Fa­mi­lie.

Blåt blod. Da den sid­ste rus­si­ske zar blev myr­det for 100 år si­den, flyg­te­de hans mor og sø­ster til Dan­mark, hvor mo­de­ren kom fra. De­res ef­ter­kom­me­re le­ver her den dag i dag.

Weekendavisen - - Faktisk - Af ANDREY KAZANKOV

Dan­ske Zan­dra og Mai­ken er ef­ter­kom­me­re af den rus­si­ske zar.

Mai­ken og Zan­dra har haft prin­ses­sedrøm­men ta­et­te­re in­de på li­vet end de fle­ste. I dag er de voks­ne og hen­holds­vis 26 og 27 år, men da de var børn, fik de sig en stor over­ra­skel­se, da de­res far vi­ste dem fa­mi­li­ens stam­tav­le. På den kun­ne pi­ger­ne se, at de var ef­ter­kom­me­re af den rus­si­ske zar-fa­mi­lie. De­res far­mor Xe­nia er nem­lig bar­ne­barn af Ol­ga, der er kendt som den sid­ste rus­si­ske stor­fyrstin­de. Ol­ga var dat­ter af den na­est­sid­ste rus­si­ske zar, Alek­s­an­dr den Tred­je. Zan­dra og Mai­ken er hans tip­tipol­debørn.

Kuli­ko­v­sky fra Ama­ger

»Ja teb­ja ljubl­ju« be­ty­der »jeg el­sker dig« på rus­sisk. Det har Mai­ken og Zan­dra la­ert at si­ge af de­res far­mor Xe­nia, da de var små. El­lers vok­se­de de op som gan­ske al­min­de­li­ge dan­ske børn på Ama­ger. In­ter­es­sen for fa­mi­li­ens hi­sto­rie har dog få­et Mai­ken til at la­e­se rus­sisk på uni­ver­si­te­tet: »Når man er vok­set op med dansk ud­ta­le, er det en ud­for­dring at be­va­e­ge he­le mundtø­jet på den rig­ti­ge må­de for at snak­ke rus­sisk. Så det er sva­ert. Men jo mere man la­e­rer, jo mere spa­en­den­de bli­ver det,« for­sik­rer Mai­ken. Som stu­de­ren­de op­le­ve­de hun, at hen­des un­der­vi­se­re godt vid­ste, at hun var za­rens ef­ter­kom­mer. De kun­ne reg­ne det ud på grund af hen­des navn. Mai­ken og Zan­dra hed­der nem­lig Kuli­ko­v­sky Hansen til ef­ter­navn. Hansen er na­tur­lig­vis et dansk ef­ter­navn, men Kuli­ko­v­sky er rus­sisk. Det kom­mer fra stor­fyrstin­de Ol­gas mand, Nikolaj Kuli­ko­v­sky, der var of­fi­cer i den rus­si­ske ha­er. Ef­ter­nav­net Kuli­ko­v­sky er kendt i de kred­se, hvor man in­ter­es­se­rer sig for Rusland. Det er og­så kendt i kunst­ne­ri­ske kred­se, for stor­fyrstin­de Ol­ga var en kre­a­tiv per­son og en sa­er­de­les dyg­tig kunst­ma­ler. »Jeg var en­gang på en kunst­højsko­le, hvor en af ma­ler­la­e­rer­ne, Pi­er­re, for­tal­te mig, at jeg lig­ne­de Ol­ga på en prik. Jeg har og­så hørt det ved an­dre lej­lig­he­der,« forta­el­ler Zan­dra Kuli­ko­v­sky Hansen, mens sto­re­søste­ren Mai­ken be­kra­ef­ter: »Isa­er på bør­ne­bil­le­der­ne lig­ner Ol­ga og Zan­dra hin­an­den.« At Zan­dra lig­ner sin tipol­de­mor Ol­ga – og­så som vok­sen – var fak­tisk no­get af det før­ste, jeg ta­enk­te, da jeg mød­te Zan­dra og Mai­ken. Jeg hav­de set en del bil­le­der af stor­fyrstin­de Ol­ga tid­li­ge­re.

Rus­sisk re­vo­lu­tion

Du un­drer dig må­ske over, hvor­for i al­ver­den en rus­sisk stor­fyrstin­de som Ol­ga flyt­te­de til Dan­mark. Ol­ga var nødt til at flyg­te fra Rusland ef­ter to rus­si­ske re­vo­lu­tio­ner i 1917: Fe­bru­ar- og Ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen. I fe­bru­ar 1917 blev Nikolaj den An­den, der var Ol­gas bror og den sid­ste rus­si­ske zar, va­el­tet af tro­nen. Han måt­te ab­di­ce­re, som det hed­der, når en roy­al stats­le­der skri­ver un­der på, at han el­ler hun ik­ke la­en­ge­re vil re­ge­re lan­det. I ok­to­ber 1917 kom kom­mu­ni­ster­ne til mag­ten i Rusland. De sag­de, at de vil­le be­fri det rus­si­ske folk, men i vir­ke­lig­he­den dan­ne­de de et brutalt dik­ta­tur. Mil­li­o­ner af men­ne­sker blev hen­ret­tet og for­fulgt i de ef­ter­føl­gen­de 74 år, hvor kom­mu­ni­ster­ne hav­de mag­ten i Rusland. Nikolaj den An­den, hans ko­ne og de­res fem børn blev hen­ret­tet i juli 1918. Og­så za­rens lil­le­bror Mik­hail blev dra­ebt af kom­mu­ni­ster­ne. Der­for var za­rens lil­le­sø­ster Ol­ga og hen­des fa­mi­lie nødt til at for­la­de Rusland. Men hvor­for kom de til Dan­mark?

Ni­cky og Alix

Det gjor­de de, for­di Ol­gas mor var dansk. Hun hed Dag­mar og var en dansk prin­ses­se, in­den hun blev gift med den rus­si­ske tro­nar­ving Alek­s­an­dr, der se­ne­re blev Ruslands zar. Alek­s­an­dr den Tred­je dø­de ret tid­ligt, og Dag­mar hav­de sta­tus af en­ke­kej­se­rin­de, mens hen­des søn, Nikolaj den An­den, re­ge­re­de Rusland. Da Nikolaj og hans fa­mi­lie blev hen­ret­tet, flyg­te­de Dag­mar og Ol­ga til Dan­mark. Den rus­si­ske zar Nikolaj var alt­så søn af en dansk prin­ses­se og fa­et­ter til dron­ning Mar­gret­hes far­far, Chri­sti­an den Tien­de. Nikolaj var glad for at be­sø­ge Dan­mark, og un­der et op­hold i 1901 rid­se­de han og hans ko­ne Alek­s­an­dra de­res ka­e­le­nav­ne, Ni­cky og Alix, ind i en ru­de på Fre­dens­borg Slot. Ru­den be­fin­der sig i dag i et vin­due i dron­ning Mar­gret­hes sove­va­e­rel­se. Du kan se den på fo­to­et her på si­den. Hen­des Ma­jesta­et var så ven­lig at be­de kon­ge­hu­sets me­d­ar­bej­de­re om at ta­ge et fo­to af ru­den og sen­de det til Fak­tisk.

Prin­ses­ser i pa­lad­set

Dag­mar dø­de i 1928 og blev be­gra­vet i Roskil­de Dom­kir­ke, Dan­marks kon­ge­li­ge grav­kir­ke. I 2006 blev hun gen­be­gra­vet i Pe­ter og Paul-ka­ted­ra­len i Sankt Pe­ters­borg, som er za­rer­nes grav­kir­ke i Rusland. Ved gen­be­gra­vel­sen kom Dag­mars ef­ter­kom­me­re fra Kuli­ko­v­sky-sla­eg­ten i sø­ge­ly­set og blev in­vi­te­ret til for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter og fest­lig­he­der i Dan­mark og Rusland. »Vi føl­te os som rig­ti­ge prin­ses­ser,« forta­el­ler en smi­len­de Mai­ken. »Isa­er i Rusland var der sinds­sygt man­ge ind­tryk. Jeg kan godt hu­ske, hvor­dan vi kom ind på Vin­ter­pa­lad­set (za­rer­nes gam­le resi­dens i Rusland) og na­er­mest løb igen­nem de man­ge flot­te sa­le, for­di der var så me­get at se,« erin­drer Zan­dra. Bå­de Mai­ken og Zan­dra er hø­je kvin­der. Mai­ken er 170 cen­ti­me­ter høj, mens Zan­dra er 176 cen­ti­me­ter. Høj­den har de ar­vet ef­ter de­res far, Paul Kuli­ko­v­sky, der for ti­den bor i Ruslands ho­ved­stad, Moskva. Fle­re rus­si­ske me­di­er har skre­vet, at han lig­ner den li­ge­le­des hø­je zar Alek­s­an­dr den Tred­je, som er hans tipol­de­far. I for­bin­del­se med Dag­mars gen­be­gra­vel­se holdt Paul Kuli­ko­v­sky og­så en ta­le i Roskil­de Dom­kir­ke. »Dron­nin­gen sag­de til os, at det var en god ta­le,« forta­el­ler sø­stre­ne na­e­sten enstem­migt. De er be­sla­eg­te­de med den dan­ske dron­ning, for­di de er ef­ter­kom­me­re af Dag­mar og der­med kong Chri­sti­an den Ni­en­de. Men de har som så­dan ik­ke no­gen kon­takt til det dan­ske kon­ge­hus og er i øv­rigt til­fred­se med at le­ve et gan­ske al­min­de­ligt liv. »Jeg kan godt li­de, at jeg ik­ke er i sø­ge­ly­set,« si­ger Mai­ken.

FO­TO: KONGEHUSET

I ru­den på Fre­dens­borg slot rid­se­de zar Nikolaj 2. og hans dron­n­ning de­res ka­e­le­nav­ne un­der et op­hold i 1901: Alix og Ni­cky står der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.