Ef­ter dø­den

Weekendavisen - - Bøger -

Na­ja Ma­rie Aidt: Har dø­den ta­get no­get fra dig så giv det til­ba­ge – Carls bog. 168 si­der. Gyl­den­dal.

er fin­des ik­ke no­get kol­de­re i ver­den. Ik­ke is, sne. In­gen frygt, in­gen angst, in­gen hjer­tesorg så koldt som din hånd.« Så­dan skri­ver Na­ja Ma­rie Aidt i Har dø­den ta­get no­get fra dig så giv det til­ba­ge – Carls bog. Om hen­des søn Carl, der i en al­der af 25 år – i en psy­ko­se – hop­pe­de ud af et vin­due på fjer­de sal. Til­ba­ge var ef­ter­føl­gen­de hans liv­lø­se le­ge­me, hans kol­de hånd. Til­ba­ge var dem, der el­ske­de ham, nu fra­ta­get gen­stan­den for de­res ka­er­lig­hed. Na­ja Ma­rie Aidts Carls bog er en søn­der­ri­ven­de ele­gi over den voks­ne søns død. Det er en mo­der­ne gra­esk tra­ge­die, et vid­nes­byrd om sor­gens in­der­ste va­e­sen, en bøn­ne­bog for det mo­der­ne sor­gram­te men­ne­ske, der egent­lig kun tror på dét, hun har mi­stet. Stof­fet er uaf­ryste­ligt og for­men ind­ly­sen­de for­re­vet; al­ver­dens ty­per tekst, sprog, er­fa­rin­ger og drøm­me flet­tes sam­men. Det er ik­ke ae­ste­tisk per­fek­tion, der er må­let, det vil­le va­e­re falsk­ne­ri, men det er en kraft­pra­e­sta­tion. Bå­de ek­si­sten­ti­elt, psy­ko­lo­gisk og lit­te­ra­ert.

DNan­na Goul

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.