Va­ri­a­tio­ner over øl

Weekendavisen - - Ideer - Af AN­DERS LUNDT HANSEN

Ar­ka­eo-bo­ta­nik. Der blev druk­ket øl i Mid­delal­de­ren, rig­tig me­get øl. Nye ana­ly­ser vi­ser, at øl­ty­per­ne var mere va­ri­e­re­de end hidtil an­ta­get.

idtil har man ment, at øl­let tid­ligt i mid­delal­de­ren blev kry­dret med an­dre ur­ter end hum­le, for ek­sem­pel po­r­se, og at man kun­ne stra­ek­ke byg­gen ved at til­sa­et­te hav­re. Om­kring år 1200 aen­dre­de va­ner­ne sig, og man gik over til hum­leøl bryg­get på ren byg, som vi ken­der det i dag. De om­fat­ten­de ud­grav­nin­ger af mid­delal­de­rens Oden­se ryk­ker imid­ler­tid ved den fo­re­stil­ling. En­gang i an­den halv­del af 1300-tal­let, om­kring Mar­gre­te I’s tid, ned­bra­end­te nem­lig et bryg­ger­hus i by­en, og dets re­ster er nu ble­vet af­da­ek­ket af ar­ka­e­o­lo­ger­ne fra Oden­se Bys Mu­se­er. Byg­nin­gens struk­tur vi­ser de for­skel­li­ge fa­ser i bryg­ge­pro­ces­sen: Først fug­te­de man kor­net for at få det til at spi­re, hvad der om­dan­ner kor­nets sti­vel­se til suk­ker. Så stand­se­de man spi­rin­gen ved, at kor­net blev tør­ret, ri­stet til malt og til sidst kva­er­net. Her­ef­ter blev det over­ha­eldt med ko­gen­de vand og til­sat kryd­de­ri­er­ne og til sidst stil­let til ga­e­ring. I brandt­om­ten i Oden­se fandt man blandt an­det et ild­sted, som blev brugt til at tør­re mal­ten, en så­kaldt malt­køl­le, og ik­ke mindst en stor fyr­re­tra­eskas­se, som in­de­holdt 23 li­ter for­kul­let korn. Kor­net var ho­ved­sa­ge­lig byg, og det vi­ste tegn på at have spi­ret. I den ned­bra­end­te byg­ning blev der ta­get jord­prø­ver, som blev ana­ly­se­ret for korn og frø, og de vi­ste sig at in­de­hol­de ik­ke ba­re de for­ven­te­de spor af hum­le samt has­sel­nødskal­ler ef­ter­ladt af hyg­ge­spi­sen­de bryg­ge­re, men og­så frø fra po­r­se. Og det bra­end­te korn in­de­holdt om­kring seks pro­cent hav­re. Det bry­der den do­mi­ne­re­de an­ta­gel­se om det re­ne hum­leøl ef­ter år 1200 og vi­ser alt­så spor af stør­re va­ri­a­tion 150 til 200 år se­ne­re.

HHVORDAN smag­te øl­let så i mid­delal­de­ren? Det har ar­ka­eo-bo­ta­ni­ker Pe­ter Sten Hen­rik­sen fra Na­tio­nal­mu­se­et søgt at fin­de frem til ved at ana­ly­se­re ind­tør­re­de re­ster på bun­den af mu­se­ets for­hi­sto­ri­ske kar og be­hol­de­re. Han har spo­ret de for­skel­li­ge in­gre­di­en­ser, som man brug­te til for­skel­li­ge ti­der, og i sam­ar­bej­de med mi­kro­bryg­ge­ri­et Skands har mu­se­et pro­du­ce­ret tre nye øl­ty­per, som blandt an­det sa­et­tes til salg i mu­se­ums­bu­tik­ken. De tre ty­per re­pra­e­sen­te­rer hver sin tids­pe­ri­o­de, og den før­ste er Ju­el­lin­ge­kvin­dens Bryg, opkaldt ef­ter en for­nem kvin­de be­gra­vet på Lol­land for cir­ka 2000 år si­den. Hun hav­de en bron­ze­ked­del med bryg med sig i gra­ven, og på dens in­der­si­de har Pe­ter Sten Hen­rik­sen fun­det spor af øl kry­dret med po­r­se samt tra­ne- el­ler tyt­te­ba­er. De to ba­er­ty­pers over­fla­de­cel­ler er så ens, at de ef­ter to årtu­sin­der i jor­den ik­ke kan skel­nes fra hin­an­den. Selv om ana­ly­ser­ne kan iden­ti­fi­ce­re in­gre­di­en­ser­ne, kan man ik­ke si­ge no­get om do­se­rin­gen af dem, så bryg­ge­ri­et har et vidt spil­le­rum til sin for­tolk­ning. Mid­delal­de­rens øl var al­le over­ga­e­re­de. Ved over­ga­e­ring be­va­e­ger ga­e­ren sig frit i tøn­den og fly­der som re­gel oven­på, og der­for er de tre nye øl og­så pro­du­ce­ret på den må­de. Det står helt i mod­sa­et­ning til nu­ti­dens fo­re­truk­ne pils­ne­røl, som la­ves un­der­ga­e­ret, hvor man blandt an­det ved at kon­trol­le­re ga­e­rings­tem­pe­ra­tu­ren får ga­e­ren til at fal­de til bunds i øl­let. Over­ga­e­re­de øl­ty­per kal­des i dag un­der ét for ales – ef­ter en­gelsk tra­di­tion. Ju­el­lin­ge­kvin­dens Bryg er ble­vet re­kon­stru­e­ret som en fyl­dig og sød øl, men med en ka­rak­te­ri­stisk ef­ter­s­mag af po­r­se. I nu­ti­dens øl­ter­mi­no­lo­gi vil­le man kal­de den for en rød ale. »Hvis man vil have en mere op­rin­de­lig smag, skal man ha­el­de øl­let op i glas­set og la­de det stå på køk­ken­bor­det i 12 ti­mer,« for­kla­re­de Pe­ter Sten Hen­rik­sen, da øl­ler­ne blev lan­ce­ret i Na­tio­nal­mu­se­ets for­hal for ny­lig. I mid­delal­de­ren hav­de man jo ik­ke tryk­fla­sker, der kun­ne til­sa­et­te og be­va­re kul­sy­re i bryg­gen, og ej hel­ler kø­le­ska­be. Så der var ta­le om en flad drik, der højst kun­ne va­e­re ka­el­der­kold. Den na­e­ste øl hed­der La­gert­has Bryg, opkaldt ef­ter en bi­per­son i Saxos gen­forta­el­ling af sag­ne­ne om Reg­nar Lod­brog. Tra­di­tio­nelt kal­des hun på dansk Lad­gerd, og hun er kun en bi­per­son hos Saxo, hvor hen­des lit­te­ra­e­re rol­le er at va­e­re for­gabt i Reg­ner. I nu­ti­dens po­pu­la­e­re strea­m­ing-serie Vikings er hun dog gjort til en af ho­ved­per­so­ner­ne, og den be­røm­mel­se har smit­tet af på øl­len. Det er en øl for ken­de­re, bryg­get på bå­de byg og hav­re og med sto­re ma­eng­der po­r­se. Den er sort som en stout, hav­ren gi­ver den lidt sød­me, og den sma­ger li­ge så kry­dret som en god po­r­ses­naps. Til sidst føl­ger Mar­gre­te I’s Bryg, la­vet ef­ter høj­mid­delal­de­rens re­in­heits­ge­bot, hvor øl kun må bryg­ges på byg­malt og hum­le. Kun­sten lig­ger i de utal­li­ge va­ri­a­tio­ner, man kan få ud af de simp­le in­gre­di­en­ser, og Bryg­ge­ri­et Skands har la­vet en stil­ren lys ale, så hum­let at den gra­en­ser til en IPA.

NÅR hum­le i det lan­ge løb slog po­r­se af ba­nen som det fo­re­truk­ne øl­kryd­de­ri, skyl­des det sand­syn­lig­vis dens kon­ser­ve­ren­de egen­ska­ber. Med hum­le kan øl­let hol­de lidt la­en­ge­re uden at mug­ne el­ler på an­den må­de for­da­er­ves. Så det er be­stemt re­a­li­stisk, at Mar­gre­te I om­kring år 1400 kun­ne drik­ke øl, der smag­te som en flad og lun­ken ud­ga­ve af det bryg, som hun nu har få­et opkaldt ef­ter sig. Men når hun kom til Oden­se, kun­ne hun alt­så og­så va­el­ge en an­den va­ri­ant med hav­re og po­r­se.

»Øl i mid­delal­de­rens Oden­se« af M. Laurid­sen og P. M. Jen­sen i: »Knuds Oden­se – vikin­ger­nes by«. Oden­se Bys Mu­se­er, 2017.

Mar­gre­te I.

FO­TOS: NA­TIO­NAL­MU­SE­ET/ MU­SE­UMS­BU­TIK­KEN

Ju­el­lin­ge­kvin­dens Bryg. Mar­gre­te I’s Bryg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.