Kold­kri­ge­re

Weekendavisen - - Bøger -

Rosan­na Far­bøl: Kold­kri­ge­re, med­lø­be­re og rø­de le­jes­ven­de. Kam­pen om hi­sto­ri­en. 305 si­der, ill. Gad.

fter Mu­rens fald i 1989 kra­e­ve­de de blå et op­gør med de rø­des med­lø­be­ri un­der Den Kol­de Krig, og det end­te med fi­re re­ge­rings­be­stil­te forsk­nings­rap­por­ter: Thu­le­rap­por­ten, PETkom­mis­sio­nen, DIIS-rap­por­ten og Bent Jen­sens va­erk Ul­ve, får og vog­te­re samt en spek­taku­la­er rets­sag mel­lem Jør­gen Drags­da­hl og Bent Jen­sen. Og en de­bat, hvor­fra re­ge­rin­gen hen­te­de am­mu­ni­tion til sin ak­ti­vi­sti­ske uden­rigs­po­li­tik for at kun­ne sen­de dan­ske sol­da­ter i krig. At skri­ve om kam­pen om Den Kol­de Krig er at be­va­e­ge sig ind i et mi­ne­felt, hvor det na­e­sten kun kan gå galt, men hi­sto­ri­ke­ren Rosan­na Far­bøl kla­rer det med køligt over­blik og vel­fortjen­te hug til al­le par­ter. Kort sagt med bra­vur. Hvor man­ge, isa­er de im­pli­ce­re­de, me­ner, at stri­den har for­plum­ret van­de­ne, hil­ser Far­bøl den vel­kom­men: Den har ska­er­pet in­ter­es­sen for hi­sto­rie og i høj grad øget vo­res vi­den. Hen­des bog bi­dra­ger yder­li­ge­re.

EBo Bjørn­vig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.