Down un­der

Weekendavisen - - Bøger -

Svend Åge Mad­sen: Af den an­den ver­den. 534 si­der. Gyl­den­dal.

vend Åge Mad­sen fa­er­des så hjem­me­vant i sit gen­nem utal­li­ge bind op­byg­ge­de, fik­ti­ve Aar­hus-uni­vers, at han for om­si­der at ven­de det he­le på ho­ve­d­et har va­e­ret tvun­get til at la­de sin hin­si­des alt­om­fat­ten­de ro­man Af den an­den ver­den ud­spil­le sig down un­der i Au­stra­li­en. Helt bog­sta­ve­ligt og helt ele­men­ta­ert be­gyn­der bo­gen helt for­fra med alt og det he­le: Per­so­ner­ne er ski­b­brud­ne kz-fan­ger, der skal op­fin­de ci­vi­li­sa­tio­nen på ny, fra ka­er­lig­hed over ager­brug til elek­tri­ci­tet, i de­res egen snub­len­de ra­ek­ke­føl­ge. Sam­ti­dig gen­nem­rul­les ka­pi­tel for ka­pi­tel lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­en, el­ler i hvert fald den prosai­ske del af den, fra myte over al­vi­den­de forta­el­ler og psy­ko­lo­gisk re­a­lis­me til spl­in­ter­nye, Svend Åge-co­py­righ­te­de kon­struk­tio­ner. Midt i al den­ne am­bi­tiø­se på­hitsom­hed ud­vik­ler bo­gen sig til at bli­ve Mad­sens bå­de mør­ke­ste og men­ne­ske­lig­ste va­erk: Ne­de i mi­kro­forta­el­lin­ger­ne for­sø­ger ma­end og kvin­der at gen­nem­skue og for­lø­se den grum­me for­tid, de hjem­sø­ges af, hit­te på nye liv med åb­ne øj­ne.

SLars Bukdahl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.