Slø­ve re­kor­der

Weekendavisen - - Ideer -

De­bat­ten bøl­ger frem og til­ba­ge om, hvor­vidt vi men­ne­sker bli­ver hø­je­re, ae­l­dre, hur­ti­ge­re og sta­er­ke­re. El­ler om vi er ved at nå en øv­re bi­o­lo­gisk gra­en­se for vo­res for­må­en. I We­e­ken­da­vi­sen den 24. novem­ber be­skrev vi den­ne fløj­krig in­den for al­drings­forsk­nin­gen. En in­ter­di­sci­pli­na­er grup­pe af fran­ske for­ske­re har sam­let vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler fra de se­ne­ste 120 år, og ana­ly­sen af dem vi­ser, at vi i frem­ti­den kom­mer til at kig­ge langt ef­ter sport­s­re­kor­der. De el­lers kon­stan­te fy­si­ske for­bed­rin­ger af Ho­mo sa­pi­ens er ved at nå et pla­teau. Over­sigts­stu­di­et pe­ger på, at fle­re og fle­re vil nå men­ne­skets mak­si­ma­le fy­si­ske gra­en­ser, og hver­ken me­di­cin­ske gen­nem­brud, for­bed­ret kost el­ler nye tek­no­lo­gi­er vil kun­ne pres­se krop­pen ud over dem. For­fat­ter­ne pe­ger og­så på, at vo­res selv­for­skyld­te aen­drin­ger af mil­jø­et kan på­vir­ke ud­vik­lin­gen i ne­ga­tiv ret­ning. I nog­le afri­kan­ske lan­de er gen­nem­snits­høj­den for ek­sem­pel gå­et til­ba­ge i lø­bet af det sid­ste år­ti, og den ud­vik­ling skyl­des iføl­ge for­sker­ne, at nog­le lan­de på grund af krig og tør­ke – ud­løst af blandt an­det kli­ma­for­an­drin­ger – ik­ke kan ma­et­te de­res be­folk­nin­ger. Det skal dog si­ges, at for­fat­ter­ne ik­ke selv har kig­get på da­ta, men ude­luk­ken­de sam­men­lig­ner al­le­re­de pu­bli­ce­re­de ar­tik­ler. Stu­di­et er og­så na­er­la­est og kom­men­te­ret af en af de stør­ste for­ta­le­re for en bi­o­lo­gisk gra­en­se, nem­lig pro­fes­sor S. Jay Ols­han­sky, som We­e­ken­da­vi­sen og­så in­ter­viewe­de til den fo­re­gå­en­de ar­ti­kel. gu­ve

Fron­ti­ers in Phy­si­o­lo­gy, 6. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.