Vi­den­skab og gla­mour

Weekendavisen - - Ideer -

Hvem si­ger, at den vi­den­ska­be­li­ge ver­den er stø­vet og in­dad­vendt? I den­ne uge blev de så­kald­te Bre­ak­t­hrough-pri­ser ud­delt un­der po­mp og pragt i Si­li­con Val­ley, Ca­li­for­ni­en. Va­ert ved pris­ud­de­lin­gen var Hol­lywood-sku­e­spil­le­ren Mor­gan Fre­e­man. Bre­ak­t­hrough-pri­ser­ne er ble­vet ud­delt si­den 2012 og sam­men­lig­nes med fil­min­du­stri­ens Oscar-ud­de­ling. Mens No­bel-pri­ser­ne fort­sat fø­rer pre­sti­ge­kon­kur­ren­cen, er Bre­ak­t­hrough-pri­ser­ne de klart mest va­er­di­ful­de. Med pri­ser­ne, der ud­de­les til bi­o­lo­ger, fy­si­ke­re og ma­te­ma­ti­ke­re, føl­ger så­le­des he­le tre mil­li­o­ner dol­lar. Årets pris­mod­ta­ge­re ta­el­ler blandt an­dre Jo­an­ne Chory, plan­te­bi­o­log og ge­ne­ti­ker ved Salk In­sti­tu­te for Bi­o­lo­gi­cal Sci­en­ces i USA, der fik en af de i alt fem bi­o­lo­gi­pri­ser for sin op­da­gel­se af plan­ters ev­ne til at øge egen va­ekst, når en kon­kur­rent for­sø­ger at til­tu­ske sig ef­ter­trag­tet sol­lys. I fy­sik­ka­te­go­ri­en blev Char­les L. Ben­nett fra Jo­hns Hopkins Uni­ver­si­ty i USA og hans 27 mand sto­re for­sker­hold til­delt pri­sen for de­res bi­drag til kort­la­eg­nin­gen af ef­terg­lø­den fra Big Bang. En­de­lig gik pri­sen i ma­te­ma­tik til Chri­stop­her Ha­con og Ja­mes McKer­nan fra hen­holds­vis Uni­ver­si­ty of Utah og Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, beg­ge i USA, for de­res ind­sats in­den for så­kaldt bira­tio­nel al­ge­bra­isk geo­me­tri. Bre­ak­t­hrough-pri­ser­ne blev grund­lagt af tek­no­lo­gi­en­tre­pre­nø­rer som Fa­ce­books Mark Zuck­er­berg, Goog­les Ser­gey Brin og Si­li­con Val­leyin­ve­sto­ren Yuri Mil­ner. I alt 22 mil­li­o­ner dol­lar og syv Bre­ak­t­hrough-pri­ser blev ud­delt ved ce­re­mo­ni­en i NASA Ames Re­search Cen­ter.

Bre­ak­t­hroug­hprize.org, 3. de­cem­ber The Gu­ar­di­an, 3. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.