Med ør­ke­nen som kulis­se

Weekendavisen - - Bøger - Af KATHRINE TSCHEMERINSKY

Oa­ser. Prisvin­den­de fransk ro­man sa­et­ter med ud­gangs­punkt i en fik­tiv by i Nord­afri­ka spot på Mel­lem­krig­sti­dens bryd­nin­ger.

Hé­di Kad­dour: De to­ne­an­gi­ven­de. Over­sat fra fransk ef­ter »Les Prépondérants« af An­ne Ma­rie Tête­vi­de. 542 si­der. 350 kr. Batzer & Co.

édi Kad­dour var 60 år gam­mel, da han de­bu­te­re­de som ro­man­for­fat­ter, men si­den da har han med al ty­de­lig­hed vist, at han hol­der af det plads­kra­e­ven­de for­mat. I 2005 ud­kom spionro­ma­nen Wal­ten­berg, som sik­re­de Kad­dour Gon­courts de­butant­pris, og i 2015 blev han til­delt Det Fran­ske Aka­de­mis sto­re ro­man­pris for De to­ne­an­gi­ven­de. Beg­ge ro­ma­ner fyl­der mere end 500 si­der, men om­fan­get er ik­ke det ene­ste, de har til fa­el­les. De er og­så beg­ge stort an­lag­te forta­el­lin­ger om Eu­ro­pa i det 20. år­hund­re­de. Men hvor Wal­ten­berg be­skrev kon­ti­nen­tet fra Før­ste Ver­denskrig til Sov­je­tu­ni­o­nens kol­laps, sa­et­ter De to­ne­an­gi­ven­de spot på Mel­lem­krig­sti­dens bryd­nin­ger med ud­gangs­punkt i det ko­lo­ni­se­re­de Nord­afri­ka, hvor Kad­dour selv blev født i 1945 som søn af en tu­ne­sisk far og en fransk mor. Ro­ma­nen ind­le­des, da et ame­ri­kansk film­hold i be­gyn­del­sen af 1920rne an­kom­mer til den fik­ti­ve nord­afri­kan­ske hav­ne­by Na­hbès, hvor de skal op­ta­ge en stum­film med ør­ke­nen som kulis­se. Det gi­ver an­led­ning til stor be­kym­ring blandt »de to­ne­an­gi­ven­de«, det vil si­ge de mest ind­fly­del­ses­ri­ge fran­ske

Hko­lo­ni­ster, som fryg­ter, at de fri­sin­de­de ame­ri­ka­ne­re, der snart be­gyn­der at af­hol­de af­ten­sel­ska­ber på Grand Hôtel, hvor bå­de ara­be­re, jø­der og ita­li­e­ne­re blan­der sig med fransk­ma­end og ame­ri­ka­ne­re, mu­sik, al­ko­hol og dans, vil forskub­be sta­tus quo og styr­ke lo­kal­be­folk­nin­gens spi­ren­de selv­sta­en­dig­heds­be­va­e­gel­se. Forta­el­lin­gen, der stra­ek­ker sig over fi­re år, ta­ger ud­gangs­punkt i den 23-åri­ge til­slø­re­de en­ke Ra­nia, som be­ta­get føl­ger de til­rej­sen­des mo­der­ne livs­stil, hen­des fa­et­ter, den ve­lud­dan­ne­de og se­ku­la­e­re re­vo­lu­tions­ro­man­ti­ker Ra­ouf, den fri­gjor­te jour­na­list Ga­bri­el­le, som rap­por­te­rer fra de fran­ske ko­lo­ni­er, den mi­dal­dren­de ko­lo­nist Gant­hier og Kat­hryn, der kom­mer fra Hol­lywood for at spil­le med i Ør­ke­nens kri­ger, som er tit­len på den ame­ri­kan­ske pro­duk­tion. De fem ska­eb­ner flet­tes un­der­vejs sam­men, først i Na­hbès og se­ne­re da grup­pen, med und­ta­gel­se af den stavns­bund­ne Ra­nia, sam­men rej­ser fra Pa­ris via Alsa­ce gen­nem Rhin­lan­det og Ruhr­di­strik­tet til Wei­mar­ti­dens Ber­lin og der­ved får an­led­ning til at be­trag­te det eu­ro­pa­ei­ske land­skab gen­nem ru­den. Bå­de de nord­afri­kan­ske og kon­ti­nen­tale ram­mer gi­ver Kad­dour mu­lig­hed for at pra­e­sen­te­re la­e­se­ren for en lang ra­ek­ke op­lys­nings­forta­et­te­de si­tu­a­tio­ner, som når han la­der Ra­ouf og Kat­hryn se en gam­mel da­me i Na­hbès’ souk bli­ve af­vist, da hun for­sø­ger at byt­te sig til et gult styk­ke stof ved hja­elp af 12 aeg, så­dan som hun ple­jer. Vel­kom­men til det 20. år­hund­re­de! En an­den epi­so­de, der il­lu­stre­rer ti­dens bryd­nin­ger frem for at for­kla­re dem, er, da Gant­hier in­vi­te­rer sig selv med op i Ga­bri­el­les lej­lig­hed i Pa­ris. Han reg­ner med at skul­le for­fø­re hen­de, men så kom­mer Ga­bri­el­le nø­gen ind i stu­en, hvor hun sa­et­ter Wag­ners Tann­häu­ser på og ta­ger et fod­bad. »Jeg vi­ste ham at kvin­der ik­ke er dømt til blu­fa­er­dig­hed, og det kun­ne han ik­ke kom­me sig over,« kon­sta­te­rer hun ef­ter­føl­gen­de. Når jeg al­li­ge­vel ik­ke sy­nes, at Kad­dours am­bi­tion om at skri­ve den sto­re eu­ro­pa­ei­ske ro­man helt er lyk­ke­des, skyl­des det, at han ik­ke for­mår at gri­be fat i si­ne ka­rak­te­rer med sam­me kraft, som han be­skri­ver kulis­ser­ne, der om­slut­ter dem. Ra­nia for­søm­mes un­der­vejs på grund af alt det an­det (og al­le de an­dre), Kad­dour skal be­skri­ve, hvor­i­mod der zoo­mes hårdt og la­en­ge ind på ja­lou­si-furi­en Kat­hryns es­ka­pa­de med Ra­ouf – selv­om den­ne re­la­tion må­ske er ro­ma­nens al­ler­mindst in­ter­es­san­te. En­de­lig gi­ver bo­gens kom­ma­er – og isa­er mang­len på sam­me – de­ci­de­ret ån­de­nød, og det er hårdt nok, når man be­va­e­ger sig igen­nem en ør­ken. Hel­dig­vis er der man­ge oa­ser un­der­vejs, som trods alt gør rej­sen va­erd at til­ba­gela­eg­ge.

UDSNIT AF BOGOMSLAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.