Ud af Afri­ka ÁHUH JDQJH

Weekendavisen - - Ideer -

Den ga­engse »Ud af Afri­ka«te­o­ri, der grund­la­eg­gen­de an­fø­rer, at men­ne­sket ud­vik­le­de sig i Afri­ka og ef­ter­føl­gen­de ud­van­dre­de til Asi­en og Au­stra­li­en i én sam­let bøl­ge for om­kring 60.000 år si­den, er for en­di­men­sio­nel og bør en­de­gyl­digt op­da­te­res. Så­dan ly­der bud­ska­bet fra tre pa­la­eo­an­tro­po­lo­ger, der har gen­nem­gå­et et bredt udsnit af det se­ne­ste tiårs forsk­ning på om­rå­det. Dis­se ny­li­ge op­da­gel­ser vi­ser blandt an­det, at men­ne­sket ved fle­re lej­lig­he­der for­lod det afri­kan­ske kon­ti­nent langt tid­li­ge­re end for 60.000 år si­den og nå­e­de så langt som til ud­kan­ten af Asi­en så­vel som til Oce­a­ni­en. Med gen­nem­gan­gen pe­ger for­sker­ne fra Max Plan­ck­In­sti­tut für Mens­chheit­ge­s­chi­ch­te i Tys­kland og Uni­ver­si­ty of Hawaii i USA kon­kret på en stri­be min­dre ud­van­drin­ger star­ten­de for over 120.000 år si­den ef­ter­fulgt af den kend­te og langt stør­re ud­van­dring for 60.000 år si­den. Pa­la­eo­an­tro­po­lo­ger­nes om­skriv­nings­for­slag byg­ger blandt an­det på fle­re ny­li­ge fund af ho­mo sa­pi­ens-re­ster på tva­ers af det syd­li­ge og cen­tra­le Ki­na – fund, der er mel­lem 70.000 og 120.000 år gam­le. Der­til kom­mer ge­ne­ti­ske un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at det mo­der­ne men­ne­ske hav­de sex med ne­an­der­ta­le­re i Si­bi­ri­en for om­kring 100.000 år si­den – 35.000 år før den sto­re ud­van­dring. Iføl­ge for­sker­ne fra Max Plan­ck-In­sti­tut für Mens­chheit­ge­s­chi­ch­te i Tys­kland og Uni­ver­si­ty of Hawaii i USA tal­te de ind­le­den­de ud­van­drin­ger fra Afri­ka re­la­tivt få per­so­ner, der ik­ke de­sto min­dre sat­te sig små, men ty­de­li­ge ge­ne­ti­ske spor i det mo­der­ne men­ne­ske.

Sci­en­ce, 7. de­cem­ber

TAL­LET X 1000 ÅR HO­MO SA­PI­ENS’ SPREDNING Tid­lig spredning (120-60 tu­sind år) Se­ne­re spredning (60-30 tu­sind år) GENETISK BLAN­DING Blan­ding ne­an­der­tal med h. sa­pi­ens Blan­ding ne­an­der­tal/h. sa­pi­ens med de­nisova­ne­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.