Ver­dens un­der­gang -- og ka­pi­ta­lis­mens

Weekendavisen - - Ideer - Af MARKUS BERNSEN

Kli­ma. Hvor­dan blev vo­res sam­fund så af­ha­en­gigt af fos­si­le bra­end­stof­fer? Den sven­ske hu­ma­nøko­log An­dreas Malm stø­der sam­men med højt esti­me­re­de kol­le­ger, når han fast­hol­der, at det ik­ke er os hver isa­er, der er de skyl­di­ge. Til ja­nu­ar er han ak­tu­el med en ny bog.

ALMØ – Vi sa­et­ter beg­ge sor­te CO2-fod­spor he­le vej­en ind på Malmø Cen­tral­sta­tion: Jeg med Øre­sund­sto­get fra Kø­ben­havn, han med bus­sen fra Lunds Uni­ver­si­tet. Mere fint­fø­len­de jour­na­li­ster og for­ske­re hav­de må­ske få­et dår­lig samvit­tig­hed over den slags: Var det nu og­så nød­ven­digt med så stor en ud­led­ning af driv­hus­gas­ser? Kun­ne man have la­vet in­ter­viewet over te­le­fon i ste­det? Skul­le man ba­re have la­det va­e­re? He­le idéen med at mø­de An­dreas Malm er at få un­der­søgt den slags tan­ker. Den 40-åri­ge sven­ske lek­tor i hu­ma­nøko­lo­gi har byg­get sin for­sker­kar­ri­e­re på et til­sy­ne­la­den­de en­kelt spørgs­mål: Hvor­dan blev vi så af­ha­en­gi­ge af fos­si­le bra­end­stof­fer? Hvor­dan kom de til at spil­le så cen­tral en rol­le i øko­no­mi­en, først i de en­kel­te in­du­stri­lan­de, si­den på he­le klo­den? Det op­sigtsva­ek­ken­de svar kom sid­ste år i bo­gen Fos­sil Ca­pi­tal, hvor Malm spo­rer vo­res ak­tu­el­le pro­ble­mer med foru­re­ning og glo­bal op­varm­ning til­ba­ge til nog­le be­stem­te magt­kam­pe i den en­gel­ske bo­mulds­in­du­stri i be­gyn­del­sen af 1800-tal­let. Til ja­nu­ar kom­mer fort­sa­et­tel­sen, The Pro­g­ress of This Storm, der skit­se­rer en an­den ty­pe magt­kamp, der er vig­tig for at for­stå kli­ma­kri­sen i dag, og som ud­spil­ler sig i den aka­de­mi­ske ver­den. Den ven­der vi til­ba­ge til. »Desva­er­re er det en al­min­de­lig mis­for­stå­el­se, at kli­ma­for­an­drin­ger bli­ver skabt af os al­le sam­men gen­nem vo­res dag­li­ge valg og for­brugs­va­ner,« si­ger Malm, da vi har sat os på en lil­le café på sta­tio­nen. Han drik­ker te, har kort­klip­pet rødt hår og fuldska­eg og er af­slap­pet kla­edt i je­ans og sort swe­a­ter. »Man­ge fo­re­stil­ler sig, at øko­no­mi­en er ind­ret­tet på en så­dan må­de, at vi al­le sam­men for­mer den i li­ge høj grad. Men så­dan fun­ge­rer det jo ik­ke. En over­va­el­den­de stor del af CO2­ud­led­nin­gen i vo­res ver­den kom­mer fra in­du­stri­en og er re­sul­ta­tet af nog­le valg, som bli­ver

Mtruf­fet af en me­get lil­le grup­pe men­ne­sker, nem­lig dem, som be­stem­mer, hvad der fo­re­går i stå­lin­du­stri­en, i kulin­du­stri­en og i pro­duk­tio­nen. Al­min­de­li­ge men­ne­sker er ik­ke med til at be­stem­me, hvil­ke ener­gires­sour­cer der bli­ver brugt på fa­brik­ker­ne, og jeg tror, at hvis det vir­ke­lig sank ind, hvil­ke magtstruk­tu­rer der fak­tisk er skyld i kli­ma­for­an­drin­ger­ne, vil­le folk og­så hol­de op med at se pro­ble­met som no­get, de selv var med til at ska­be.« I Fos­sil Ca­pi­tal vi­ser An­dreas Malm, at den øko­no­mi­ske va­ekst i de se­ne­ste knap 200 år har va­e­ret dre­vet frem af bra­en­den­de kul og olie, og at ka­pi­ta­lis­men fra be­gyn­del­sen har va­e­ret langt mere af­ha­en­gig af fos­si­le bra­end­stof­fer, end de fle­ste af os er klar over. Der var et skift, og der­fra hav­de man ik­ke rig­tigt no­get valg, skri­ver han: Vil­le man over­le­ve på det frie mar­ked, var man nødt til at gra­ve no­get op fra un­der­grun­den og sa­et­te ild til det. De ska­eb­nesvan­gre be­gi­ven­he­der fandt sted i om­eg­nen af Man­che­ster i 1840rne, hvor kul er­stat­te­de vand som driv­kraft for de sto­re va­e­ve­ma­ski­ner i bo­mulds­in­du­stri­en. Og iføl­ge Malm ske­te det ik­ke, for­di de kul­drev­ne damp­ma­ski­ner var bil­li­ge­re el­ler mere ef­fek­ti­ve end vand­møl­ler­ne ved flo­der­ne, som hi­sto­ri­ke­re og øko­no­mer før har ha­ev­det. Nej, in­du­stri­en be­gynd­te at bru­ge kul, for­di bra­end­stof­fet gjor­de det mu­ligt at flyt­te fa­brik­ker­ne va­ek fra flo­der­ne og ind til by­en, hvor ar­bejds­kraf­ten var bil­lig og ri­ge­lig. Med den nye ener­gikil­de be­hø­ve­de bo­mulds­ba­ro­ner­ne hel­ler ik­ke la­en­ge­re at sam­ar­bej­de om at byg­ge di­ger og da­em­nin­ger på flo­der­ne, men kun­ne kon­cen­tre­re sig om at byg­ge stør­re ma­ski­ner og ha­el­de mere kul på dem. Et vildt kapløb blev skudt i gang, og den fos­si­le ka­pi­ta­lis­me var født, for­kla­rer Malm:

FO­TO: RUNE FELDT RAS­MUS­SEN/SCAN­PIX

Vi skal hol­de op med at fo­ku­se­re på den en­kel­tes skyld i kli­ma­regn­ska­bet, me­ner An­dreas Malm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.