Grøn vre­de

Weekendavisen - - Bøger -

Kjeld Hansen: Det sto­re svigt. 464 si­der, ill. Gad.

esul­ta­tet af 100 års lov­re­gu­le­ret strid mel­lem na­tur og kul­tur sam­men­fat­tes kort og kon­tant i tit­len på Kjeld Han­sens gravskrift over den hjem­li­ge na­tur­fred­ning: Na­tu­ren er ble­vet kvalt, af­van­det, bort­plø­jet. Svig­tet. Land­bru­gets la­engsel ef­ter jord vandt trods na­tur­fred­nings­lo­ven af 1917 over mo­ser, he­der, en­ge og va­de­hav. Loven har va­e­ret svag og an­vendt for rin­ge. Den­ne strid mel­lem na­tur­ven­ner og det drif­ti­ge Dan­mark af­da­ek­kes med im­po­ne­ren­de ind­sigt, over­blik, de­tal­je­rig­dom og nødtørf­tigt tøj­let in­dig­na­tion. Kjeld Hansen af­sø­ger lo­gisk nok og­så nye ve­je til at red­de dansk na­tur. Uden helt at kas­se­re det etab­le­re­de na­tur­fred­nings­sy­stem har han blik­ket ret­tet mod EU-krav til na­tur­be­skyt­tel­se og de sto­re fon­de, der op­kø­ber na­tu­ra­re­a­ler. Det sto­re svigt er velskre­vet og ve­lil­lu­stre­ret og lig­ner ved før­ste øje­kast et klas­sisk cof­fee tab­le-va­erk. Bo­gen er sna­re­re et so­lidt ar­gu­men­te­ret strids­skrift, uom­ga­en­ge­ligt i dis­kus­sio­nen om ga­er­dets ret­te pla­ce­ring mel­lem plov­fu­re og urørt na­tur.

RAr­ne Har­dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.