Skyg­ge­liv

Weekendavisen - - Bøger -

Jes­per Clem­men­sen: Skyg­ge­mand. Flugt­hja­el­per i den kol­de krigs Ber­lin. 366 si­der, ill. Gyl­den­dal.

isto­ri­eskriv­nin­gen har set Dan­mark som et lil­le even­tyr­land, der lå langt va­ek fra Den Kol­de Krigs bra­end­punk­ter. Det bil­le­de gør Jes­per Clem­men­sen op med i Skyg­ge­mand, hvor han ku­le­gra­ver hi­sto­ri­en om de mo­di­ge flugt­hja­el­pe­re, der smug­le­de men­ne­sker fra DDR til Ve­sten. En dra­ma­tisk hi­sto­rie, som fle­re dan­ske­re delt­og i, hvil­ket do­ku­men­te­res på bag­grund af et fler­årigt re­sear­ch­ar­bej­de. Bo­gens ud­gangs­punkt er det del­te Ber­lin, hvor der ef­ter DDR­dik­ta­tu­rets byg­ning af Mu­ren i 1961 op­stod en flugt­hja­el­per­be­va­e­gel­se, og Dan­mark kom i kraft af sin geo­gra­fi­ske na­er­hed og de tra­fi­ka­le for­bin­del­ser med DDR til at spil­le en vig­tig rol­le. Skyg­ge­mand er fa­bel­ag­tigt for­talt med kon­stan­te hi­sto­ri­ske sce­neskift, og Clem­men­sen re­kon­stru­e­rer flug­tak­tio­ner­ne med stor brug af sus­pen­se og an­dre lit­te­ra­e­re vir­ke­mid­ler, så man na­e­sten fø­ler, at man selv lig­ger gemt un­der sa­e­det i flugt­hja­el­per­nes om­byg­ge­de Mer­ce­des’er, er med gen­nem tun­nel­ler­ne mel­lem Øst- og Vest­ber­lin el­ler er til for­hør og tor­tur hos Sta­si.

HJes­per Vind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.