Hval i pa­nik

Weekendavisen - - Ideer - Af HEN­RIK PRAETORIUS

Fy­si­o­lo­gisk. En una­tur­lig og sund­heds­far­lig flug­tre­ak­tion er må­ske for­kla­rin­gen på mysti­ske døds­fald blandt hva­ler.

io­lo­ger har lagt ma­er­ke til, at dyb­t­dyk­ken­de hva­ler nog­le gan­ge stran­der, når de er ble­vet ud­sat for hø­je ly­de som for ek­sem­pel so­nar fra mi­li­ta­e­re far­tø­jer. Hval­for­ske­ren Mads Pe­ter Hei­de-Jør­gen­sen fra Grøn­lands Na­turin­sti­tut og kol­le­ger har en idé om, hvor­for dy­re­ne om­kom­mer, og har net­op of­fent­lig­gjort et stu­die af skra­em­te nar­hva­lers hjer­teslag i tids­skrif­tet Sci­en­ce, hvor de vi­ser, at to af nar­hva­lens na­tur­li­ge re­ak­tio­ner fal­der sam­men på en uhel­dig må­de, så det bli­ver liv­stru­en­de for dy­ret. En nar­hval dyk­ker dybt i po­lar­nat­ten. Fra ån­de­hul­let i isen og ned til bun­den kan der va­e­re 1800 me­ter. Der­ne­de kan den ja­ge byt­te i man­ge mi­nut­ter, før den igen skal op ef­ter luft. Det kan den gø­re uden pro­ble­mer, for­di den som an­dre dyb­t­dyk­ken­de hva­ler sa­en­ker hjer­te­ryt­men og be­gra­en­ser blod­kredslø­bet til de mest nød­ven­di­ge or­ga­ner un­der dyk­ket.

BDet kal­des dyk­ker­re­spon­sen. Det er en re­fleks, en au­to­ma­tisk re­ak­tion for hva­len. Den skal ik­ke ta­en­ke over det. Det sker helt af sig selv. Nu vi­ser det vi­den­ska­be­li­ge stu­die, at dyk­ker­re­spon­sen ind­går i et uhel­digt sam­spil med en an­den ube­vidst re­ak­tion. Nem­lig når nar­hva­len går i pa­nik af angst over en ukendt fa­re og flyg­ter i et dybt dyk. Bi­o­lo­ger­ne bag stu­di­et sat­te må­le­re på fem nar­hva­ler, de hav­de be­fri­et fra fi­ske­res garn. Hva­ler­ne hav­de en på­fal­den­de lav puls sva­ren­de til de­res dyk­ker­re­spons. Da hva­ler­ne blev slup­pet fri, stak de af med kraf­ti­ge ha­leslag i en serie af lan­ge dyk. Må­lin­ger­ne vi­ste, at hva­ler­ne ik­ke om­stil­le­de de­res hjer­te­ryt­me til flug­tre­ak­tio­nen. Pul­sen for­blev lav som un­der nor­ma­le, ro­li­ge dyk. De skra­em­te dyr re­a­ge­re­de med an­dre ord på en må­de, de ik­ke er fy­si­o­lo­gisk for­be­redt på. De­res hjer­te­ryt­me blev ik­ke sat i vej­ret, når de med al­le kra­ef­ter for­søg­te at unds­lip­pe. HVOR­FOR re­gu­le­rer nar­hva­ler ik­ke hjer­te­ryt­men, når de skal va­ek i pa­nik? Det kan men­ne­sker for ek­sem­pel. Hvis vi kom­mer i fa­re og skal flyg­te, sti­ger vo­res puls, og vi øger vej­rtra­ek­nin­gen. Vo­res krop­pe stil­ler sig om til flugt. Hvor­for gør nar­hva­lens det ik­ke? »Den na­tur­li­ge re­ak­tion på en fa­re for en nar­hval er at fryse – alt­så stiv­ne og la­de sig syn­ke ned i dy­bet. Det har vi set tal­ri­ge gan­ge. For ek­sem­pel når de hø­rer spa­ek­hug­ge­re na­er­me sig,« for­kla­rer Mads Pe­ter Hei­de-Jør­gen­sen. Og det er en ef­fek­tiv tak­tik. Liv­lø­se nar­hva­ler, der syn­ker mod bun­den i det ark­ti­ske oce­ans ba­el­gra­gen­de mør­ke, er grun­digt gemt af vej­en for sult­ne dra­e­b­er­hva­ler. For nar­hva­len er det en re­ak­tion på fa­re, som pas­ser godt til dyk­ker­re­spon­sen. »Hjer­te­ryt­men fal­der til tre-fi­re slag i mi­nut­tet. Mus­k­ler­ne får na­e­sten in­gen ilt. Det sa­et­ter dem i stand til at gem­me sig la­engst mu­ligt i dy­bet, ind­til fa­ren er ov­re,« forta­el­ler Hei­de-Jør­gen­sen. Men må­ske er den­ne pas­si­ve re­ak­tion ik­ke et til­stra­ek­ke­ligt mod­svar på nog­le af de nye urova­ek­ken­de si­tu­a­tio­ner, som nar­hva­ler­ne op­le­ver i vor tid. For ek­sem­pel at va­e­re fil­tret ind i fi­ske­net og bli­ve be­fri­et af ra­ed­selsva­ek­ken­de men­ne­ske­ha­en­der. El­ler at bli­ve be­skudt af ja­e­ge­re. El­ler skra­emt fra vid og sans af ube­stem­me­li­ge hø­je ly­de fra ski­be, mi­li­ta­er so­nar el­ler sei­s­mi­ske un­der­sø­gel­ser af hav­bun­den. Hva­ler er føl­som­me over for ly­de. Her går ha­vets sar­te en­hjør­ning til­sy­ne­la­den­de i pa­nik i ste­det og stik­ker af i fuld ga­l­op, uan­set at hjer­teslag og kredsløb ik­ke føl­ger med. Op­da­gel­sen kan for­kla­re an­dre dyb­t­dyk­ken­de hva­lers mysti­ske døds­fald, me­ner Hei­de-Jør­gen­sen og hans kol­le­ger. Ek­sem­pel­vis na­ebhva­ler, som stran­der ef­ter at va­e­re ud­sat for hø­je ly­de fra mi­li­ta­e­re so­na­rer. Hvis hva­ler­ne hvirv­ler mod bun­den i en pa­nisk kraf­tan­stren­gel­se med en me­get lang­som puls, kan det nemt bli­ve liv­stru­en­de. »Det sva­rer til, at vi an­dre løb en ma­ra­ton uden at sa­et­te pul­sen op. Det kan man ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.