Regn­vej­ret nulstil­ler

Weekendavisen - - Ideer -

FALSIFICERET

Det er ik­ke al­le vold­som­me vej­rskift, be­for­dret af kli­ma­for­an­drin­ger, der gi­ver an­led­ning til be­kym­ring blandt mil­jø­for­ske­re. I San Fran­ci­sco-bug­ten har ma­rin­bi­o­lo­ger fra Smit­h­so­ni­an En­viron­men­tal Re­search Cen­ter nu vendt sig 180 gra­der rundt og ser de vold­som­me vej­rskift – med fle­re års tør­ke af­brudt af en me­get våd vin­ter – som en klar for­del. Ik­ke mindst for de ar­ter, som la­en­ge har holdt na­tur­ligt til i bug­ten. In­va­si­ve ar­ter – ek­sem­pel­vis sa­ek­dy­ret Cio­na ro­bus­ta, som kom­mer fra Asi­en og har in­va­de­ret bug­ten og ha­ef­tet sig på fi­ske­far­tø­jer og i de­res garn – tri­ves bed­re end de na­tur­ligt fo­re­kom­men­de ar­ter, når der er tør­ke­pe­ri­o­der. Og dem har der som be­kendt va­e­ret en del af på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst de se­ne­re år. Det be­ty­der, at de tru­er med at skub­be øko­sy­ste­met ud af ba­lan­ce og helt fortra­en­ge de ar­ter, som var der i for­vej­en. Men – så kom­mer en pja­sk­våd vin­ter som ek­sem­pel­vis i 2006 og i 2011 og aen­drer he­le bil­le­det. For de sto­re ma­eng­der regn­vand, som faldt dis­se vin­tre, aen­dre­de salt­ba­lan­cen i San Fran­ci­sco-bug­ten – til for­del for de ar­ter, som be­bo­e­de den i for­vej­en, mens de in­va­si­ve pres­ses af det la­ve sal­tind­hold. Ma­rin­bi­o­lo­ger­ne har na­er­stu­de­ret for­hol­de­ne i en pe­ri­o­de på 13 år, og de­res le­der, An­drew Chang, ser de ek­stremt regn­vå­de vin­tre som et win­dow of op­portu­ni­ty, for­di de med ja­ev­ne mel­lem­rum kom­mer skyl­len­de ind over bug­ten og nulstil­ler øko­sy­ste­met. Så­dan kan man og­så be­trag­te regn­vejr. ei­by

Smit­h­so­ni­an, 7. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.