Ar­ve­styk­ke

Weekendavisen - - Bøger -

Stem! Nej, her på avi­sen kan vi ik­ke af­gø­re, om et tor­dens­krald er hø­je­re end Run­detårn, men vi reg­ner med, at vo­res la­e­se­re kan. Så lad stem­mer­ne gjal­de og va­er med til at pe­ge på mod­ta­ge­ren af We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris 2017 og de med­føl­gen­de 100.000 kr.

Dan­mark og ko­lo­ni­er­ne, bind 1 til 5: Dan­mark, Grøn­land, Vestin­di­en, Vestafri­ka, In­di­en. Ho­ved­re­dak­tion H.C. Gul­løv, Poul Erik Ol­sen, Ni­els Brim­nes, Per Her­na­es, Mik­kel Vend­borg Pe­der­sen og Erik Gø­bel. 477, 443, 402, 395, 411 si­der, al­le bind rigt far­veill. Gad.

tor­va­er­ket Dan­mark og ko­lo­ni­er­ne ud­kom­mer i hund­redå­ret for sal­get af De Dan­ske Ve­stin­di­ske Øer og hand­ler om Vestafri­ka, In­di­en, Grøn­land, Vestin­di­en og sel­ve kon­ge­ri­get. Det er flot ta­enkt og smukt og ori­gi­nalt ud­ført. For før­ste gang no­gen­sin­de bli­ver ko­lo­ni­ri­get Dan­marks hi­sto­rie for­talt af det sto­re op­bud af spe­ci­a­li­ster, vi har. Det ind­le­den­de bind, Dan­mark, for­kla­rer, hvor frem­me­d­ar­tet stats­for­stå­el­sen var i 1600-tal­let, og forta­el­ler, hvor­dan Nor­ge, Island og her­tug­døm­mer­ne pas­se­de ind. Det he­le er su­ve­ra­ent for­talt, smukt og op­find­somt il­lu­stre­ret – og fuldt af over­ra­skel­ser. Her er ny, til­ga­en­ge­lig vi­den og­så for den vel­o­ri­en­te­re­de og stof til man­ge ef­tertan­ker for bå­de os og kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Stor­slå­et.

SAn­ne Knud­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.