« be­fin­der sig. Di­gi­ta­le tal i en com­pu­ter på en skat­te­ly-ø dur ik­ke, man kan jo ik­ke ba­de i nul­ler og et­ta­ler. Og ba­de i mønt­er og sed­ler skal Joakim, el­lers får han ud­sla­et. En af se­mi­na­rets fored­rags­hol­de­re, den­gang i 1970er­ne, slut­te­de sig se­ne­re til sel­ska­bet og prø­ve­de tø­ven­de at del­ta­ge, men blev ik­ke an­set for »va­er­dig«. Om han så skrif­ten på va­eg­gen, ved jeg ik­ke, men han bur­de have gjort det. For per­le­ra­ek­ken af Joakim-hi­sto­ri­er vil be­stå, mens ka­pi­tal­lo­gik­ken vil for­gå.

HI­STO­RI­EN om Jo­akims ska­ber, teg­ne­ren Carl Barks (1901-2000), er let­te­re tragisk: Ef­ter at have haft al­le mu­li­ge job – li­ge­som An­ders And – slår han sig ned som høn­se­far­mer for i 1942 at an­sa­et­tes af Dis­ney og teg­ne an­de-hi­sto­ri­er de na­e­ste 26 år uden at va­e­re kendt som an­det end »Den go­de teg­ner«. Først i 1960er­ne når de før­ste fan­bre­ve frem til ham – Dis­ney-fol­ke­ne hav­de holdt dem til­ba­ge, selv om der var la­es­se­vis af dem. Barks ane­de ik­ke, hvor po­pu­la­er han var, og det skul­le han hel­ler ik­ke! Han har for­talt, at man­ge­len på re­spons ude­fra ef­ter­hån­den tog mo­det fra ham, så han mi­ste­de in­spira­tio­nen, og der­u­d­over måt­te han ka­em­pe mod den cen­sur, Dis­ney udø­ve­de: »Om­kring det, at An­ders er min­dre liv­lig nu, kan jeg kun pe­ge på, at fle­re og fle­re ta­bu­er er ble­vet os ma­nuskript­for­fat­te­re på­lagt med hen­syn til te­ma­er,« sag­de han en­gang. Og­så for­søg fra Barks’ si­de på at spra­en­ge ram­mer­ne med ska­e­ve bil­led­ram­mer og sto­re halv- og helsi­des teg­nin­ger blev for det me­ste kvalt. I lø­bet af 1960er­ne op­gav Dis­ney at gem­me ham bort, han blev en kult­fi­gur og le­ve­de de sid­ste 30 år af si­ne an­de-ma­le­ri­er, som Dis­ney al­ler­nå­digst til­lod ham at sa­el­ge, ind­til pri­sen på dem blev så høj, at Dis­ney-fol­ke­ne men­te, de måt­te sa­et­te en gra­en­se for, hvor man­ge han måt­te sa­el­ge om året. Han for­blev »fa­este­bon­de på gam­le gård­mand Dis­neys dy­re­farm«, som han selv ud­tryk­te det, men i 1990er­ne rej­ste han rundt i Eu­ro­pa, hvor han blev fejret som det ge­ni, han er. Sta­dig let­te­re for­bav­set over, at han var så kendt og po­pu­la­er. Hans sam­le­de va­er­ker er ud­kom­met i en sa­er­lig bi­bli­o­fil ud­ga­ve, og­så på dansk, som ko­ster en her­re­gård. Og guld­bø­ger­ne, som Gu­ten­berg­hus ud­send­te med hans ud­valg­te hi­sto­ri­er, er ef­ter­trag­te­de kleno­di­er.

I DEN­NE må­ned er det så 70 år si­den, den før­ste Joakim-hi­sto­rie, »Jul på Bjør­ne­b­jerg«, ud­kom. Her op­fø­rer Joakim, der hed­der Scroo­ge på en­gelsk, sig som sit for­bil­le­de, den hård­hjer­te­de an­ti­helt fra Char­les Di­ck­ens’ Et ju­le­e­ven­tyr. Se­ne­re blø­der han jo op, Joakim, og vi­ser sig at have en lang for­tid, som Barks’ ef­ter­føl­ger, teg­ne­ren Don Rosa, har dig­tet vi­de­re på; i den net­op ge­nud­giv­ne Her er dit liv, Joakim op­rul­les 12 (for)hi­sto­ri­er. Og i den­ne uges num­mer af An­ders And & Co. kan man la­e­se en helt ny Joakim-hi­sto­rie, en fort­sa­et­tel­se af »Jul på Bjør­ne­b­jerg«, som ik­ke er helt uef­fen – uden dog at have for­bil­le­det Barks’ kraft. Det skri­ver vi Barks-afi­cio­na­do­er hver gang, og det er ud­gi­ver­ne tra­et­te af, men det må de alt­så fin­de sig i. El­ler fin­de en ny Barks ...

Her er dit liv, Joakim.

Joakim von And de­bu­te­re­de i Carls Barks’ »Christ­mas on Bear Mo­un­tain« i de­cem­ber 1947. Se­ne­re ud­fol­de­de Don Rosa ri­gan­dens for­hi­sto­rie, der kan la­e­ses i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.