Lø­ver på lur

Afri­ka. Det går hver­ken dra­ma­tisk frem el­ler til­ba­ge for kon­ti­nen­tet, selv­om det of­te frem­står så­dan. De afri­kan­ske lan­de er på vej i vidt for­skel­li­ge ret­nin­ger. To loven­de ve­je frem er ud­vin­ding af na­turre­s­sour­cer og pro­duk­tion af tøj og blom­ster.

Weekendavisen - - Ideer - Af AN­NE JEN­SEN SAND

Vi kan ik­ke ta­le om én afri­kansk øko­no­mi. Det vir­ker åben­lyst, men al­li­ge­vel la­e­ser man med mel­lem­rum om et sam­let kon­ti­nent i frem- el­ler til­ba­ge­gang: »The Hope­less Con­ti­nent« blev det kaldt i år 2000 af The Eco­no­mist. »Afri­ca Ri­sing« blev det døbt i mid­ten af 00er­ne, og nu ta­ler vi igen om et »Afri­ca Fal­ling« og mør­ke sky­er, der ha­en­ger over kon­ti­nen­tet. »Det vir­ker, som om det kun kan gå godt el­ler dår­ligt. At der ik­ke fin­des en til­stand mel­lem afri­ka­op­ti­mis­me og -pes­si­mis­me,« si­ger Lindsay Whit­fi­eld, lek­tor ved og le­der af Cen­ter of Afri­can Eco­no­mies på Roskil­de Uni­ver­si­tet, der åb­ne­de i marts. »Hi­sto­ri­en om et ’Afri­ca Ri­sing’ ba­se­re­de sig på en ge­nem­snit­lig BNP-va­ekst for lan­de­ne syd for Sa­ha­ra på 5,6 pro­cent mel­lem 2002 og 2008, der gjor­de det til den hur­tigst vok­sen­de re­gion den­gang. Men va­ek­sten gik i stå fra 2014, sa­er­ligt for­di Ki­nas gjor­de det sam­me. To år se­ne­re var den så lav, som den ik­ke hav­de va­e­ret i to år­ti­er. Det sat­te en stop­per for ide­en om Afri­ka som ’the ne­xt big thing’,« si­ger hun. Va­ek­sten og de lan­de, der blev ud­råbt til lø­veø­ko­no­mi­er den­gang, var dre­vet af ny­op­da­ge­de na­turre­s­sour­cer og sti­gen­de pri­ser på det glo­ba­le mar­ked. Isa­er på grund af Ki­nas mas­si­ve in­du­stri­a­li­se­ring og be­hov for olie, mi­ne­ra­ler og me­tal­ler. Som re­sten af ver­den tog det afri­kan­ske kon­ti­nent og­så et fi­nan­si­elt dyk un­der fi­nanskri­sen, og nu er det øko­no­mi­ske land­skab om end mere bro­get end før. Nog­le lan­de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, mens an­dre går i den for­ker­te. De sti­gen­de løn­nin­ger i Asi­en kan gi­ve kon­ti­nen­tet en uven­tet chan­ce for at over­ta­ge de­le af ek­sem­pel­vis ver­dens tekstil- og tøjpro­duk­tion. De se­ne­ste års sto­re in­ve­ste­rin­ger fra ud­lan­det i blandt an­det na­turre­s­sour­ce­ud­vin­ding kan va­e­re vej­en frem for an­dre lan­de. Men po­li­tisk uro og skrø­be­li­ge sta­ter kan få en po­si­tiv ud­vik­ling til at ven­de på et split­se­kund, si­ger Whit­fi­eld. Der­for er Afri­kas frem­tid så sva­er at spå om.

DER er brug for en plu­ra­li­stisk til­gang til forsk­ning i de afri­kan­ske lan­des øko­no­mi iføl­ge Whit­fi­eld. På Cen­ter of Afri­can Eco­no­mies ar­bej­der de ud fra, hvad de selv kal­der en he­te­ro­doks øko­no­misk for­stå­el­se: De ind­dra­ger for­skel­li­ge øko­no­mi­ske sko­ler som ud­gangs­punkt for de­res ar­bej­de. Det ad­skil­ler dem fra den neoklas­si­ske og mere or­to­dok­se til­gang, der pra­e­ger re­sten af afri­ka­forsk­nin­gen i Dan­mark, si­ger hun.

De ar­bej­der mul­ti­di­sci­pli­na­ert og ind­dra­ger øko­no­mi­ske, an­tro­po­lo­gi­ske, po­li­to­lo­gi­ske og so­cio­lo­gi­ske red­ska­ber for at få facet­te­re­de øko­no­mi­ske ana­ly­ser. For ek­sem­pel har Whit­fi­eld i sit pro­jekt be­va­e­get sig in­den for so­cio­lo­gi­en og in­ter­viewet fa­brik­se­je­re og me­d­ar­bej­de­re for at kun­ne sva­re på, hvor­dan det en­kel­te fir­ma er kom­met ind på den in­ter­na­tio­na­le eks­porta­re­na. Et spørgs­mål, der ik­ke ude­luk­ken­de vil­le kun­ne be­sva­res med spør­ge­ske­ma­er og tal. For­sker­nes eg­ne ind­sam­lin­ger af da­ta lå­ner fra an­tro­po­lo­gi­ens ver­den. For afri­kan­ske da­ta er of­te en­ten dår­li­ge, mang­len­de el­ler i an­dre til­fa­el­de ma­ni­p­u­le­re­de, og for­sker­ne må der­for of­te bru­ge må­neds­vis på at få de­res eg­ne. Bru­ger man de of­fi­ci­el­le sta­ti­stik­ker, kan de va­e­re fu­sket med af po­li­ti­ske år­sa­ger, for ek­sem­pel af po­li­ti­ske le­de­re for at mø­de be­stem­te øko­no­mi­ske mål, der gi­ver dem mu­lig­hed for at op­ta­ge lån af blandt an­det Ver­dens­ban­ken. I Etio­pi­en har re­ge­rin­gen va­e­ret an­kla­get for at py­n­te på de øko­no­mi­ske tal for at be­va­re sin po­li­ti­ske le­gi­ti­mi­tet. Det sam­me forta­el­ler Stig Jen­sen, lek­tor ved Cen­tre of Afri­can Stu­di­es ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. »Of­te ek­si­ste­rer da­ta­e­ne ik­ke el­ler kun frag­men­ta­risk, hvil­ket har som kon­se­kvens, at for­ske­re og øko­no­mer ana­ly­se­rer på tal, der er en­ten far­ve­de el­ler usik­re. Der­for ser vi in­di­mel­lem helt for­fej­l­e­de ana­ly­ser af afri­kansk øko­no­mi.« Han gla­e­der sig over, at der nu fin­des to cen­tre for afri­ka­forsk­ning i Dan­mark. Der er be­hov for me­get mere forsk­ning i fel­tet her­hjem­me, si­ger han. Dan­ske for­ske­re har va­e­ret sta­er­ke i bi­stands­forsk­ning, men når det ga­el­der an­dre aspek­ter af de afri­kan­ske lan­des øko­no­mi­ske ud­vik­ling, er det spar­somt, selv­om det og­så er en for­ud­sa­et­ning for at ud­nyt­te lan­de­nes po­ten­ti­a­ler. Der sid­der for­ske­re spredt rundt på in­sti­tut­ter­ne, men nu er der to cen­tre og for­hå­bent­lig snart mere sam­ar­bej­de på tva­ers. »Det bli­ver in­ter­es­sant at se, hvor­dan det nye cen­ter vil ar­bej­de med Afri­kas øko­no­mi ud fra fle­re øko­no­mi­ske sko­ler og aka­de­mi­ske di­sci­pli­ner. Of­te har den øko­no­mi­ske forsk­ning haft en ret be­gra­en­set til­gang, hvor ’alt an­det er li­ge’. Men alt an­det er al­drig li­ge. Om øko­no­mer så har ar­bej­det ud fra en neoklas­sisk, ne­oli­be­ral el­ler marxi­stisk for­stå­el­se, har en del haft skyklap­per på, ek­sem­pel­vis i for­hold til hvor ta­et sam­men­bund­ne den øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske eli­te er i et afri­kansk land,« si­ger han. »Det er en god idé at have et bre­de­re ud­gangs­punkt. Men man skal og­så va­e­re op­ma­er­k­som på, at der i et valg af en be­stemt sko­le of­te lig­ger en ide­o­lo­gi bag, der gør, at man kan bru­ge en be­stemt til­gang til at kon­klu­de­re be­stem­te ting. Så ide­o­lo­gi­en skal af­kob­les, og det skal ude­luk­ken­de va­e­re da­ta­e­ne, der ta­ler.«

DE afri­kan­ske lan­de kan iføl­ge Lindsay Whit­fi­eld de­les op i tre ka­te­go­ri­er: Lan­de, som ba­se­rer de­res øko­no­mi på pro­duk­tion af eks­portva­rer og agro­in­du­stri som Se­ne­gal, El­fen­ben­sky­sten og Rwan­da. Lan­de, der er af­ha­en­gi­ge af na­turre­s­sour­cer som Ango­la, Zam­bia og Ni­ge­ria. Og en­de­lig lan­de, der

»I Asi­en sti­ger løn­nin­ger­ne, og ek­sem­pel­vis Ki­na ret­ter sig mere og mere mod de­res eg­ne mar­ke­der. Så må vi se, hvil­ke afri­kan­ske lan­de der for­mår at ud­nyt­te det vin­due.«

er i kon­flikt og øko­no­misk stil­stand som Burun­di, Den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo og Zim­bab­we. I sit nu­va­e­ren­de forsk­nings­pro­jekt AFRICAP un­der­sø­ger hun Ke­ny­as og Etio­pi­ens blom­ste­rin­du­stri og Ma­da­ga­skars og Etio­pi­ens tøjin­du­stri, der kan gi­ve lan­de­ne et va­e­sent­ligt øko­no­misk skub fremad. In­du­stri­er, der sam­ti­dig er min­dre sår­ba­re over for sving­nin­ger i glo­ba­le mar­kedspri­ser sam­men­lig­net med ek­sem­pel­vis olie- og ga­spro­duk­tion. Det er det en­kel­te lands hi­sto­rie, magt­for­de­ling og en­ten til­ste­de­va­e­rel­se el­ler man­gel på en lang­sig­tet in­du­stripo­li­tik, der af­gør dets øko­no­mi­ske frem­tid, si­ger hun. En sol­strå­le­hi­sto­rie er Etio­pi­en. Et land­brug­s­land, der har va­e­ret et af de fat­tig­ste i ver­den me­get la­en­ge, og hvor den po­li­ti­ske usta­bi­li­tet sta­dig ul­mer. Ud over at sat­se på ud­vin­ding af na­turre­s­sour­cer, har den po­li­ti­ske eli­te haft stort fo­kus på be­kla­ed­nings­bran­chen og har for­mu­le­ret en klar og ef­fek­tiv in­du­stripo­li­tik, si­ger Whit­fi­eld. Sid­ste år modt­og de om­kring 20 mil­li­ar­der kro­ner i di­rek­te in­ve­ste­rin­ger fra ud­lan­det, hvil­ket var en for­dob­ling fra 2015. Sam­ti­dig har de for­del­ag­ti­ge han­del­s­af­ta­ler med blandt an­det EU og USA og har byg­get in­du­stri­el­le par­ker som lok­kemad til uden­land­ske in­ve­sto­rer. De mil­jø­ven­li­ge par­ker re­du­ce­rer op­start­s­ud­gif­ter­ne for fir­ma­er, der va­el­ger at flyt­te pro­duk­tion til lan­det, og blandt an­det H&M og PVH, der ejer Cal­vin Kle­in og Tom­my Hil­fi­ger, har be­nyt­tet sig af til­bud­det. »Etio­pi­en bli­ver det na­e­ste sto­re tekstil­cen­trum, og der kom­mer til at stå Ma­de in Et­hio­pia i nak­ken på me­get af vo­res tøj. An­dre lan­de kan la­e­re af de­res stra­te­gi, men der fin­des ik­ke én øko­no­misk mo­del, som kan skub­be Afri­ka fremad. Det po­li­ti­ske kli­ma er vidt for­skel­ligt fra land til land, og den glo­ba­le øko­no­mi aen­drer sig kon­stant in­den for for­skel­li­ge sek­to­rer. Hvis ud­vik­ling var nemt, vil­le vi jo ik­ke have så man­ge ud­vik­ling­s­lan­de.« Lan­de som Ke­nya, Ma­da­ga­skar og Etio­pi­en er på vej ind på det glo­ba­le eks­port­mar­ked. I dag står Ke­nya for 8,4 pro­cent af ver­dens eks­port af af­skår­ne blom­ster og er den stør­ste le­ve­ran­dør af af­skår­ne ro­ser til EU. Der er om­kring 66 tekstil- og tøj­fir­ma­er i Ma­da­ga­skar, hvoraf cir­ka halv­de­len er etab­le­ret med uden­land­ske in­ve­ste­rin­ger. Men skal lan­de som Etio­pi­en og Ma­da­ga­skar få en sik­ker fod in­den for be­kla­ed­nings­in­du­stri­en, har de et vin­due på om­kring ti år til at få op­byg­get sek­to­ren, si­ger hun. »I Asi­en sti­ger løn­nin­ger­ne, og ek­sem­pel­vis Ki­na ret­ter sig mere og mere mod de­res eg­ne mar­ke­der. Så må vi se, hvil­ke afri­kan­ske lan­de der for­mår at ud­nyt­te det vin­due.«

EN an­den far­bar va­ekst­stra­te­gi er ud­vin­din­gen af na­turre­s­sour­cer. De se­ne­ste par år har uden­land­ske in­ve­sto­rer pum­pet pen­ge ind i kon­ti­nen­tet. Det ud­vik­ler lan­de­nes na­turre­s­sour­ce­in­du­stri­er, men sik­rer og­så uden­land­ske fir­ma­er lu­kra­tiv ad­gang til olie, gas, kul, jern, uran, di­a­man­ter. Ek­sem­pel­vis i det nord­li­ge Mozam­bique, hvor fir­ma­er in­ve­ste­rer op mod 190 mil­li­ar­der kro­ner i et enormt fly­den­de ga­san­la­eg, der skal op at kø­re in­den for de kom­men­de år, si­ger Lars Buur, for­sker ved Cen­ter of Afri­can Eco­no­mies på Roskil­de Uni­ver­si­tet. I de ko­lo­ni­a­le ti­der var der i man­ge lan­de en stor ud­vin­ding af na­turre­s­sour­cer, og un­der uaf­ha­en­gig­heds­bøl­gen fra 1960er­ne og frem sås end­nu en opblom­string. Det sam­me ske­te un­der li­be­ra­li­se­rin­gen af man­ge afri­kan­ske­je­de fir­ma­er op gen­nem 1980er­ne, og i star­ten af 2000 vok­se­de in­ve­ste­rin­ger­ne i ud­vin­ding af sa­er­ligt gas, olie, kul og sja­eld­ne jord­ar­ter. Lars Buur be­ska­ef­ti­ger sig i sit forsk­nings­pro­jekt HIERARCHIES med storska­lain­ve­ste­rin­ger i na­turre­s­sour­cer i lan­de­ne syd for Sa­ha­ra. In­ve­ste­rin­ger, der desva­er­re of­te fø­rer til kon­flikt og vold. Som i Congo, Ma­li el­ler Mozam­bique, der mel­lem 2013 og tre år frem var i en så­kaldt lavin­ten­si­tets­bor­ger­krig, som blandt an­det ud­sprang af for­vent­nin­ger­ne og ad­gan­gen til na­turre­s­sour­cer. El­ler bal­la­den i Tan­za­nia om ad­gan­gen til gas­fo­re­kom­ster ud for dens au­to­no­me del Zan­zi­bar. »Det sker og­så tit, at den po­li­ti­ske eli­te, lang tid før in­ve­ste­rin­ger­ne kom­mer ind, har brugt el­ler er be­gyndt at bru­ge pen­ge­ne. I Mozam­bique tog den tid­li­ge­re pra­esi­dent lån på op til 14 mil­li­ar­der kro­ner til tre stats­fir­ma­er, som skul­le be­ta­les til­ba­ge, når først gas­sen be­gynd­te at fly­de. Nog­le af pen­ge­ne gik til ind­køb af mi­li­ta­ert isen­kram, men en stor del af dem for­svandt, Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond stop­pe­de for lån, do­no­rer for fi­nan­si­el ud­vik­lings­hja­elp, hvil­ket send­te lan­det i en dyb ga­eldskri­se,« si­ger Lars Buur. Når ud­lan­det in­ve­ste­rer i op­byg­nin­gen af ek­sem­pel­vis kul-, olie- og ga­san­la­eg i Afri­ka, kan det gå fle­re ve­je, si­ger han. Går det godt, en­der in­ve­ste­rin­gen i de rig­ti­ge lom­mer, ind­ta­eg­ter­ne be­skat­tes, lan­dets in­fra­struk­tur ud­vik­les, og der ska­bes lo­ka­le job i byg­ge­fa­sen. Mod­sat kan eks­pro­p­ri­e­rin­gen af jord til et nyt an­la­eg opild­ne til vre­de blandt dem, der skal flyt­tes. I Ni­ge­ria end­te det na­er­mest i gu­e­ril­la­krig, og an­dre ste­der med af­spor­ing af to­ge og pro­te­ster, for­di den for­flyt­te­de lo­kal­be­folk­ning ik­ke fik en or­dent­lig kom­pen­sa­tion og ny bo­lig. Det er hel­ler ik­ke al­tid, at de lo­ka­le en­der med at ar­bej­de på de nye an­la­eg. I man­ge lan­de er der man­gel på ud­dan­net ar­bejds­kraft så­som in­ge­ni­ø­rer. Det er des­u­den be­gra­en­set, hvor man­ge ar­bej­de­re der er brug for i pro­duk­tio­nen, som i høj grad sty­res af ma­ski­ner og com­pu­te­re. »In­ve­ste­rin­gen i og ud­vik­lin­gen af afri­kan­ske lan­des na­turre­s­sour­ce­in­du­stri kan få enorm be­tyd­ning for de­res øko­no­mi­ske frem­tid. Isa­er hvis de uden­land­ske fir­ma­er be­nyt­ter sig af lo­ka­le ser­vi­ces og ar­bej­de­re, og lan­dets po­li­ti­ske le­de­re sør­ger for, at res­sour­cer­ne ik­ke kun ry­ger ud og sa­el­ges på ver­dens­mar­ke­det, men bli­ver brugt in­ter­nt i lan­det til at etab­le­re nye in­du­stri­er,« si­ger han. »Men når le­der­ne kom­mer ta­et­te­re og ta­et­te­re på et valg, er det nem­me­re for dem, som det ske­te i Mozam­bique, at op­ta­ge lån i den frem­ti­di­ge ind­tje­ning. De ta­en­ker kort­sig­tet og bru­ger i ste­det pen­ge­ne på at ska­be sig po­pu­la­ri­tet i be­folk­nin­gen.« Et land, der på man­ge må­der er lyk­ke­des med at ud­vin­de na­turre­s­sour­cer, er Botswa­na, si­ger han. Ved hja­elp af en lang­sig­tet in­du­stripo­li­tik har den po­li­ti­ske eli­te få­et sto­re di­a­mant­fir­ma­er til at la­eg­ge mere og mere af de­res fora­ed­lings­in­du­stri i lan­det. Men det sa­er­li­ge ved Botswa­na er og­så, at be­folk­nin­gen er re­la­tivt lil­le, og lan­det har mas­ser af res­sour­cer. Det gør det nem­me­re at hol­de sam­men på det he­le. Det er ik­ke bil­li­ge løn­nin­ger i re­sten af ver­den el­ler usta­bi­le glo­ba­le mar­kedspri­ser, der er den stør­ste hin­dring for en frugt­bar ud­vin­ding af na­turre­s­sour­cer i Afri­ka, si­ger Lars Buur. Når først in­ve­ste­rin­ger­ne er der, og fa­brik­ker­ne er etab­le­ret, kan en en­kelt af­spor­ing af et trans­port­tog, af­bra­en­ding af da­ek på jer­n­ba­nespo­ret el­ler øde­lag­te gas­rør, be­ty­de tab­te ind­tje­nin­ger på ad­skil­li­ge mil­li­o­ner dol­lars dag­ligt. Der­for bli­ver Afri­ka al­drig det nye Asi­en. »Vej­en til­ba­ge til kon­flikt og vold kan va­e­re så ut­ro­lig kort, så øko­no­misk ud­vik­ling er vir­ke­lig sår­bar i en afri­kansk kon­tekst. Et re­la­tivt sta­bilt de­mo­kra­ti kan plud­se­lig bry­de sam­men, når de for­ven­te­de res­sour­cer ik­ke er der, el­ler le­der­ne ik­ke kan ho­no­re­re de for­vent­nin­ger, som be­folk­nin­gen har,« si­ger han. »Men der er sket rig­tig, rig­tig me­get på na­turre­s­sour­ce­fron­ten de sid­ste ti år, selv­om ud­vik­lin­gen er gå­et i vidt for­skel­lig ret­ning fra land til land. Der er kom­met langt fle­re in­ve­ste­rin­ger fra ud­lan­det, og der er ka­em­pe­sto­re byg­ge­pro­jek­ter i gang. Po­ten­ti­a­let er der utvivl­s­omt,« si­ger Lars Buur.

Højt­la­es­ning Hvis De er abon­nent, kan De hø­re An­ne Jen­sen Sand la­e­se sin ar­ti­kel på Ly­da­vi­sen.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.