Gå­de­fyl­de

Weekendavisen - - Bøger -

Ca­ro­li­ne Al­ber­ti­ne Mi­nor: Vel­sig­nel­ser. 240 si­der. Ro­si­nan­te.

aro­li­ne Al­ber­ti­ne Mi­nors novel­ler un­der­sø­ger ba­e­re­ev­nen i bå­de fa­mi­lie­for­hold, ven­ska­ber og ka­er­lig­hed. Forta­el­lin­ger­ne er en slags rap­por­ter fra van­ske­li­ge og ha­va­re­re­de hver­da­ge, sta­er­kt ind­ledt med hi­sto­ri­en om et umid­del­bart ufor­stå­e­ligt selv­mord, hvis bag­grund vi bli­ver me­get klo­ge­re på i en se­ne­re novel­le. Det er forta­el­le­tek­nisk ret så raf­fi­ne­ret. Novel­ler­nes cen­tra­le te­ma­er er ka­er­lig­hed og ka­er­lig­heds­tab, tro­skab, til­lid, svigt, an­svar, angst, fød­sel, op­va­ekst, død. Hvor­dan for­plig­ter og fri­gør vi os? Hvor­dan kan vi fin­de vo­res eget stå­sted uden at svig­te un­der­vejs? Novel­len »Sor­gens have« om et par­for­holds op­løs­ning ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke be­gyn­der med den brutalt go­de sa­et­ning: »På en ba­enk i Eng­ha­ve­par­ken gav vi ba­re op.« Den le­ver la­en­ge i la­e­se­ren. Vel­sig­nel­ser er de brud­te for­bin­del­sers hi­sto­ri­er. Som velskre­vet, hand­lings­ud­fol­det og sta­dig me­get gå­de­fuld hi­sto­ri­e­forta­el­ling er dis­se novel­ler no­get af det mest løf­te­ri­ge, dansk lit­te­ra­tur kan by­de på for ti­den.

CKlaus Ro­t­hste­in

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.