La­e­gero­man

Weekendavisen - - Bøger -

Ida Jes­sen: Dok­tor Bag­ges ana­gram­mer. 160 si­der. Gyl­den­dal.

før­ste bind fra Thy­re­god, En ny tid, mød­te vi ham som den ufor­lø­ste skyg­ge i stu­er­ne: Hvem var han dog, den­ne dok­tor Bag­ge, der var gift med vo­res ho­ved­per­son, Lil­ly? Pro­fes­sio­nelt dyg­tig og om­sorgs­fuld – men og­så kuld­slå­et til det af­stum­pe­de og dybt be­rø­rings­angst. Ik­ke en­gang sin egen ko­ne tur­de han rø­re ved. Det er en kraft­pra­e­sta­tion af di­men­sio­ner, at Ida Jes­sen i an­det bind for­mår at gi­ve liv til den­ne mand. Med få, na­e­sten Herman Bang-ty­ste vir­ke­mid­ler kry­ber hun ind i ham uden at over­ta­ge ham. Gen­nem­ly­ser ham uden at psy­ko­lo­gi­se­re el­ler kon­klu­de­re. Hun gi­ver ham ba­re sin stem­me. Og der­med gør hun ham til en slags men­ne­ske. Et men­ne­ske med en al­ta­e­den­de skyld. Og et men­ne­ske stort set uden håb. Dok­tor Bag­ges ana­gram­mer er en mes­se i mol over et al­drig le­vet liv. Ob­ser­ve­ret med en mil­li­me­ters af­stand og uden en ene­ste ud­le­ve­ren­de mis­lyd. Og net­op den en­kelt­hed, den ren­se­de ord­form mel­lem fø­lel­ser og for­stand, er en vold­somt spa­en­den­de ny be­gyn­del­se i Ida Jes­sens for­fat­ter­skab. Og i høj grad en pris va­erd!

ILi­se­lot­te Wie­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.