Kød­spi­ser.

Weekendavisen - - Ideer -

Trods mas­siv kød­di­a­et er lø­vens hjer­ne min­dre end re­tri­e­ve­rens.

Er hunde klo­ge­re end kat­te, el­ler er det om­vendt? Ny forsk­ning pe­ger i hund­e­nes ret­ning. I et nyt stu­die har en in­ter­na­tio­nal grup­pe af hjer­ne­for­ske­re med Suza­na Hercu­la­no-Houzel fra det ame­ri­kan­ske Van­der­bilt Uni­ver­si­ty i spid­sen talt neu­ro­ner­ne i hjer­ne­bar­ken hos ot­te ar­ter af kø­da­e­de­re: frit­ter, des­mer­dyr, va­skeb­jør­ne, kat­te, hunde, hy­a­e­ner, lø­ver og brun­b­jør­ne. Op­ta­el­lin­gen af­slø­rer blandt an­det, at hunde er ud­sty­ret med over dob­belt så man­ge neu­ro­ner som kat­te: 530 mil­li­o­ner mod 250 mil­li­o­ner. An­tal­let af neu­ro­ner fun­ge­rer som en in­di­ka­tor for in­tel­li­gens og spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for hjer­nens funk­tio­na­li­tet – men­ne­ske­hjer­nen rum­mer godt 16 mil­li­ar­der neu­ro­ner. Sam­men med de så­kald­te gli­a­cel­ler ken­des neu­ro­ner­ne og­så un­der po­pu­la­er­be­teg­nel­sen hjer­ne­cel­ler. Hunde og kat­te var imid­ler­tid ik­ke for­sker­nes ene­ste fo­kus. Med un­der­sø­gel­sen øn­ske­de grup­pen at te­ste en ud­bredt evo­lu­tions­bi­o­lo­gisk te­se, der an­fø­rer, at kø­da­e­de­re er klo­ge­re end plan­tea­e­de­re. Iføl­ge hy­po­te­sen kra­e­ver det stør­re kog­ni­tiv for­må­en at ja­ge byt­te­dyr end at gum­le plan­ter, hvor­for kø­da­e­de­re na­tur­ligt har fle­re små grå end plan­tea­e­de­re. Så­dan ha­en­ger det imid­ler­tid ik­ke sam­men. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at små og mel­lem­sto­re kø­da­e­de­re har om­trent li­ge så man­ge neu­ro­ner som de­res plan­tea­e­den­de byt­te­dyr, mens de sto­re kø­da­e­de­re har over­ra­sken­de få neu­ro­ner re­la­tivt til stør­rel­sen på de­res hjer­ner. En gol­den re­tri­e­ver har så­le­des fle­re neu­ro­ner end en lø­ve, selv om lø­vens hjer­ne er tre gan­ge så stor, mens brun­b­jør­nen blot har li­ge så man­ge neu­ro­ner som en kat på trods af en ti gan­ge stør­re hjer­ne.

Fron­ti­ers in Neu­ro­a­na­to­my, 1. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.