Vol­den mod ku­ku­ret

Weekendavisen - - Bøger - Af MOR­TEN WILHELM SCHOLZ

Kom­men­tar. Kul­tu­relt har Do­nald Trump pla­ce­ret USA i et va­de­sted. Den ene vej fø­rer til iner­ti, den an­den vej pe­ger mod en ny gul­dal­der.

USA er ver­dens stør­ste øko­no­mi. USA rå­der over ver­dens stør­ste mi­li­ta­er. Og USA er de fa­cto ver­dens ene­ste su­per­magt. Men USAs rol­le som le­a­der of the pa­ck er ik­ke la­en­ge­re en selv­føl­ge. Rusland pu­ster sig op, BRIC-lan­de­ne na­er­mer sig an­ført af en fremad­stormen­de ki­ne­sisk mid­delklas­se. Og­så in­ter­nt knir­ker det i den ame­ri­kan­ske drøm. Nye tal si­ger, at de tre ri­ge­ste per­so­ner i USA ejer det sam­me som den fat­tig­ste halv­del af be­folk­nin­gen – pen­ge av­ler pen­ge, og har du in­gen, har du al­le­re­de tabt; me­ri­to­kra­ti­et har spil­let fal­lit. Den­ne mag­tes­løs­hed – og util­freds­he­den med et selv­godt establis­h­ment i Was­hin­g­ton – spil­le­de for et år si­den pra­esi­dent­po­sten i ha­en­der­ne på byg­ge­ma­ta­doren og re­a­li­ty-stjer­nen Do­nald Trump. Han har i sit før­ste år på po­sten som ver­dens ma­eg­tig­ste men­ne­ske op­ført sig nøj­ag­tigt så van­vit­tigt, barn­ligt og skru­pel­løst, som man kun­ne for­ven­te. Ik­ke nok med, at ver­dens­fre­den med ét igen fo­re­kom­mer usik­ker. Og­så he­le pro­blem­stil­lin­gen om et sy­stem, der til­skyn­der til uen­de­lig va­ekst for va­ek­stens egen skyld in­den for ram­mer­ne af en en­de­lig og ul­ti­ma­tivt ud­pint pla­net, er ble­vet godt og grun­digt par­ke­ret. Og så er der al­le de åben­ly­se løg­ne, grab them by the pus­sy-skan­da­len og hi­sto­ri­er­ne om, at han får ser­ve­ret stør­re po­r­tio­ner end al­le an­dre, når han in­vi­te­rer på ga­este­bud i Det Hvi­de Hus. Sam­men med det po­li­ti­ske van­vid har en an­den mi­stan­ke sne­get sig ind: mi­stan­ken om, at USA med Trump ved ro­ret helt skul­le mi­ste sin til­tra­ek­nings­kraft, sin magi, sin for­tryl­lel­se, sin kul­tu­rel­le fø­rer­trø­je, den glo­ba­le fa­sci­na­tion af al­le de blø­de va­er­di­er, der umid­del­bart ik­ke har no­get med pen­ge el­ler po­li­tisk magt at gø­re, men som na­tur­lig­vis er for­bun­det. USAs fa­sci­na­tions­kraft ma­les frem i en pas­sa­ge i Jen­ni­fer Egans nye, glim­ren­de ro­man, Man­hat­tan Beach, der fo­re­går hjem­me i Brook­lyn un­der An­den Ver­denskrig: »Vi vil gå sej­r­rigt og uskad­te ud af kri­gen, og bli­ve bank­folk for he­le ver­den. Vi kom­mer til at eks­por­te­re vo­res drøm­me, vo­res sprog, vo­res kul­tur, vo­res le­ve­vis. Og det bli­ver ui­mod­ståe­ligt.« Hvem har brug for at le­ge ko­loni­magt, når man kun­ne få he­le ver­den til at syn­ge kor på »The Star-Spang­led Ban­ner«? Og ui­mod­ståe­ligt har det va­e­ret. Helt der­ud, hvor en­dog selv­kri­tik­ken har va­e­ret magisk. Sa­et ba­re Bob Dylan, Bru­ce Springs­te­en el­ler Fat­her Jo­hn Misty på an­la­eg­get og lad dig for­fø­re af hi­sto­ri­er­ne, der skil­drer af­stan­den mel­lem den ame­ri­kan­ske drøm og den ame­ri­kan­ske vir­ke­lig­hed. Men den dag i novem­ber sid­ste år føl­tes det, som om Trump sat­te en stop­per for den­ne drøm­me­n­es eks­port. At USA som ved et tryl­leslag mi­ste­de sin my­ti­ske til­tra­ek­nings­kraft og ab­di­ce­re­de fra kul­tu­rens tro­ne. Per­son­ligt af­ly­ste min fa­mi­lie og jeg en rej­se til Los An­ge­les hen over nytår med to da­ges var­sel – af al­le mu­li­ge grun­de, men og­så for­di vi ba­re ik­ke føl­te os dra­get. Gen­nem det me­ste af mit liv har USA haft en mag­ne­tisk til­tra­ek­nings­kraft på mig; som Jen­ni­fer Egan skri­ver, var ide­en om USA gan­ske en­kelt ui­mod­ståe­lig. Men Trump af­mag­ne­ti­se­re­de ide­en og kort­slut­te­de drøm­men. Kun er jeg ik­ke så skråsik­ker i min egen af­mysti­fi­ce­ring af USA la­en­ge­re. Må­ske ud­gør Trump ik­ke un­der­gan­gen, men en vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning. Der er uen­de­ligt godt stof i Trump. Det er ok­tan 95 li­ge ned i det kul­tu­rel­le mo­tor­rum. Se ba­re på den kri­ti­ske jour­na­li­stik, der na­er­mest er ble­vet gen­født med Trump. Det er det be­røm­te ku­kurs-ar­gu­ment fra Den tred­je mand ge­nind­spil­let til en ny ver­den­sor­den. Ar­gu­men­tet frem­fø­res i fil­men af Or­son Wel­les i rol­len som Har­ry Li­me og ly­der, at Mi­chelan­ge­lo, Leo­nar­do da Vin­ci og he­le Re­na­es­san­cen vok­se­de ud af en sa­er­ligt vol­de­lig pe­ri­o­de i Ita­li­ens hi­sto­rie, mens 500 års bro­der­ka­er­lig­hed, de­mo­kra­ti og fred i Schweiz ik­ke har skabt an­det end ku­ku­ret. Oba­ma var Schweiz. Trump er Bor­gi­a­fa­mi­li­en. Kunst­ne­risk be­fin­der USA sig sta­dig­va­ek i den kre­a­ti­ve ka­rens­pe­ri­o­de, som al­tid ind­tra­e­der i kølvan­det på om­kal­fa­tren­de be­gi­ven­he­der. Vi står midt i the cross ro­ads. Den ene vej fø­rer li­ge lukt mod af­grun­den for det ame­ri­kan­ske kul­tur­liv og det kul­tu­rel­le ver­dens­her­re­døm­me. Den an­den vej pe­ger mod en ny gul­dal­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.