De fri­vil­li­ge

Weekendavisen - - Bøger -

Mor­ten Møl­ler: De glem­tes ha­er. Dan­ske fri­vil­li­ge i den span­ske bor­ger­krig. 416 si­der, ill. Gyl­den­dal.

ed hi­sto­ri­ker Mor­ten Møl­lers De glem­tes ha­er får vi for før­ste gang en god sam­let frem­stil­ling om de dan­ske stats­bor­ge­re, der 1936-39 ka­em­pe­de på re­pu­blik­kens si­de mod fa­sci­ster­nes mag­tover­ta­gel­se i Spa­ni­en. De kun 500 dan­ske spa­ni­ens­fri­vil­li­ges hi­sto­rie har haft en me­get stor be­tyd­ning i den hi­sto­ri­e­brug, de blev gen­stand for. Isa­er ven­stre­fløj­en har om­fav­net og brugt de­res hi­sto­rie som ud­tryk for mod­stand mod un­der­tryk­kel­se og uret­fa­er­dig­hed. Men gen­nem et me­get om­fat­ten­de ar­ki­v­ar­bej­de kan Mor­ten Møl­ler gi­ve et langt mere re­a­li­stisk bil­le­de af de fri­vil­li­ge, så det si­ne ste­der har ka­rak­ter af en de­kon­struk­tion af den min­dre kri­ti­ske hi­sto­ri­eskriv­ning om em­net, når han de­mon­stre­rer, at de fri­vil­li­ge var en langt mere sam­men­sat grup­pe end tid­li­ge­re for­tolk­ning gav ud­tryk for. Selv om man­ge ka­em­pe­de tap­pert, var de­res krig­ser­fa­rin­ger of­te pra­e­get af skuf­fel­se, de­serta­tion og for­try­del­se. De glem­tes ha­er vil frem­over stå som stan­dard­va­er­ket om det­te lil­le, men vig­ti­ge styk­ke Dan­marks­hi­sto­rie.

MClaus Bund­gård Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.