Hing­s­ten Dan­ny be­ån­der Thors ana­gram

Weekendavisen - - Bøger - Af THOR ESKILSTUNA

Ana­gram 269. »En dag, sand­syn­lig­vis ef­ter det an­det bom­be­an­greb på by­en...«

ANETTE Lewin­sky: »Ka­e­re Thor Eskilstuna! Jeg har li­ge va­e­ret hen­ne på bi­bli­o­te­ket for at lå­ne nog­le bø­ger. Bl.a. Ag­ter­ud­sej­let af Chri­sti­na Hes­sel­holdt. Den var desva­er­re ud­lånt, men jeg gla­e­der mig til at la­e­se den, når det bli­ver min tur. Ci­ta­tet fra den­ne uges WA ly­der in­ter­es­sant. Di­ne ana­gram­mer har få­et mig til at gen­la­e­se Grup­pen af Mary McCart­hy. Køb­te den i ny ud­ga­ve med for- og ef­ter­skrift af Hans Her­tel. Og­så ana­gram-in­spira­tion har få­et mig til at ta­ge Wil­li­am Faulk­ner ned fra re­o­len. Jeg har kun The So­und and the Fury, men den var/er god. Så tak for dig som idé-gi­ver til la­es­ning og gen­la­es­ning af for­skel­li­ge for­mer for skøn­lit­te­ra­tur.« R. Gl­or Bab­ser og Ar­ri­ge Beb­be Holst: »Ka­e­re Thor. Tak for at gen­la­e­re os be­tyd­nin­gen af ’sansculot­te’ – de brød­lø­se yder­ligt­gå­en­de pro­le­ta­rer i den fran­ske re­vo­lu­tion, for fat­ti­ge og fol­ke­li­ge til at gå med de mo­derig­ti­ge culot­ter – kna­e­buk­ser og sil­ke­strøm­per. Hvad det så har med culot­tes­teg at gø­re... Nå, men det har jo i hvert fald ik­ke no­get med sva­ret at gø­re. Vi spred­te Scrabb­le-brik­ker­ne i ska­e­ret fra før­ste ad­vents-søn­dags en­li­ge lys i kran­sen – og kun­ne snart se, at Astrid Hel­lig­hed etc. kun­ne dan­ne fi­ne ord som ’ju­le­he­st’, ’ju­leslot­te’, ’hol­de ud­salg’, ’snol­de til jul’ og me­get an­det. Men ik­ke rig­tig no­get sam­men­ha­en­gen­de – ud­over go­de nav­ne som Chri­sti­an, Charlotte, Chri­sti­ne og Chri­sti­na. Så dem ka­ste­de vi ud på for­fat­ter­li­ster­ne – og fik Chri­sti­na Hes­sel­holdt i net­tet. Der­fra og så til Ag­ter­ud­sej­let, novel­le­sam­ling fra 2014, var der ik­ke så langt.« Jet­te In­ger­s­lev: »Ka­e­re Thor Eskilstuna! God fre­dag mor­gen! Ugens ana­gram da­ek­ker over Chri­sti­na Hes­sel­holdts ud­gi­vel­se fra 2014: Ag­ter­ud­sej­let – en forta­el­le­kreds. Det er sid­ste bind af te­tra­lo­gi­en om Ca­mil­la, der re­flek­te­rer over sig selv og sit liv. Den tekst, der føl­ger li­ge ef­ter ana­gram­mets, be­skri­ver me­get smukt, hvor­le­des Ca­mil­la fin­der sin mor død i sen­gen ef­ter en ’fre­de­lig død’, hvis en så­dan da fin­des. MEN: Der må jo nyta­enk­ning til, ef­ter at ana­to­mi­en er ble­vet ud­vi­det med et nyt be­greb, nem­lig sansculot­te­hjer­te. Min af­dø­de ana­to­mi­pro­fes­sor, Larus Ei­nars­son, vil vist ven­de sig i sin grav på kir­ke­går­den i Gl. Ska­gen ved ud­sigt til sansculot­te­hjer­tet.« Jy­den Ane: »Hej Thor! Det er Ca­mil­las stem­me, og det er Ca­mil­la, der igen har ma­let ha­velå­gen til sin mors hus, som hun nu selv bor i. Ha­velå­gen er egent­lig for høj og bred til, at den kan kal­des en ha­velå­ge, sy­nes hun, og det var for re­sten mor­fars ha­velå­ge, for­di han var den, der ma­le­de den. Nu er hen­des mor død. I af­snit­tet li­ge ef­ter ugens ci­tat er der en lav­ma­elt og gri­ben­de be­skri­vel­se af, hvor­dan Ca­mil­la fandt sin dø­de mor og sat­te sig ’på en stol og send­te en strøm af in­der­lig tak fra et helt liv imod hen­de’. Så­dan blan­der stort og småt, ha­velå­ger og sorg sig i Ca­mil­las tan­ker, som igen blan­der sig med an­dre stem­mer fra sel­ska­bet. Ca­mil­las stem­me hø­rer man i den før­ste halv­del af Chri­sti­na Hes­sel­holdts lil­le ro­man på 80 si­der, der er den fjer­de i forta­el­le­kred­sen om Ca­mil­la, he­ste­ne og sel­ska­bet. Den ud­kom i 2014 med tit­len Ag­ter­ud­sej­let, og det er li­ge net­op, hvad Ca­mil­la fø­ler sig. Chri­sti­na Hes­sel­holdt har mod­ta­get fle­re lit­te­ra­e­re pri­ser – men langt­fra nok!« An­dre go­de svar kom fra Jyt­te Ber­get, Kir­sten Ber­nt­sen, Den fod­bold­g­la­de te­o­log, Bir­t­he Nør­gaard, Vi­vi Kja­er­holm, Marianne Ber­tel­sen, Lars Sand­berg, Flem­m­ing Frand­sen, Mads S.S. Jo­nas­son, Han Shand­ler, An­ne Bri­er Mai, Miss Ele­ne Hus­snob, Bir­git Flem­m­ing Lar­sen, Sonj Hult, Sø­ren Kors­høj Laur­sen, Ben­ny S. We­lin­der og Hvas­se Ger­tr­ud, Ma­ta­dor. Thors ana­gram be­ån­der hing­s­ten Dan­ny! For­fat­ter og ti­tel? »En dag, sand­syn­lig­vis ef­ter det an­det bom­be­an­greb på by­en, var kro­en i Lin­zer­gas­se hvor da­men fra Hannover hav­de un­der­vist mig, ble­vet til en ru­in­hob, jeg hav­de in­gen anel­se om den fuld­sta­en­di­ge øde­la­eg­gel­se af kro­en og kom som al­tid til ek­stra­ti­mer­ne, plud­se­lig da stod jeg for­an ru­in­ho­ben, var der en jeg ik­ke kend­te, men som åben­bart kend­te mig, der sag­de til mig at al­le kro­ens be­bo­e­re lå un­der ru­in­ho­ben, og­så min en­gels­kla­e­re­rin­de.«

Svar sen­des til ana­gram@we­e­ken­da­vi­sen.dk se­ne­st tirs­dag. Se løs­nin­gen na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.