»Jeg tror på Det Ara­bi­ske For­år«

Weekendavisen - - Ideer - Af MIK­KEL BO­RIS Og MASIH SADAT

Egyp­ten. De egyp­ti­ske jø­der blev diskri­mi­ne­ret og for­dre­vet i sid­ste halv­del af det 20. år­hund­re­de. Al­li­ge­vel ser den egyp­tisk-is­ra­el­ske for­sker dr. Méïr Mas­ri op­ti­mi­stisk på jø­de­r­nes frem­tid i Mel­le­mø­sten.

Si­den Su­ez-kri­sen i 1956 har det va­e­ret van­ske­ligt at va­e­re jø­de i Egyp­ten, men det er ble­vet nem­me­re ef­ter Det Ara­bi­ske For­år. Jeg tror på Det Ara­bi­ske For­år.« Det kon­tro­ver­si­el­le bud­skab kom­mer fra den egyp­tisk-is­ra­el­ske se­ni­o­r­for­sker i statskund­skab dr. Méïr Mas­ri. Han un­der­vi­ser til dag­lig på Pa­ris Uni­ver­sité VIII og The He­brew Uni­ver­si­ty of Jerus­a­lem. Af og til op­tra­e­der han som mel­le­møst­eks­pert på is­ra­elsk tv, han kan kal­de sig op­havs­mand til 12 bø­ger om ge­opo­li­tik i Mel­le­mø­sten, og den 10. de­cem­ber skal han fo­re­la­e­se i Kø­ben­havn om de egyp­ti­ske jø­de­rs hi­sto­rie i det 20. og 21. år­hund­re­de. De for­skel­li­ge jø­di­ske sam­fund spil­le­de en­gang en be­ty­de­lig rol­le i det egyp­ti­ske sam­fund, hvor de en­ga­ge­re­de sig po­li­tisk, kul­tu­relt og øko­no­misk og hav­de sta­er­ke bånd med den sun­ni-mus­lim­ske ma­jo­ri­tet. Den bri­ti­ske til­ste­de­va­e­rel­se og is­la­mis­mens sva­ge po­si­tion be­vir­ke­de, at jø­de­r­ne le­ve­de no­gen­lun­de sik­kert, for­kla­rer dr. Mas­ri. Det var pe­ri­o­de­vis sva­ert for al­le lan­dets mi­no­ri­te­ter el­ler mukawe­nat (kom­po­nen­ter på ara­bi­sk), som han fo­re­tra­ek­ker at kal­de dem. Der var dog hver­ken ta­le om an­ti­se­mi­tis­me el­ler et­nisk ra­cis­me som i Eu­ro­pa: »Ide­er­ne om, at jø­de­r­ne el­sker pen­ge, at de sty­rer ban­ker­ne, og at de dra­eb­te Guds Søn – det er eu­ro­pa­ei­ske ide­er. Den slags fin­der man ik­ke i den lo­ka­le lit­te­ra­tur før det 20. år­hund­re­de,« si­ger han. Det skul­le dog aen­dre sig – sa­er­ligt i an­den halv­del af det 20. år­hund­re­de, hvor de egyp­ti­ske jø­de­rs hi­sto­rie ud­vik­le­de sig til en tragisk forta­el­ling om, hvor­dan 80.000 jø­der blev til en hånd­fuld.

ANTISEMITISKE kra­ef­ter tit­te­de så småt frem i slut­nin­gen af 1930rne, da na­tio­na­li­sti­ske og is­la­mi­ske grup­pe­rin­ger som Det Mus­lim­ske Bro­der­skab for­søg­te at gø­re kon­flik­ten i Pa­la­esti­na til et egyp­tisk an­lig­gen­de. Da FN i 1947-48 be­slut­te­de at op­de­le Pa­la­esti­na og op­ret­te sta­ten Is­ra­el, tog det fart, og det gjor­de de ci­vi­le an­greb på jø­de­r­ne og­så – blandt an­det med et stort og dra­be­ligt bom­be­at­ten­tat i Kairos jø­di­ske kvar­ter. De an­ti-jø­di­ske fø­lel­ser var dog sta­dig et min­dre­tals­fa­eno­men, og sta­ten yde­de end­nu no­gen be­skyt­tel­se. »Is­ra­el-Pa­la­esti­na-kon­flik­ten var den pri­ma­e­re år­sag til an­ti­se­mi­tis­mens frem­komst. Jø­de­r­ne blev per au­to­ma­tik iden­ti­fi­ce­ret med Is­ra­el, som jo var lan­dets ho­ved­fjen­de,« for­kla­rer dr. Mas­ri, som dog og­så na­ev­ner is­la­mis­mens ud­bre­del­se og fa­sci­na­tio­nen for fa­scis­me som for­kla­rin­ger. I 1952, da Muham­mad Nagu­ib og Ga­mal Ab­del Nas­ser tog mag­ten, blev den »to­le­ran­te egyp­ti­ske na­tio­na­lis­me fra 1920rne og 1930rne« er­stat­tet med to­ta­li­ta­e­re vi­sio­ner og ide­en om Egyp­ten som et ara­bi­sk og is­la­misk land, forta­el­ler dr. Mas­ri: »Den nye na­tio­na­lis­me – pa­na­ra­bis­men – var ik­ke to­le­rant over for mi­no­ri­te­ter. Den var of­fi­ci­elt se­ku­la­er, men det var ik­ke ae­g­te se­ku­la­ris­me, for for­bin­del­sen til den is­la­mi­ske iden­ti­tet var ta­et,« si­ger han og til­fø­jer: »Med Os­man­ner­ri­gets op­løs­ning trå­d­te Mel­le­mø­sten ind i en over­gangs­pe­ri­o­de med ne­ga­tiv indflydelse fra pa­nis­la­mis­men og pa­na­ra­bis­men, som hver­ken respek­te­re­de men­ne­ske­ret­tig­he­der el­ler mi­no­ri­te­ter.« Den sau­di­a­ra­bi­ske wa­ha­bis­mes nye for­tolk­ning af de is­la­mi­ske tek­ster og den is­la­mi­ske hi­sto­rie fik indflydelse på pa­na­ra­bis­men, og det var iføl­ge dr. Mas­ri her, at an­ti­se­mi­tis­men for al­vor blev en del af den is­la­mi­ske ide­o­lo­gi. Si­de­lø­ben­de med is­la­mis­mens ud­bre­del­se, fik jø­de­r­ne det ik­ke nem­me­re af, at Egyp­tens nye le­de­re be­un­dre­de fa­scis­mens mi­li­tan­te stil og ho­ved­va­er­ker. De egyp­ti­ske jø­de­for­føl­gel­ser kul­mi­ne­re­de i 1956, da Nas­ser ind­led­te for­dri­vel­sen af fle­re tu­sin­de af lan­dets jø­der med Su­ez-kri­sen som på­skud. Fra da af blev de jø­disk-egyp­ti­ske sam­fund spal­tet i to, da de, som ik­ke hav­de egyp­tisk stats­bor­ger­skab, blev tvun­get ud af lan­det. Og­så jø­der med dob­belt stats­bor­ger­skab blev smidt ud. Med und­ta­gel­se af en en­kelt kuf­fert per mand blev de­res ejen­de­le kon­fi­ske­ret og eks­pro­p­ri­e­ret af den egyp­ti­ske stat. De ef­ter­føl­gen­de is­ra­elsk-ara­bi­ske kri­ge styr­ke­de fo­re­stil­lin­gen om jø­de­r­ne som egyp­ter­nes fjen­der. Man­ge af de til­ba­ge­va­e­ren­de jø­der med egyp­tisk pas for­lod ef­ter­hån­den de­res hjem­land, i takt med at an­ti­se­mi­tis­men greb om sig. An­tal­let af jø­der i Egyp­ten faldt der­for dra­stisk un­der de egyp­ti­ske stats­le­de­re Nas­ser, Sadat og se­ne­re Mu­ba­rak – og­så selv­om Egyp­ten og Is­ra­el of­fi­ci­elt ind­gik en freds­af­ta­le i 1979. »Af­ta­len i Camp David hav­de ik­ke sig­ni­fi­kant indflydelse på de egyp­ti­ske jø­der. For selv­om der blev skabt re­la­tio­ner mel­lem de to sta­ter, hav­de det in­gen ef­fekt på be­folk­nin­gen. Fol­ket ha­de­de sta­dig jø­de­r­ne,« forta­el­ler dr. Mas­ri.

DE cir­ka 80.000 jø­der, der an­slå­et be­fandt sig i Egyp­ten i 1940rne, ud­gør i dag en for­svin­den­de lil­le grup­pe. Hvor man­ge der er til­ba­ge, tør dr. Mas­ri dog ik­ke spå om. Det skyl­des blandt an­det må­den, man re­gi­stre­rer re­li­gi­øst til­hørs­for­hold på i Egyp­ten. For mens et barn bli­ver jø­disk via sin mor, får man i Egyp­ten sin of­fi­ci­el­le re­li­gion fra fa­ren. Har man en mus­lim­sk far og en jø­disk mor, vil man alt­så va­e­re re­gi­stre­ret som mus­lim. Der­for op­tra­e­der en del egyp­ti­ske jø­der som mus­li­mer ved of­fi­ci­el­le op­ta­el­lin­ger. Dr. Mas­ri forta­el­ler, at han har mødt fle­re ny­ligt til­flyt­te­de egyp­ti­ske jø­der, som of­fi­ci­elt var re­gi­stre­ret som mus­li­mer. De kun­ne be­vi­se de­res jø­di­ske op­hav og dyr­ke­de de­res re­li­gion i hjem­met. De til­ba­ge­va­e­ren­de jø­der er sva­e­re at få øje på, da de of­test er se­ku­la­e­re, mens de mere tra­di­tio­na­li­sti­ske og re­li­gi­øse jø­der for­lod lan­det tid­li­ge­re for at kun­ne udø­ve de­res ri­tu­a­ler. Men med Det Ara­bi­ske For­år er der kom­met tegn på for­bed­rin­ger, me­ner Mas­ri: »I dag er pa­na­ra­bis­mens po­pu­la­ri­tet fal­den­de. Det be­gynd­te med Sad­dam Hus­se­ins fald, Det Ara­bi­ske For­år og si­den­hen bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en. I Egyp­ten er man ved at ven­de til­ba­ge til den egyp­ti­ske na­tio­na­lis­me, man hav­de i 1920rne og 1930rne.« Han an­ser blandt an­det den vol­de­li­ge og fun­da­men­ta­li­sti­ske is­lam for at va­e­re en modre­ak­tion på den ud­vik­ling. »Du har en sta­erk, se­ku­la­er be­va­e­gel­se. Ag­nosti­ke­re og atei­ster kan nu tra­e­de frem i me­di­er­ne og på in­ter­net­tet. Folk er fri­e­re end tid­li­ge­re. Okay, der er pro­ble­mer i Egyp­ten, og re­gi­met er be­gyndt at bru­ge nog­le af de gam­le mi­li­ta­ri­sti­ske me­to­der, men du har mere fri­hed nu end un­der Mu­ba­rak.« Dr. Mas­ri pe­ger på in­ter­net­tet som den

En lil­le hånd­fuld jø­der er er til­ba­ge i Kairo og hol­der her jø­disk nytår, Rosh ha-sha­nah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.